Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Termin realizacji musi być adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24146380,termin-realizacji-musi-byc-adekwatny-do-zakresu-przedmiotu-zamowienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a1/d6/15/z22897313F.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wyznaczony przez zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zamówienia jest istotnym elementem opisu przedmiotu zamówienia. Fri, 09 Nov 2018 09:34:00 GMT 24146380 Marek Okniński 2018-11-09T09:34:00Z Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,24117154,self-cleaning-inicjatywa-firmy-ubiegajacej-sie-o-zamowienie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/f5/f8/16/z24086005F,Budowa.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Przewidziana przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja tzw. samooczyszczenia wykonawcy (self-cleaning) dotyczy sytuacji, w której wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego, chociaż istnieją wobec niego podstawy wykluczenia, zostanie dopuszczony do udziału w postępowaniu. Fri, 02 Nov 2018 07:12:00 GMT 24117154 Marek Okniński 2018-11-02T07:12:00Z Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,24085885,brak-wyjasnien-nie-stanowi-podstaw-do-odrzucenia-oferty.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Fri, 26 Oct 2018 06:04:00 GMT 24085885 Marek Okniński 2018-10-26T06:04:00Z Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,24058140,zasada-aktualnosci-dokumentow-skladanych-na-wezwanie-zamawiajacego.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/3a/b4/fa/z16430138F,Prawo-zamowien-publicznych-nie-przewiduje-mozliwos.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zmiana zarządu spółki, która nastąpiła po złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a przed wyborem najkorzystniejszej oferty, musi być odpowiednio uwzględniona w dokumentach składanych przez spółkę w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego kierowane na podstawie art. 26 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Fri, 19 Oct 2018 05:16:00 GMT 24058140 Marek Okniński 2018-10-19T05:16:00Z Kiedy możemy mówić o zmowie przetargowej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,24022451,zmowa-przetargowa.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jednym z działań, które mogą być uznane za zmowę przetargową jest wycofanie oferty, to znaczy rezygnacja przez zwycięzcę przetargu z zawarcia umowy z zamawiającym, co dla zamawiającego oznacza konieczność zawarcia umowy z przedsiębiorcą oferującym wyższą cenę. Fri, 12 Oct 2018 04:34:00 GMT 24022451 Marek Okniński 2018-10-12T04:34:00Z Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23992629,sad-najwyzszy-wydal-wyrok-w-sprawie-wnoszenia-wadium-przez-konsorcjum.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/ff/de/16/z23980543F,Sad-Najwyzszy.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową. Fri, 05 Oct 2018 05:00:00 GMT 23992629 Marek Okniński 2018-10-05T05:00:00Z Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23966074,ponowne-zweryfikowanie-spelniania-warunkow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/36/e6/15/z22964278F,JEDZ---obowiazek-uzupelnienia-przez-wykonawce.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający może ponownie zweryfikować spełnianie przez wykonawcę, który złożył ofertę przetargową, warunków udziału w przetargu. Tue, 25 Sep 2018 12:43:00 GMT 23966074 Marek Okniński 2018-09-25T12:43:00Z Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23918006,zaliczka-dozwolonym-wsparciem-malych-i-srednich-przedsiebiorstw.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d7/42/12/z19147735F,W-przypadku-gdy-umowa-dochodzi-do-skutku-zarowno-z.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Instytucja zaliczki została wprowadzona do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na mocy noweli z dnia 5 listopada 2011 roku. Pomimo swoich walorów praktycznych, zamawiający niezwykle rzadko wprowadzają ten instrument w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Thu, 13 Sep 2018 19:31:00 GMT 23918006 Marek Okniński 2018-09-13T19:31:00Z Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23733244,czy-jest-mozliwa-zmiana-wynagrodzenia-ryczaltowego-za-realizowane.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/02/a2/16/z23733250F,Czy-jest-mozliwa-zmiana-wynagrodzenia-ryczaltowego.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego. Mon, 30 Jul 2018 08:31:00 GMT 23733244 Marek Okniński 2018-07-30T08:31:00Z Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23709073,warunki-gwarancji-czy-uzasadniaja-zamowienie-z-wolnej-reki.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/b0/9c/16/z23709104F,Warunki-gwarancji---czy-uzasadniaja-zamowienie-z-w.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Czy zamówienie z wolnej ręki umożliwia dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji? Czy ustawa Pzp przewiduję jakąkolwiek możliwość rekompensaty ze strony wykonawcy? Tue, 24 Jul 2018 07:52:00 GMT 23709073 Marek Okniński 2018-07-24T07:52:00Z Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23533487,zamawiajacy-nie-moze-obnizyc-kwoty-podanej-na-otwarciu-ofert.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/45/71/16/z23533893F,Zamawiajacy-nie-moze-obnizyc-kwoty-podanej-na-otwa.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Pzp nie daje możliwości zmniejszenia kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a która została podana do publicznej wiadomości bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert. Wed, 13 Jun 2018 10:43:00 GMT 23533487 Marek Okniński 2018-06-13T10:43:00Z Nowelizacja Prawa zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23523400,nowelizacja-prawa-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/7a/6f/16/z23523450F,Nowelizacja-Prawa-zamowien-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jakie zmiany zostaną wprowadzone do obowiązującej ustawy Pzp? Kto na nich skorzysta? Szczegóły w naszym artykule. Mon, 11 Jun 2018 09:22:00 GMT 23523400 Marek Okniński 2018-06-11T09:22:00Z Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23495908,omylki-rachunkowe-w-ofercie-przetargowej.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1d/68/16/z23495965F,Omylki-rachunkowe-w-ofercie-przetargowej.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Oczywista omyłka rachunkowa, to omyłka matematyczna dająca się poprawić przy zastosowaniu elementarnej wiedzy z zakresu dodawania i mnożenia. Tue, 05 Jun 2018 09:49:00 GMT 23495908 Marek Okniński 2018-06-05T09:49:00Z