Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
18 240 000 zł
Numer ogłoszenia
160308
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości

ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

Przedmiotem przetargu ofertowego jest:

Prawo własności 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą ENERGOTEST Sp. z o.o., ul. Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice, numer KRS 92855.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 18 240 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Warunki przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 14 grudnia 2020r. do godz. 15.00 na adres biura syndyka masy upadłości ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości mieszczącego się w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12 (I piętro). W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura syndyka masy upadłości.

2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg - ENERGOTEST - ELEKTROBUDOWA".

3. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej rachunek bankowy ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości, prowadzony w mBank S.A., numer konta 06 1140 1078 0000 2520 9700 1002. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego - komisarza w dniu 15 grudnia 2020r., o godzinie 10.00, w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala numer 12.

5. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6. Regulamin przetargu oraz Opinię o wartości przedmiotu przetargu można przeglądać w biurze syndyka mieszczącym się w Katowicach, ul. Porcelanowa 12 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu +48 32 25 90 100, +48 32 25 90 160, +48 510 078 889, +48 606 412 437 oraz na zapytania mailowe pod adresem sekretariat@elektrobudowa.pl.

drukuj ogłoszenie