Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości BIOPAL Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego - zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
9 500 000 zł
Numer ogłoszenia
159040
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości BIOPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Borku Wielkopolskim ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego - zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 9.500.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy 00/100 złotych netto).

Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego - zakład produkcyjny BIOPAL Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim, w skład którego wchodzą nieruchomości, budynki i urządzania.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny sprzedaży, nie niższej jak 9.500.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy 00/100 złotych netto) składać należy w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań, w zamkniętej mniejszej kopercie, która winna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61 - 729 Poznań, koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 46/14" i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na sprzedaż przedsiębiorstwa BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - NIE OTWIERAĆ" oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży.
4. Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium, w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Santander BP S.A. 95 1090 2590 0000 0001 2264 9161.
5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
7. Z Regulaminem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz w zakresie Regulaminu sprzedaży na stronie internetowej www.kancelariagrenda.pl
8. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem.

 

 

drukuj ogłoszenie