Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Drogowego DROBIT sp. z o.o. w upadłości w Brzezińskich Holendrach ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
1 828 111 zł
Numer ogłoszenia
158996
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Drogowego DROBIT sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Brzezińskich Holendrach w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XI GUp 222/17, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. jako całości, z wyłączeniem wierzytelności upadłego, środków finansowych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych, tajemnic przedsiębiorstwa, dokumentacji księgowej, finansowej i handlowej koniecznej do dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego oraz podlegającej archiwizacji, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 1.828.111,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto jedenaście złotych) netto.
Przedmiotem sprzedaży jest Przedsiębiorstwo Drogowe DROBIT sp. z o. o. w upadłości, w skład, którego wchodzi:

1. Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Brzezińskich Holendrach 63, gmina Krzymów, powiat koniński, woj. wielkopolskie, obręb Brzezińskie Holendry, działka nr 59 o pow. 2,51 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00039024/0 oraz obręb Głodno, działka gruntu nr 264/1, 265/4, 265/5 o pow. 1,71 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1N/00016298/4;

2. Ruchomości (m. in. urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz inne środki trwałe) wskazane w operacie szacunkowym.

Na działkach nr 264/1, 265/4, 265/5 o pow. 1,71 ha posadowione są:
1. Budynek administracyjno-socjalny, parterowy, niepodpiwniczony, częściowo gruntownie wyremontowany i zmodernizowany, o powierzchni zabudowy 314,65 m2 oraz powierzchni użytkowej 270,30 m2;
2. Wiata magazynowa o powierzchni zabudowy 453 m3 w bardzo złym stanie technicznym.
Na działce nr 59 o pow. 2,51 ha posadowione są:
1. Budynek portierni z laboratorium i wagą, parterowy, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy wynosi 154 m2, powierzchnia użytkowa 115,80 m2;
2. Budynek hydroforni, parterowy, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy wynosi 19 m2, pow. użytkowa wynosi 14,20 m2;
3. Budynek magazynowo - warsztatowy z pomieszczeniem na gazy techniczne, parterowy, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy budynku wynosi 341 m2, pow. użytkowa 307 m2;
4. Budynek magazynu z olejami - stacja paliw, parterowy, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy budynku wynosi 10,10 m2, pow. użytkowa 7 m2.
Na części nieruchomości znajdują się utwardzenia i parkingi.

Oferty dotyczące wskazanego przedmiotu sprzedaży oferenci winni składać w terminie do dnia 30.07.2020 r. osobiście w siedzibie Kancelarii Syndyka, przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin bądź przesłać na adres Kancelarii Syndyka listem poleconym lub przesyłką kurierską - liczy się data wpływu do siedziby, a nie data nadania przesyłki.
Sprzedaż ww. przedsiębiorstwa nastąpi w drodze sprzedaży z wolnej ręki. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, a następnie umieszczona w drugiej kopercie. Każda z kopert powinna być zaadresowana do siedziby Kancelarii Syndyka, z podaniem sygnatury akt XI GUp 222/17 i wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu z wolnej ręki - Przedsiębiorstwo Drogowe DROBIT sp. z o. o. w upadłości - NIE OTWIERAĆ". Oferta powinna zawierać oznaczenie składającego ofertę - imię i nazwisko, a w przypadku przedsiębiorców - dokładną nazwę.
Warunkiem przystąpienia do udziału w sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium w wysokości 365.622,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote zero groszy) na rachunek bankowy masy upadłości Przedsiębiorstwa Drogowego DROBIT sp. z o. o. w upadłości.
Numer rachunku bankowego: 41 1050 1735 1000 0090 3087 2999.
Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej na dwa dni przed terminem składania ofert, przy czym liczy się data wpływu na wskazany rachunek bankowy.
Przewidywane otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05.08.2020 r. o godzinie 12:00, ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 Konin.
Szczegółowe warunki sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań oraz w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 793 594 330).

drukuj ogłoszenie