Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25165651,bledy-w-kosztorysie-ofertowym-nie-prowadza-do-odrzucenia-oferty.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/ee/75/11/z18307310F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] (SIWZ). Fri, 06 Sep 2019 12:54:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25165651,bledy-w-kosztorysie-ofertowym-nie-prowadza-do-odrzucenia-oferty.html Marek Okniński 2019-09-06T12:54:00Z Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25138277,funkcjonowanie-systemu-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/51/70/11/z18288465F,Zamowienia-publiczne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Przetarg nieograniczony - nadal najpopularniejszym trybem udzielania zamówień publicznych. Fri, 30 Aug 2019 14:18:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25138277,funkcjonowanie-systemu-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2019-08-30T14:18:00Z Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25099830,specyfikacja-okresla-sposob-przedlozenia-dokumentow-do-oceny.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/b5/59/13/z20288949F,Wymagania-zawarte-w-siwz.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wystarczającym wskazaniem w treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim - obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert. Mon, 19 Aug 2019 11:53:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25099830,specyfikacja-okresla-sposob-przedlozenia-dokumentow-do-oceny.html Marek Okniński 2019-08-19T11:53:00Z Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25070299,problemy-techniczne-ze-skrzynka-e-puap-przy-wnoszeniu-odwolania.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/88/75/17/z24597896F,Uzytkownicy-ePUAP-skarza-sie--ze-system-nie-dziala.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Brak dostępności (awaria) do serwisu e-PUAP w celu złożenia odwołania opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie odwołania na adres e-mail Krajowej Izby Odwoławczej pośrednictwem skrzynki podawczej KIO, czyni zadość wymogom dla uznania go za złożony w dopuszczalnej formie elektronicznej. Fri, 09 Aug 2019 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25070299,problemy-techniczne-ze-skrzynka-e-puap-przy-wnoszeniu-odwolania.html Marek Okniński 2019-08-09T06:30:00Z Faktury elektroniczne również poniżej 30.000 http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25053708,faktury-elektroniczne-rowniez-ponizej-30-000.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/82/b0/13/z20645762F,Faktura-elektroniczna.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający nie może odmówić wykonawcy zamówienia publicznego prawa do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Fri, 02 Aug 2019 14:44:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25053708,faktury-elektroniczne-rowniez-ponizej-30-000.html Marek Okniński 2019-08-02T14:44:00Z Pozasądowe rozwiązywanie sporów http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25024058,pozasadowe-rozwiazywanie-sporow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/56/70/13/z20381782F,Nowelizacja-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jednym z obszarów, które mają ulec systemowej zmianie jest wprowadzenie do przepisów nowej ustawy możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów w zakresie zamówień publicznych. Fri, 26 Jul 2019 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25024058,pozasadowe-rozwiazywanie-sporow.html Marek Okniński 2019-07-26T06:30:00Z Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25008637,nowy-termin-elektronizacji-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a3/cd/13/z20764579F,Zmiany-w-przepisach-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 . Fri, 19 Jul 2019 09:42:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25008637,nowy-termin-elektronizacji-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2019-07-19T09:42:00Z Jak obliczyć minimalny termin składania ofert? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24984974,jak-obliczyc-minimalny-termin-skladania-ofert.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a6/2b/10/z16956070F,Termin-skladania-ofert.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Pzp nie określa zasad obliczania terminów składania ofert. Wobec powyższego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanie znajdują zasady obliczania terminów określone w przepisach Kodeksu cywilnego. Fri, 12 Jul 2019 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24984974,jak-obliczyc-minimalny-termin-skladania-ofert.html Marek Okniński 2019-07-12T06:30:00Z Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24966919,jak-wlasciwie-oceniac-aktualnosc-dokumentow-skladanych-w-postepowaniu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/f2/82/13/z20458226F,Podpis-elektroniczny.