Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24530549,wylaczenie-obowiazku-wyjasnienia-razaco-niskiej-ceny.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c1/5e/15/z22406593F,Razaco-niska-cena.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Fri, 08 Mar 2019 15:28:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24530549,wylaczenie-obowiazku-wyjasnienia-razaco-niskiej-ceny.html Marek Okniński 2019-03-08T15:28:00Z Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24507647,wypelnienie-ankiety-nt-zamowien-publicznych-nie-jest-obowiazkiem.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/cb/6d/12/z19323083F,Udzielenie-informacji-o-zamowieniu-publicznym.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1330 z późn. zm.) informacją publiczną jest wszystko to co dotyczy faktów. Fri, 01 Mar 2019 15:23:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24507647,wypelnienie-ankiety-nt-zamowien-publicznych-nie-jest-obowiazkiem.html Marek Okniński 2019-03-01T15:23:00Z Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24480555,elektronizacja-procedury-udzielenia-zamowienia-publicznego-w.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/93/45/13/z20206227F,Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ). Fri, 22 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24480555,elektronizacja-procedury-udzielenia-zamowienia-publicznego-w.html Marek Okniński 2019-02-22T12:00:00Z Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24458811,czy-umowa-podpisana-przed-rozstrzygnieciem-skargi-na-wyrok-kio.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wniesienie skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający musi się jednak liczyć z tym, że w sytuacji gdy sąd okręgowy w wyniku wniesienia skargi na wyrok KIO, orzeknie inaczej niż skład orzekający KIO i stwierdzi naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może na tej podstawie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Thu, 14 Feb 2019 14:13:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24458811,czy-umowa-podpisana-przed-rozstrzygnieciem-skargi-na-wyrok-kio.html Marek Okniński 2019-02-14T14:13:00Z Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24440643,uniewaznienie-procedur-czesciowych-kilka-wskazowek.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/9e/91/16/z23666334F,Kielce--12-lipca-2018-roku--Kadzielnia--Budowa-sci.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jedynym możliwym rozwiązaniem jest unieważnienie postępowania w zakresie jednej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że może zostać zanegowane wystąpienie przesłanki unieważnienia wskazanej w tym przepisie. Fri, 08 Feb 2019 11:04:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24440643,uniewaznienie-procedur-czesciowych-kilka-wskazowek.html Agnieszka Gwóźdź-Kuzior 2019-02-08T11:04:00Z Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24421747,procedura-zawierania-umow-na-czesci-niezbedne-formalnosci.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a5/76/11/z18311077F,Dokumenty-przetargowe.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jeżeli zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi dokumentami na daną część, gdyż wykonawca złożył je wraz z ofertą, to może je uznać za prawidłowo złożone i nie ma potrzeby ponownego wzywania wykonawcy do ich złożenia. Fri, 01 Feb 2019 15:41:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24421747,procedura-zawierania-umow-na-czesci-niezbedne-formalnosci.html Marta Mikulska-Nawacka 2019-02-01T15:41:00Z Czy można odrzucić ofertę za brak parafowania jej stron? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24400205,czy-mozna-odrzucic-oferte-za-brak-parafowania-jej-stron.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/53/f7/14/z21983827F,Informacje-o-odrzuceniu-oferty-przetargowej.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W obowiązującym stanie prawnym za całkowicie bezzasadną uznać należy decyzję zamawiającego o odrzuceniu oferty, której strony nie zostały zaparafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Fri, 25 Jan 2019 15:15:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24400205,czy-mozna-odrzucic-oferte-za-brak-parafowania-jej-stron.html Marek Okniński 2019-01-25T15:15:00Z Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24377488,zarzuty-zawarte-w-odwolaniu-musza-byc-skonkretyzowane.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek mający na celu doprowadzenie do zgodnej z przepisami decyzji o wyborze oferty odwołującego. Fri, 18 Jan 2019 16:08:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24377488,zarzuty-zawarte-w-odwolaniu-musza-byc-skonkretyzowane.html Marek Okniński 2019-01-18T16:08:00Z Ocena dostępności potencjału wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24351803,ocena-dostepnosci-potencjalu-wykonawcy-w-inne-przedsiewziecie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/7d/99/13/z20553341F,Wykluczenie-wykonawcy-z-postepowania.