Ogłoszenie

WĘGLOKOKS S.A. ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów należących do floty Spółki

WĘGLOKOKS S.A. ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych samochodów należących do floty Spółki

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
157900
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyWĘGLOKOKS S.A.
ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych
samochodów należących do floty Spółki


I. Przedmiotem sprzedaży są używane pojazdy:

(wykaz pojazdów znajduje się w załączniku)


II. Cena wywoławcza wskazana jest osobno dla każdego składnika przeznaczonego do zbycia w powyższym zestawieniu.
III. Oględzin pojazdów można dokonać w dniu 15.01.2020 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w Katowicach, przy ul. Pszczyńskiej 10.
IV. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości określonej
w ust. I powyżej na konto wskazane przez organizatora przetargu, w banku PKO BP S.A.
o nr 10 1020 2498 0000 8102 0411 7651, w terminie do dnia 23.01.2020 r. W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pojazd, wpłacona kwota wadium powinna stanowić sumę kwot wadium dla poszczególnych pojazdów, dla których złożono oferty.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej oraz w przypadku, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone (bez odsetek) bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium będzie zdeponowane na rachunku bieżącym WĘGLOKOKS S.A. i nie podlega oprocentowaniu.
Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
V. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem :
„Oferta na zakup - (marka, model, rocznik, nr rej. pojazdu)".
1. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do Regulaminu sprzedaży samochodów osobowych należących do WĘGLOKOKS S.A.
2. Oferta musi zawierać dowód wniesienia wadium.
VI. Pisemne oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 24.01.2020 r. do godziny 12.00 w Kancelarii WĘGLOKOKS S.A., przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach, piętro 12, pokój 12.60.
VII. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 14.00, na posiedzeniu niejawnym Komisji Przetargowej.
VIII. Postepowanie może być zamknięte bez wybrania oferty, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie sprzedaży samochodów osobowych należących do WĘGLOKOKS S.A.
IX. O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.
W przypadku złożenia dwóch lub więcej najwyższych ofert (tj. o tej samej cenie), Sprzedawca odrębnym pismem wyznaczy termin do złożenia ofert dodatkowych.
Kupujący, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
X. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Za termin zamknięcia przetargu uważa się datę przyjęcia przez Zarząd Spółki protokołu Komisji z przeprowadzonego postępowania.
XI. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży oraz
po wystawieniu faktury przez Sprzedającego, następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego ceny nabycia.
XII. Dokumenty związane z postępowaniem dostępne są na stronie internetowej Spółki,
pod adresem: https://weglokoks.com.pl/index.php/pl/nasza-firma2/bip/rejestr-zmian

 

drukuj ogłoszenie