Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości SKOK NIKE ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
34016741
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
03-673 Warszawa
Ulica
Piecyka 27
Osoba kontaktowa
SKOK NIKE

SzczegółySyndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Nike" z siedzibą w Warszawie,
w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 210/19
ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego, w skład którego wchodzą:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) środki trwałe i wyposażenie,
d) zapasy,
e) wartości niematerialne i prawne,
f) należności i roszczenia, w szczególności wynikające z udzielonych kredytów i pożyczek,
g) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo SKOK "Nike", z wyłączeniem:
a) środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości (w gotówce i na rachunkach bankowych) na dzień sprzedaży,
b) udziałów w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej z siedzibą w Sopocie;
c) aktywów opisanych w Opisie i Oszacowaniu spieniężonych lub zrealizowanych do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa (włącznie z tym dniem);
d) dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania upadłościowego SKOK "Nike";
e) składników majątku nie podlegających bądź wyłączonych ze sprzedaży na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
f) składników majątku nieistniejących na dzień ogłoszenia o przetargu;
g) roszczeń wobec członków kasy o pokrycie straty bilansowej kasy w oparciu o postanowienia statutu przyjęte na podstawie art. 26 ust. 3 z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2386 ze zm.), wprowadzając podwyższoną odpowiedzialność członków kasy za straty powstałe w kasie do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.
Termin składania ofert: 31.07.2020 r., na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Cena wywoławcza: 72.450.120,08 zł. Wymagane wadium: 7.000.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 31.07.2020 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2020 r., w gmachu Sądu, w sali nr 14, o godz. 1000. W przypadku wpływu więcej niż dwóch ofert spełniających wymogi formalne warunków przetargu oraz wymóg ceny minimalnej, zostanie zarządzona licytacja. Warunki przetargu oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa udostępnione zostaną do wglądu w kancelarii syndyka przy Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: (22)375-73-80 lub mailowo: sekretariat@wmkn.pl.
34016741
drukuj ogłoszenie