Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Krypton Sp. z o.o. sprzeda wierzytelności

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
116 807,99 zł
Numer ogłoszenia
33979791
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
KRYPTON SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości KRYPTON Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach sprzeda w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty wierzytelności należące od:
-Alsa Ekspres Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach o wartości nominalnej 116 807,99 ( sto szesnaście tysięcy osiemset siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) wraz z należnymi od tej kwoty odsetkami
- MET-GAZ s.c. z siedzibą w Moszczance o wartości nominalnej 2 122,38 (dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote trzydzieści osiem groszy).
Wierzytelność od Alsa Ekspres Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach zabezpieczona jest nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dnia 22.11.2018r wraz z klauzulą wykonalności oraz nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Siedlcach z dnia 9.11.2018r wraz z klauzulą wykonalności.
1.Oferty nabycia wierzytelności należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie "Oferta" na adres: Tadeusz Szewczyk - Biuro Syndyka, Sobieszyn 10; 08-504 Ułęż do dnia 15 stycznia 2020 roku (liczy się data wpływu oferty do biura syndyka).
2. Wyboru oferty dokonuje syndyk. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji , unieważnia procedury sprzedaży w całości i odstąpienia od niej bez podania przyczyn.
3. Szczegółowe informacje można uzyskać w dniach 7-10 stycznia 2020 roku pod numerem telefonu (602) 711-236.
33979791
drukuj ogłoszenie