Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości BIOPAL Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego - zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim.

wielkopolskie, Borek wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
10 000 000 zł
Numer ogłoszenia
33950093
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Jeżewska 1
Osoba kontaktowa
BIOPAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Syndyk masy upadłości BIOPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Borku Wielkopolskim ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego - zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 10.000.000,00 zł netto (słownie: dziesięć
milionów 00/100 złotych netto).
Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego - zakład produkcyjny BIOPAL Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim, w skład którego wchodzą nieruchomości, budynki i urządzenia.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny sprzedaży, nie niższej niż 10.000.000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów 00/100 złotych netto), składać należy w terminie do dnia 24 października 2019 roku do godz. 11.00 w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych Grenda pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań, w zamkniętej mniejszej kopercie, która winna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań, koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy "XI GUp 46/14" i z wyraźnym dopiskiem "Oferta na sprzedaż przedsiębiorstwa BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - NIE OTWIERAĆ" oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży.
4. Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Santander BP S.A. 95 1090 2590 0000 0001 2264 9161.
5. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka Masy Upadłości na zwołanym w tym celu posiedzeniu Rady Wierzycieli, wyznaczonym na dzień 24 października 2019 roku, godz. 11.00, w Kancelarii Syndyka - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1. Oferenci uprawnieni są do udziału w przedmiotowym posiedzeniu Rady Wierzycieli w zakresie jego części, jaka dotyczyć będzie otwarcia ofert i rozstrzygnięcia procedury sprzedaży.
6. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
7. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
8. Z Regulaminem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-670-73-73, od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00, oraz w zakresie Regulaminu sprzedaży na stronie internetowej www.kancelariagrenda.pl.
9. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem.
33950093
drukuj ogłoszenie