Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży przedsiębiorstwa ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
220 000 000 zł
Numer ogłoszenia
158878
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ISD HUTA CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. w upadłości w Częstochowie
(sygn. akt VIII GUp 137/19)
obwieszcza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS nr 0000136890) opisane w opisie i oszacowaniu według stanu na dzień 3 września 2019 r. Przedmiotem przetargu jest całe przedsiębiorstwo upadłego z wyłączeniem aktywów wymienionych w Regulaminie Przetargu.

Cena wywoławcza 220 000 000,00 zł netto

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - ISD Huta Częstochowa - PRZETARG" należy składać w biurze podawczym w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa lub przesłać pocztą w terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do Sądu). Zaleca się osobiste złożenie oferty. W razie braku możliwości złożenia oferty w biurze podawczym Sądu wskutek całkowitego zamknięcia budynku Sądu dla interesantów na mocy decyzji właściwych organów, oferty mogą zostać złożone w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 17.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto przedsiębiorstwa tj. w kwocie 22 000 000,00 zł.

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42 - 217 Częstochowa w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w sali 108.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu niniejszego przetargu, trybu składania ofert oraz treść Regulaminu Przetargu można uzyskać pod nr tel. 502-074-019 lub 735-019-002 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: hcz@bienioszek.pl lub mateusz@bienioszek.pl wyłącznie po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

 

drukuj ogłoszenie