Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości XSystem S.A. ogłasza konkurs na sprzedażprawa wlłasności do oprogramowania

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
34022246
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
91-473 Łódź
Ulica
Julianowska
Osoba kontaktowa
XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości XSystem S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi
ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:
a) prawa własności do autorskiego oprogramowania o nazwie "ACCELO", pozwalającego na kompleksową obsługę przedsiębiorstw w obszarze archiwizowania, skanowania, przetwarzania i obiegu dokumentów za łączną cenę równą wartości oszacowania, tj. za sumę 1.468.108,00 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych i 00/100 gr.) netto, wynikająca z profesjonalnej wyceny powyższego składnika masy upadłości o numerze inwentarzowym 815 dokonanej w maju 2018 roku przez firmę EFL Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
b) prawo własności do oprogramowania OCR 03.03.00 XDMS, którego producentem jest firma ABBYY (największy producent OCR na świecie), tj. oprogramowania służącego do świadczenia usług skanowania z ekstrakcją danych bezpośrednio z dokumentów źródłowych, ściśle związanego ze sprzedażą ww. oprogramowania ACCELO (ekstrakcja danych bezpośrednio do systemu ACCELO), o limicie blisko 4 mln skanów możliwych nadal do wykorzystania za łączną cenę równą wartości oszacowania, tj. 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych i 00/100 gr.) netto, wynikająca z profesjonalnej wyceny powyższego składnika masy upadłości o numerze inwentarzowym 816 dokonanej w maju 2018 roku przez firmę EFL Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
tj. łącznie za cenę nie niższą niż 1.558.108,00 złotych netto (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych i 00/100gr.).
Do konkursu zaprasza się krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej z Regulaminem sprzedaży w drodze konkursu ofert oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% minimalnej ceny zakupu na poniższy rachunek bankowy funduszy masy upadłości XSystem S.A. w upadłości:
96 1090 1304 0000 0001 3627 5410
Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 21.08.2020r. do godz. 15:00 na adres Kancelarii syndyka masy upadłości XSystem S.A. w upadłości, tj.: Kancelaria Syndyka Artura Jankowskiego, ul. Suwalska 25/27, 93 - 176 Łódź z napisem: "Oferta zakupu prawa własności do oprogramowania "ACCELO", wraz z oprogramowaniem wspierającym OCR" - decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
Otwarcie i rozpoznanie ofert przez komisję odbędzie się w dniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku, o godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka, położonej przy ulicy Suwalskiej 25/27 w Łodzi.
Szczegółowe warunki konkursu ofert określa Regulamin wraz z pełną dokumentacją oferowanego oprogramowania wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości XSystem S.A. w upadłości, tj. w Kancelarii Syndyka Artura Jankowskiego, przy ul. ul. Suwalska 25/27, 93 - 176 Łódź, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz ustalanie terminu oględzin dokumentacji udzielane są pod numerem telefonu 728 123 430 oraz pod adresem e-mail: ajankowski@syndykjankowski.pl
34022246
drukuj ogłoszenie