Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26553672,czy-certyfikat-iso-moze-byc-kryterium-oceny.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/8e/73/12/z19348878F,Kryteria-oceny-ofert-przetargowych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Za dopuszczalne uznać można ocenianie np. posiadania certyfikatów jakościowych ISO 9001. Fri, 27 Nov 2020 12:21:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26553672,czy-certyfikat-iso-moze-byc-kryterium-oceny.html Marek Okniński 2020-11-27T12:21:00Z Zamówienia w czasie epidemii http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26531397,zamowienia-w-czasie-epidemii.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/68/73/18/z25638504F,Koronavirus.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych[1]. Fri, 20 Nov 2020 13:36:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26531397,zamowienia-w-czasie-epidemii.html Marek Okniński 2020-11-20T13:36:00Z Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26507839,udzial-w-dialogu-technicznym-nie-uniemozliwia-udzialu-w-przetargu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/53/71/11/z18288979F,Dialog-techniczny.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wstępne konsultacje rynkowe zastępują od 1 stycznia 2021 roku dialog techniczny. Fri, 13 Nov 2020 14:05:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26507839,udzial-w-dialogu-technicznym-nie-uniemozliwia-udzialu-w-przetargu.html Marek Okniński 2020-11-13T14:05:00Z Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26486526,zamawiajacy-odrzuca-oferte-jezeli-jest-niezgodna-z-ustawa.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/94/f1/16/z24059540F,Komunikacja-elektroniczna.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z art. 78 ust. 1 kodeksu cywilnego, dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Fri, 06 Nov 2020 11:15:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26486526,zamawiajacy-odrzuca-oferte-jezeli-jest-niezgodna-z-ustawa.html Marek Okniński 2020-11-06T11:15:00Z "Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26460229,dlugi-weekend-nie-moze-usprawiedliwiac-niedotrzymania-terminu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/90/43/15/z22298512F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują żadnych okoliczności powodujących wydłużenie terminu na wniesienie odwołania, w tym również okoliczności związanych z "długimi weekendami". Fri, 30 Oct 2020 14:28:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26460229,dlugi-weekend-nie-moze-usprawiedliwiac-niedotrzymania-terminu.html Marek Okniński 2020-10-30T14:28:00Z Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r. http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26425020,komunikacja-w-przetargu-ogloszonym-po-1-stycznia-2021r.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/56/70/13/z20381782F,Nowelizacja-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wejście w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych[1] zmieni między innymi dopuszczalne formy komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia. Fri, 23 Oct 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26425020,komunikacja-w-przetargu-ogloszonym-po-1-stycznia-2021r.html Marek Okniński 2020-10-23T06:30:00Z Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26402936,wysokosc-kary-umownej-jako-kryterium-oceny-ofert.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d9/32/16/z23276505F,Kary-umowne-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia stanowić może miernik gwarancji jakości realizacji zamówienia, podobnie jak inne kryteria oceny ofert, takie jak termin realizacji zamówienia czy długość okresu gwarancji[3]. Fri, 16 Oct 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26402936,wysokosc-kary-umownej-jako-kryterium-oceny-ofert.html Marek Okniński 2020-10-16T06:30:00Z Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26382786,jak-zdefiniowac-brak-zmiany-pierwotnych-warunkow-zamowienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/89/8a/12/z19440265F,Zmiany-pierwotnych-warunkow-zamowienia.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych warunków zamówienia, której wpływ na cenę oferty lub krąg wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia będzie znaczący. Fri, 09 Oct 2020 12:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26382786,jak-zdefiniowac-brak-zmiany-pierwotnych-warunkow-zamowienia.html Marek Okniński 2020-10-09T12:00:00Z Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26360306,obowiazkowa-i-fakultatywna-zmiana-ceny-realizacji-zamowienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/90/bc/18/z25937808F,Wynagrodzenie---ustawa-PZP.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W obowiązującym stanie prawnym ważne jest, aby zapisy wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego zawierały postanowienia określające zasady ustalania zmiany wynagrodzenia (co ważne - zasady mogą, a wręcz powinny, określać również sytuacje skutkujące obniżeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia). Fri, 02 Oct 2020 09:43:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26360306,obowiazkowa-i-fakultatywna-zmiana-ceny-realizacji-zamowienia.html Marek Okniński 2020-10-02T09:43:00Z Skutki złożenia JEDZ w języku obcym http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26335632,skutki-zlozenia-jedz-w-jezyku-obcym.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/51/03/13/z19935569F,Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia--JEDZ-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. Fri, 25 Sep 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26335632,skutki-zlozenia-jedz-w-jezyku-obcym.html Marek Okniński 2020-09-25T06:30:00Z Przetarg na wybór inwestora zastępczego http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26312087,przetarg-na-wybor-inwestora-zastepczego.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d9/75/11/z18307801F,Ustawa-PZP.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Inwestor zastępczy może w imieniu inwestora (zamawiającego) przeprowadzić cały proces inwestycyjny. Fri, 18 Sep 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26312087,przetarg-na-wybor-inwestora-zastepczego.html Marek Okniński 2020-09-18T06:30:00Z Pełnomocnictwo domniemane http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26288288,pelnomocnictwo-domniemane.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c9/72/13/z20393673F,Pelnomocnictwo-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową. Fri, 11 Sep 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26288288,pelnomocnictwo-domniemane.html Marek Okniński 2020-09-11T06:30:00Z Napisz do nas http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26268967,napisz-do-nas.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c6/b3/16/z23803846F,Napisz-do-nas.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'> Fri, 04 Sep 2020 13:33:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26268967,napisz-do-nas.html Redakcja Komunikaty.pl 2020-09-04T13:33:00Z Zasady powołania członków komisji przetargowej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26213570,zasady-powolania-czlonkow-komisji-przetargowej.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1b/44/10/z17059611F,Komisja-przetargowa---ustawa-Pzp-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Odwołanie członka komisji przez kierownika jednostki może nastąpić w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków rzetelnego i obiektywnego wykonywania czynności związanych z prowadzonym postępowaniem. Fri, 28 Aug 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26213570,zasady-powolania-czlonkow-komisji-przetargowej.html Marek Okniński 2020-08-28T06:30:00Z Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26213560,umowy-wieloletnie-wymagaja-zawiadomienia-prezesa-uzp.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/fc/55/13/z20271356F,Umowy-wieloletnie---ustawa-PZP.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W przypadku gdy umowa, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zostaje zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia takiej umowy podając uzasadnienie faktyczne i prawne[2]. Fri, 21 Aug 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26213560,umowy-wieloletnie-wymagaja-zawiadomienia-prezesa-uzp.html Marek Okniński 2020-08-21T06:30:00Z