Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Breco spółka z o.o. - w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
157262
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
01-10-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Breco spółka z o.o. - w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności przysługującej upadłemu w kwocie 2.500.00,00zł. plus odsetki ustawowe od dnia 2 maja 2014r. wobec dłużnika GIM Ostrowo spółka z o.o. w Ostrowie.


1. Minimalna cena sprzedaży wynosi 1.000.000,00zł. netto (jeden milion złotych). Oferty nabycia wyżej wymienionej wierzytelności należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: Oferta przetargowa „Sprzedaż wierzytelności BRECO spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej wobec GIM Ostrowo spółka z o.o. " z podaniem sygn.akt VI GUp 13/15 lik na adres Sądu Rejonowego w Bielsku Białej VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24 do dnia 18 października 2019r.

Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek masy upadłości - BRECO spółka z o.o. - w upadłości likwidacyjnej nr konta bankowego 32 1050 1070 1000 0023 6711 6338 wadium w wysokości 100.000,00zł. Wadium powinno znaleźć się na koncie sprzedającego najpóźniej w dniu 18 października 2018r.


Oferta powinna zawierać:

• dane oferenta, imię , nazwisko lub nazwę firmy oraz adres,

• dowód wpłaty wadium oraz numer konta, na które należy przelać wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,

• oferowaną cenę,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym dotyczącym wierzytelności i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

2. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Bogusławskiego 24 w dniu 23 października 2019r. o godz.12.45 sala nr 56.


3.Syndyk w obecności Sędziego Komisarza dokonuje wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę


4.Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:

• osoba, która wpłaciła wadium nie złoży oferty,

• oferent zaproponuje cenę kupna poniżej ceny minimalnej,

• oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty przetargu.


5.Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wyboru oferty.


6.Wadium wniesione przez oferenta , którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na cenę nabycia, wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy z winy oferenta.


7.Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej dzień przed zawarciem umowy sprzedaży tak aby w chwili zawarcia umowy cała kwota ustalona w umowie sprzedaży znajdowała się na koncie masy upadłości.


8.Syndykowi przysługuje prawo kontynuowania przetargu w formie ustnej licytacji w przypadku gdy oferenci zaproponowali tę samą cenę.


9.Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.


10. Informacji dotyczących wierzytelności można uzyskać w biurze syndyka pod adresem Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 365 pokój 105 i 106 oraz bezpośrednio u syndyka nr tel.602439877.

drukuj ogłoszenie