Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Zmiana trybu otwarcia ofert http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25823694,zmiana-trybu-otwarcia-ofert.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a3/cd/13/z20764579F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W zakresie jawnego otwarcia ofert przetargowych transmisja on-line spełnia wymogi art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Fri, 27 Mar 2020 08:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25823694,zmiana-trybu-otwarcia-ofert.html Marek Okniński 2020-03-27T08:00:00Z Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25806267,koronawirus-moze-zmusic-zamawiajacego-do-odstapienia-od-umowy.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/68/73/18/z25638504F,Koronavirus.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością skorzystania przez zamawiających z instytucji odstąpienia od umowy o wykonanie zamówienia publicznego, powołując się na interes publiczny. Fri, 20 Mar 2020 12:37:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25806267,koronawirus-moze-zmusic-zamawiajacego-do-odstapienia-od-umowy.html Marek Okniński 2020-03-20T12:37:00Z Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25788664,interpretacja-rozszerzajaca-interesu-do-wniesienia-odwolania.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a3/cd/13/z20764579F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wykonawca, który zamierza skorzystać ze środków ochrony prawnej, musi wykazać, że chce lub chciał uzyskać dane zamówienie publiczne, a zamawiający swoim działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, albo pozbawił go możliwości uzyskania tego zamówienia, albo w sposób istotny je utrudnił, w wyniku czego wykonawca poniósł lub może ponieść szkodę[2]. Fri, 13 Mar 2020 19:08:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25788664,interpretacja-rozszerzajaca-interesu-do-wniesienia-odwolania.html Marek Okniński 2020-03-13T19:08:00Z Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25764883,przeciwdzialanie-koronawirusowi-wylacza-procedury-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/68/73/18/z25638504F,Koronavirus.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Fri, 06 Mar 2020 14:03:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25764883,przeciwdzialanie-koronawirusowi-wylacza-procedury-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2020-03-06T14:03:00Z Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25738404,podpis-zaufany-nie-zastepuje-podpisu-elektronicznego.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1a/07/10/z16809242F,Podpis-elektroniczny.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych[1]. Fri, 28 Feb 2020 07:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25738404,podpis-zaufany-nie-zastepuje-podpisu-elektronicznego.html Marek Okniński 2020-02-28T07:30:00Z Brak zaszyfrowania załączników skutkuje odrzuceniem oferty http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25718699,brak-zaszyfrowania-zalacznikow-skutkuje-odrzuceniem-oferty.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/2e/cb/16/z23900462F,Zaszyfrowana-oferte-publiczna.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W ocenie KIO brak zaszyfrowania załączników do oferty stanowi naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy PZP, to zaś skutkuje niezgodnością oferty z przepisami ustawy PZP i stanowi przesłankę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 tej ustawy. Fri, 21 Feb 2020 11:31:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25718699,brak-zaszyfrowania-zalacznikow-skutkuje-odrzuceniem-oferty.html Marek Okniński 2020-02-21T11:31:00Z Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25694390,z-jaka-data-musi-byc-wystawiona-polisa-oc-potwierdzajaca-spelnianie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d9/75/11/z18307801F,Ustawa-PZP.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający wymagał polisy aktualnej na dzień składania ofert, wykonawca zobowiązany jest, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego przekazać dokument potwierdzający fakt obowiązywania ubezpieczenia w dacie składania ofert. Thu, 13 Feb 2020 15:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25694390,z-jaka-data-musi-byc-wystawiona-polisa-oc-potwierdzajaca-spelnianie.html Marek Okniński 2020-02-13T15:00:00Z Czy pełnomocnictwo do wniesienia oferty może być podpisane po terminie składania ofert? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25676378,czy-pelnomocnictwo-do-wniesienia-oferty-moze-byc-podpisane-po.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c9/72/13/z20393673F,Pelnomocnictwo-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Z treści złożonego pełnomocnictwa musi wynikać, że pełnomocnik, w terminie podejmowania czynności w imieniu mocodawcy, był do tego uprawniony. Fri, 07 Feb 2020 15:47:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25676378,czy-pelnomocnictwo-do-wniesienia-oferty-moze-byc-podpisane-po.html Katarzyna Bełdowska 2020-02-07T15:47:00Z Przystąpienie do postępowania odwoławczego musi być złożone w imieniu konsorcjum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25651976,przystapienie-do-postepowania-odwolawczego-musi-byc-zlozone.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/8a/b9/12/z19632266F,Konsorcjum.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego wspólne składanie ofert przetargowych. Fri, 31 Jan 2020 10:52:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25651976,przystapienie-do-postepowania-odwolawczego-musi-byc-zlozone.html Marek Okniński 2020-01-31T10:52:00Z Skutki braku możliwości otwarcia oferty złożonej elektronicznie http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25630447,skutki-braku-mozliwosci-otwarcia-oferty-zlozonej-elektronicznie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1/9255/z9255621F,Dokumentacja-elektroniczna.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dotyczy między innymi składania ofert przetargowych. Fri, 24 Jan 2020 14:10:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25630447,skutki-braku-mozliwosci-otwarcia-oferty-zlozonej-elektronicznie.html Marek Okniński 2020-01-24T14:10:00Z Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25608291,przypominamy-o-obowiazku-sporzadzenia-sprawozdania-z-zamowien.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d9/75/11/z18307801F,Ustawa-PZP.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień[1]. Fri, 17 Jan 2020 11:44:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25608291,przypominamy-o-obowiazku-sporzadzenia-sprawozdania-z-zamowien.html Marek Okniński 2020-01-17T11:44:00Z Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25582898,sciagawka-z-progow-stosowania-prawa-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/b9/86/12/z19424185F,Progi-unijne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 Euro. Fri, 10 Jan 2020 10:32:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25582898,sciagawka-z-progow-stosowania-prawa-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2020-01-10T10:32:00Z Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25563171,nowy-kurs-obowiazujacy-przy-udzielaniu-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c2/cc/15/z22859714F,Kurs-euro-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote. Fri, 03 Jan 2020 11:31:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25563171,nowy-kurs-obowiazujacy-przy-udzielaniu-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2020-01-03T11:31:00Z Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2020 roku http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22859704,nowy-kurs-euro-obowiazujacy-przy-udzielaniu-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c2/cc/15/z22859714F,Kurs-euro-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Od 1 stycznia 2020 zmienił się średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Sprawdź ile teraz wynosi. Tue, 31 Dec 2019 23:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22859704,nowy-kurs-euro-obowiazujacy-przy-udzielaniu-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2019-12-31T23:00:00Z Kujawsko-Pomorskie. Województwo,które się obroniło https://wyborcza.pl/7,155068,25509884,kujawsko-pomorskie-wojewodztwo-ktore-sie-obronilo.html - Zaprosimy panią Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej do naszego regionu. Ochrona zdrowia to jeden z jej priorytetów, a my mamy się czym pochwalić - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tue, 17 Dec 2019 05:05:00 GMT https://wyborcza.pl/7,155068,25509884,kujawsko-pomorskie-wojewodztwo-ktore-sie-obronilo.html Rozmawiał Wojciech Borakiewicz 2019-12-17T05:05:00Z