Ogłoszenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 marca 2020r. odbędzie się druga lictyacja ruchomości należących do Tomasza Cajdlera i Wpólników Tomez Sp. j.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
6 500 zł
Numer ogłoszenia
33995473
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.03.2020 r. o godzinie 10.30 pod adresem 95-100 Zgierz, ul. Urocza 6 odbędzie się druga licytacja nw. ruchomości należących do TOMASZ CAJDLER I WSPÓLNICY "TOMTEX" SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Urocza 6, 95-100 Zgierz.
Lp.Typ, ModelRok produkcjiWartość szacunkowaCena wywołania
1Jednostka centralna komputera
39FSYAJ - nr fabryczny 39FSYAJ
-500,00 zł250,00 zł
2Zmywarka do posadzek
RUBY 55B
20176 500,00 zł3250,00 zł
3Oklejarka do fotopolimerów
KonturTech.pl
20178 500,00 zł4250,00 zł
4Urządzenie do kontroli farmakodu i wyrzutnika pudełek niezgodnych201632 000,00 zł16 000,00 zł
5Maszyna laminująca SFML 720A201432 000,00 zł16 000,00 zł
Cena wywołania ww. ruchomości wynosi 1/2 jej wartości szacunkowej.
Wyżej wymienione ruchomości oraz ocenę techniczną będzie można oglądać w dniu licytacji w godzinach od 8.00 do 9.00 w miejscu jej przeprowadzenia, tj. 95-100 Zgierz, ul. Urocza 6.
Warunkiem przystąpienia do licytacji ruchomości jest złożenie wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanej wartości ruchomości.
Wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu, do godz. 10.00 w dniu licytacji. Wadium można także wpłacić do dnia 20.03.2020 r. na konto Organu egzekucyjnego NBP o. Łódź nr: 70 1010 1371 0004 4613 9120 0000 z dopiskiem "wadium" oraz oznaczeniem ruchomości, której wpłata dotyczy (dniem wniesienia wadium przelewem jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu egzekucyjnego).
Wartość szacunkowa ww. ruchomości zawiera kwotę podatku od towarów i usług.
Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie, zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium wpłacone bezpośrednio u pracownika prowadzącego sprzedaż zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu licytacji gotówką.
W przypadku wpłaty wadium przelewem wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie siedmiu dni roboczych.
Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może dalej uczestniczyć w licytacji. Pozostałą do zapłaty część wylicytowanej kwoty należy wpłacić organowi egzekucyjnemu najpóźniej do godziny 12.00 dnia następnego. Rachunek bankowy NBP o. Łódź nr: 70 1010 1371 0004 4613 9120 0000.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 27 01 015. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie ponosi odpowiedzialności za wady licytowanych ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn.
33995473
drukuj ogłoszenie