Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likw. ogłasza przetarg na sprzedaż 190 udziałów w EP Centrum Finansowe Sp. z o.o.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
543 306 zł
Numer ogłoszenia
161289
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


UDZIAŁY W SPÓŁCE NA SPRZEDAŻ

1. Syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg na sprzedaż 190 udziałów w EP Centrum Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000011089).

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 543 306,00 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć złotych). Do ceny zostanie doliczony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Oferty należy składać na adres siedziby Spółki przy ul. Chłodna 2A, 40-311 Katowice, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „OFERTA, PRZETARG - UDZIAŁY", sygnaturą akt X GUp 2/13/3. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % wartości przedmiotu przetargu wskazanej w pkt. 2 na rachunek bankowy numer 64 2490 0005 0000 4600 1315 4123.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie tygodnia licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert, w biurze syndyka przy udziale 3 osobowej komisji przetargowej powołanej przez Syndyka.

6. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie wpłynie więcej niż jedna oferta, a różnica w zaproponowanych cenach będzie niższa niż 50 000 zł syndyk zaprosi składających do negocjacji wskazując jednocześnie ostateczny termin, w którym będzie oczekiwał na złożenie dodatkowych ofert.

7. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z opisem i oszacowaniem wartości udziałów udostępniony jest w siedzibie Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w godz. od 09.00 do 14.00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 693 222 998 oraz na stronie www.energomontaz.pl.

 

drukuj ogłoszenie