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ocena realnej dostępności zdolności wykonawcy wymaganych w ramach warunków udziału w postępowaniu powinna być każdorazowo dokonywana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i zależna od rodzaju potencjału oraz sposobu i zakresu jego zaangażowania w inne przedsięwzięcie, a także możliwości zmian w tym zakresie. Fri, 11 Jan 2019 10:18:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24351803,ocena-dostepnosci-potencjalu-wykonawcy-w-inne-przedsiewziecie.html Marek Okniński 2019-01-11T10:18:00Z Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24331181,nadzor-autorski-nalezy-przewidziec-w-umowie-na-opracowanie-dokumentacji.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/16/c6/15/z22831638F,Kamienica-przy-Unii-Lubelskiej-3-to-kolejny-budyne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Brak uregulowania przez Zamawiającego kwestii nadzoru autorskiego i wynagrodzenia za jego pełnienie na rzecz projektanta w umowie w przypadku udzielania zamówienia publicznego na prace projektowe nie uprawnia Zamawiającego do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na rzecz projektanta za pełnienie tego nadzoru. Fri, 04 Jan 2019 12:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24331181,nadzor-autorski-nalezy-przewidziec-w-umowie-na-opracowanie-dokumentacji.html Marek Okniński 2019-01-04T12:00:00Z Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24299424,zamawiajacy-moze-odstapic-od-wymogu-elektronicznego-skladania.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/51/03/13/z19935569F,Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia--JEDZ-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Obowiązek ten dotyczy w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także wszelkich oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak zamknięty katalog przypadków, w których zamawiający może zdecydować, że oferta lub jej część będzie składana w tradycyjnej formie pisemnej. Fri, 21 Dec 2018 14:35:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24299424,zamawiajacy-moze-odstapic-od-wymogu-elektronicznego-skladania.html Marek Okniński 2018-12-21T14:35:00Z Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24278280,zmiana-lidera-konsorcjum-jest-dopuszczalna.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Żaden przepis prawa nie statuuje obowiązku co do formy i sposobu uregulowania stosunków wewnętrznych członków Konsorcjum na etapie składania ofert, poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Thu, 20 Dec 2018 13:46:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24278280,zmiana-lidera-konsorcjum-jest-dopuszczalna.html Marek Okniński 2018-12-20T13:46:00Z Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24217095,mozliwym-jest-uznanie-wyjasnien-bez-dolaczonych-dowodow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Fri, 30 Nov 2018 07:25:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24217095,mozliwym-jest-uznanie-wyjasnien-bez-dolaczonych-dowodow.html Marek Okniński 2018-11-30T07:25:00Z Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24203971,obowiazek-informacyjny-zamawiajacego-a-rodo.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/f6/52/16/z23405814F,RODO---o-czym-powinni-wiedziec-przedsiebiorcy.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający może poprzez zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nakładać na wykonawcę zamówienia publicznego zobowiązanie do przekazywania przez wykonawcę zatrudnianym do realizacji danego zamówienia publicznego osobom fizycznym, w imieniu zamawiającego, informacji, o których mowa w art. 14 RODO [1].<br><br> Fri, 23 Nov 2018 11:50:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24203971,obowiazek-informacyjny-zamawiajacego-a-rodo.html Marek Okniński 2018-11-23T11:50:00Z Termin realizacji musi być adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24146380,termin-realizacji-musi-byc-adekwatny-do-zakresu-przedmiotu-zamowienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a1/d6/15/z22897313F.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wyznaczony przez zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zamówienia jest istotnym elementem opisu przedmiotu zamówienia. Fri, 09 Nov 2018 09:34:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24146380,termin-realizacji-musi-byc-adekwatny-do-zakresu-przedmiotu-zamowienia.html Marek Okniński 2018-11-09T09:34:00Z