Ogłoszenie

Sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości, w skład których wchodzi m.in. udział w nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33972854
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W UPADŁ

SzczegółyOBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Wielkopolskiej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
z siedzibą w Poznaniu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości
Ogólne warunki sprzedaży:
1) Przedmiotem sprzedaży są:
a) udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Poznaniu przy ulicy Władymira, dla której Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00222704/8, działki o nr geodezyjnych 42, 43, 44 i 45 - szczegółowo opisany operacie szacunkowym z dnia 28 listopada 2018 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 25 % wartości oszacowania, tj. za cenę 281.250,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100);
b) prawa i obowiązki przysługujące upadłej WSKOK w spółce "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Poznaniu 60-321, przy ul. Bułgarskiej 14, KRS 0000598759 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki komandytowej pod firmą "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę nie niższą jak 25 % ceny oszacowania, tj. za cenę 157.311,25 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych 25/100);
c) udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-707, przy ul. Karola Libelta 29, KRS 0000581238 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą "AIKON FINANSE 1" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę nie niższą jak 25 % ceny oszacowania, tj. za cenę 2.050,00 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100);
d) udziały przysługujące upadłej WSKOK w spółce "AIKON POZNAN?" sp. z o.o. w likwidacji z siedziba? w Poznaniu 61-707, przy ul. Karola Libelta 29, KRS 0000438751 - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową spółki pod firmą "AIKON POZNAŃ" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2017 roku, za cenę nie niższą jak 25 % ceny oszacowania, tj. za cenę 403.425,00 zł (czterysta trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100);
e) ruchomości (środki trwałe i wyposażenia) będące własnością upadłej WSKOK - szczegółowo opisane w opinii określającej wartość rynkową ruchomości (środków trwałych i wyposażenia) z dnia 18 marca 2019 roku, za ceny nie niższe jak 25 % ceny oszacowania, tj. za łączną cenę 41.400,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych 00/100).
2) Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "sprzedaż Wielkopolska SKOK".
3) Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1020 4027 0000 1502 0034 4879.
4) Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w ww. Wycenach składników masy upadłości.
5) Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży.
6) Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
7) Z Wycenami oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
(tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
33972854
drukuj ogłoszenie