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wykonawca, pozyskawszy wcześniej wskazane dokumenty, może się nimi posłużyć na wezwanie zamawiającego, o ile oczywiście pozostają aktualne - jak wskazano powyżej - nie co do daty ich wystawiania, ale co do konkretnych podmiotowych kwestii, wstępnie potwierdzonych w ramach oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub wnioskiem. Fri, 05 Jul 2019 09:45:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24966919,jak-wlasciwie-oceniac-aktualnosc-dokumentow-skladanych-w-postepowaniu.html Marta Mikulska-Nawacka 2019-07-05T09:45:00Z Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24917156,czlonek-konsorcjum-moze-otrzymac-odrebne-wezwanie-do-uzupelnienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej[1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu pomimo, że takie wezwanie było już skierowane do innego członka konsorcjum (np. lidera) i dotyczyło tożsamych dokumentów. Wed, 19 Jun 2019 11:12:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24917156,czlonek-konsorcjum-moze-otrzymac-odrebne-wezwanie-do-uzupelnienia.html Marek Okniński 2019-06-19T11:12:00Z Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24892768,zmiana-przepisow-umozliwia-zmiane-wynagrodzenia-wykonawcy.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/51/70/11/z18288465F,Zamowienia-publiczne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego. Fri, 14 Jun 2019 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24892768,zmiana-przepisow-umozliwia-zmiane-wynagrodzenia-wykonawcy.html Marek Okniński 2019-06-14T06:30:00Z Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24873668,odstapienie-od-umowy-nie-uzasadnia-zastosowania-wolnej-reki.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/5b/1b/11/z17939291F,Prawo-zamowien-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej[2] odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy zamówienia publicznego nie stanowi samoistnej przesłanki uzasadniającej skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP w celu udzielenia zamówienia kolejnemu wykonawcy, który dokończy realizację przedmiotu umowy od której odstąpiono. Fri, 07 Jun 2019 10:36:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24873668,odstapienie-od-umowy-nie-uzasadnia-zastosowania-wolnej-reki.html Marek Okniński 2019-06-07T10:36:00Z Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24848477,uniewaznienie-aukcji-elektronicznej-nie-uniewaznia-przetargu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/6d/95/13/z20537197F,Aukcja-elektroniczna-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Unieważnienie postępowania skutkuje jego zakończeniem, natomiast unieważnienie czynności w postępowaniu nie oznacza zakończenia postępowania, lecz powrót etapu poprzedzającego podjęcie wadliwej czynności i daje możliwość jego przeprowadzenia zgodnie z wymaganymi przepisami. Fri, 31 May 2019 11:12:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24848477,uniewaznienie-aukcji-elektronicznej-nie-uniewaznia-przetargu.html Marek Okniński 2019-05-31T11:12:00Z Umowa o roboty budowlane powinna określać warunki wprowadzenia drugiego wykonawcy http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24818483,umowa-o-roboty-budowlane-powinna-okreslac-warunki-wprowadzenia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1d/81/17/z24645917F,12-04-2019-Ryki---Budowa-drogi-ekspresowej-S17-z-n.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym inwestor planujący po wprowadzeniu generalnego wykonawcy na plac budowy - wykonawca (I), wprowadzenie drugiego podmiotu (wykonawca II) powinien szczegółowo określić w umowie zawartej z generalnym wykonawcą warunki wprowadzenia na teren budowy (II drugiego) lub kolejnych wykonawców. Fri, 24 May 2019 12:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24818483,umowa-o-roboty-budowlane-powinna-okreslac-warunki-wprowadzenia.html Marek Okniński 2019-05-24T12:00:00Z Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f. http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24796918,zamawiajacy-decyduje-na-ktorym-etapie-postepowania-skorzystac.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/90/43/15/z22298512F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Przepis art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych to przepis o charakterze dyspozytywnym. Fri, 17 May 2019 15:31:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24796918,zamawiajacy-decyduje-na-ktorym-etapie-postepowania-skorzystac.html Marek Okniński 2019-05-17T15:31:00Z