Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie oglasza konkurs ofert na budowę budynku mieszkalnego

mazowieckie, Legionowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
inne
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-10-2019
Numer ogłoszenia
33956066
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-120 Legionowo
Ulica
Jagiellońska 11
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W LEGIONOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11
tel. 22-774-30-65, 22-774-51-52 wew. 1134
godziny pracy jak na stronie internetowej www.legionowodom.pl
ogłasza konkurs ofert na budowę: budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Sobieskiego róg Husarskiej w Legionowie na działce ew. nr 136 obr. 66 w Legionowie, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 1 485,92 m2, powierzchni użytkowej usług 486,87 m2, powierzchni użytkowej całkowitej 3 688,63 m2.
Zakres wykonania obejmuje także rozbiórkę istniejącego budynku blaszanego, zakres wykonania robót wykończeniowych określa się jako tzw. deweloperski.
Szczegółowych informacji udziela Dział Inwestycyjny Spółdzielni - pokój nr 13.
Materiały informacyjne dostępne są w Dziale Inwestycyjnym Spółdzielni od dnia 30.09.2019 r.
Rozpatrywane będą oferty Oferentów, którzy pobiorą materiały informacyjne /płyta CD/ i zostaną zarejestrowani w Dziale Inwestycyjnym.
Dokumentacja projektowa w wersji papierowej do wglądu i ewentualnego sporządzenia odpłatnych kserokopii potrzebnych oferentowi fragmentów dokumentacji znajduje się
w dziale jak wyżej.
Oferent obowiązany jest sporządzić szczegółowe kosztorysy ofertowe umożliwiające zawarcie umowy ryczałtowej oraz przygotować tabele elementów scalonych ułatwiających etapowe rozliczanie budowy. Oferent odpowiada za kompletność wyceny.
Przewidywany okres wykonania robót budowlanych: 15.03.2020 r. - 15.03.2022 r.
Żądany okres rękojmi i gwarancji - 60 miesięcy.
Dla przedstawienia obrazu firmy należy podać jej historię, referencje, oraz zaświadczenia o ewentualnym zadłużeniu lub ich braku w ZUS, Urzędzie Skarbowym, bankach.
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31.10.2019 r. do godz. 15:00.
Rozstrzygniecie postępowania ofertowego, bez udziału zainteresowanych nastąpi w terminie kolejnych 3 tygodni.
Spółdzielnia nie zwraca złożonych ofert ani poniesionych kosztów.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Zarząd Spółdzielni
33956066
drukuj ogłoszenie