Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości SKOK „Skarbiec" w upadłości w Piekarach Śląskich ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż części przedsiębiorstwa

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
20 074 650 zł
Numer ogłoszenia
157239
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec"
w upadłości w Piekarach Śląskich
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części
przedsiębiorstwa

1. Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec" w upadłości w Piekarach Śląskich.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 100% ceny oszacowania tj. kwotę 20.074.650,00 zł netto (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych netto). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 4 tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza" do godziny 14.00 w dniu upływu terminu składania ofert, na adres siedziby SKOK „Skarbiec" w upadłości, przy ul. Curie-Skłodowskiej 53, 41-949 Piekary Śląskie. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu do siedziby upadłego.

4. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem OFERTA, PRZETARG - SKOK „Skarbiec" w upadłości, z oznaczeniem sygnatury akt XII GUp 129/16 i złożona bądź przesłana listownie w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem OFERTA PRZETARG - SKOK „Skarbiec" w upadłości.

5. Ofertę może złożyć wyłącznie inna spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub bank krajowy przy spełnieniu warunków szczegółowo określonych w Regulaminie przetargu.

6. Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa przejmuje zobowiązania z tytułu rachunków bankowych zgodnie z art. 438 ust. 1 w zw. z 441a ust. 4 ustawy Prawo bankowe.

7. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 200.746,50 zł na rachunek bankowy numer 43 1160 2202 0000 0000 3857 0916.

8. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 7.11.2019 r. o godzinie 10.00, sala nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23.

9. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z oferentów nie złoży oferty równej co najmniej cenie wywołania i odpowiadającej wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz w regulaminie przetargu.

10. Umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-komisarza. Zapłata ceny nabycia nastąpi najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

11. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu jest wyłączona. Syndyk masy upadłości nie ponosi odpowiedzialności za istnienie wierzytelności i wypłacalność dłużników. Syndyk nie ponosi również odpowiedzialności za kompletność dokumentacji oraz jej przydatność do ewentualnego dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

12. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z Opisem i oszacowaniem - aktualizacją udostępniony jest w siedzibie SKOK „Skarbiec" w upadłości od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w godz. od 9.00 do 14.00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr. tel. 32 75 68 050.

13. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w Piekarach Śląskich, ul. Curie-Skłodowskiej 53, w dni powszednie, od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w godzinach od 9.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu.

14. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.

 

drukuj ogłoszenie