Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26096252,jednokrotne-wezwanie-do-uzupelnienia-niezlozonego-jedz.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/93/45/13/z20206227F,Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W przypadku gdy formularz JEDZ nie zostanie złożony Zamawiający powinien skorzystać z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wezwać wykonawcę do przedstawienia wypełnionego formularza JEDZ. Fri, 03 Jul 2020 13:27:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26096252,jednokrotne-wezwanie-do-uzupelnienia-niezlozonego-jedz.html Marek Okniński 2020-07-03T13:27:00Z Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0. http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26073521,zmiany-prawa-zamowien-publicznych-wprowadzane-w-ramach-tzw.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/e4/c9/18/z25993188F,Tarcza-antykryzysowa-4-0-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu rozwiązań formalno - prawnych mających na celu przede wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Fri, 26 Jun 2020 13:31:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26073521,zmiany-prawa-zamowien-publicznych-wprowadzane-w-ramach-tzw.html Marek Okniński 2020-06-26T13:31:00Z Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26048547,brak-obowiazku-przedkladania-referencji-udzielanych-przez-organizatora.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1c/30/ef/z15675420F,Referencje.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do tego, aby zamawiający wzywał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi realizowanej uprzednio dla zamawiającego przez wykonawcę, który składa ofertę w obecnie prowadzonym postępowaniu przetargowym. Fri, 19 Jun 2020 18:54:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26048547,brak-obowiazku-przedkladania-referencji-udzielanych-przez-organizatora.html Marek Okniński 2020-06-19T18:54:00Z Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26027541,zakup-materialow-do-emisji-w-internecie-podlega-przepisom-prawa.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/b4/68/13/z20351924F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Dyspozycja art. 4 pkt 3 lit. g) ustawy Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw do stwierdzenia, iż możliwe jest skorzystanie z tego wyłączenia także w przypadku nabycia, produkcji lub koprodukcji materiałów o dowolnej treści lub formie nadających się do zamieszczenia w Internecie nie mających jednak charakteru materiałów programowych w powyżej zaprezentowanym rozumieniu, tj. przeznaczonych do emisji w radiu lub telewizji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych[1]. Fri, 12 Jun 2020 17:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26027541,zakup-materialow-do-emisji-w-internecie-podlega-przepisom-prawa.html Marek Okniński 2020-06-12T17:00:00Z Definicja aktualności dokumentów http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26007479,definicja-aktualnosci-dokumentow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/bf/3e/17/z24374975F,Dokumenty-przetargowe.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Oświadczenia lub dokumenty "aktualne" to takie, które w momencie ich złożenia potwierdzają okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył w ofercie wstępne oświadczenie, i która obecnie (aktualnie) także występuje. Fri, 05 Jun 2020 14:09:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26007479,definicja-aktualnosci-dokumentow.html Marek Okniński 2020-06-05T14:09:00Z Skutki niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25983366,skutki-niezgodnosci-formularza-oferty-z-opisem-przedmiotu-zamowienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/83/13/z20459849F,Niezgodnosci-formularza-oferty.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Biorąc pod uwagę hierarchię dokumentów, prymat należy przyznać opisowi przedmiotu zamówienia, z którym wykonawca miał obowiązek szczegółowo się zapoznać, oraz zakres przedmiotu zamówienia w nim określony przedstawić w Formularzu oferty. Fri, 29 May 2020 13:25:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25983366,skutki-niezgodnosci-formularza-oferty-z-opisem-przedmiotu-zamowienia.html Marek Okniński 2020-05-29T13:25:00Z Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25964566,kolejne-zmiany-procedur-wspierajace-przedsiebiorcow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/71/dc/13/z20824945F,Nowelizacja-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Rząd opracował kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków jakie wywołała w gospodarce epidemia COVID - 19. Fri, 22 May 2020 07:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25964566,kolejne-zmiany-procedur-wspierajace-przedsiebiorcow.html Marek Okniński 2020-05-22T07:00:00Z Pozasądowe rozwiązywanie sporów możliwe w dzisiejszym stanie prawnym http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25946592,pozasadowe-rozwiazywanie-sporow-mozliwe-w-dzisiejszym-stanie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a3/cd/13/z20764579F,Pozasadowe-rozwiazywanie-sporow.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Aktualnie możliwe jest pozasądowe rozwiązywanie sporów, poprzez zastosowanie mediacji lub koncyliacji. Fri, 15 May 2020 07:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25946592,pozasadowe-rozwiazywanie-sporow-mozliwe-w-dzisiejszym-stanie.html Marek Okniński 2020-05-15T07:00:00Z "Odmrażanie gospodarki" przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25930798,odmrazanie-gospodarki-przewiduje-odwieszenie-rozpatrywania.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a3/b7/18/z25917091F,Pandemia-koronawirusa--Pierwszy-dzien-wznowienia-d.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Mając na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID - 19, Ustawodawca podejmuje obecnie działania mające na celu ograniczenie potencjalnych strat dla gospodarki. Fri, 08 May 2020 13:23:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25930798,odmrazanie-gospodarki-przewiduje-odwieszenie-rozpatrywania.html Marek Okniński 2020-05-08T13:23:00Z COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE] http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25910098,covid-19-uzasadnia-rezygnacje-z-zatrzymania-wadium.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/e7/ca/14/z21800167F,Wadium.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Okoliczności wywołane epidemią COVID-19 obligują zamawiającego do zbadania czy powody odmowy podpisania umowy nie wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Thu, 30 Apr 2020 09:41:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25910098,covid-19-uzasadnia-rezygnacje-z-zatrzymania-wadium.html Marek Okniński 2020-04-30T09:41:00Z Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25895072,tarcza-3-0-istotnie-zmieni-procedury-udzielania-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/27/e6/ff/z16770599F,Zmiany-w-procedurze-udzielania-zamowien-publicznyc.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno - gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie kolejny pakiet zmian w przepisach w tym również w ustawie Prawo zamówień publicznych, tak aby usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych i jak najszerzej wspomóc przedsiębiorców. Fri, 24 Apr 2020 08:49:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25895072,tarcza-3-0-istotnie-zmieni-procedury-udzielania-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2020-04-24T08:49:00Z Instytucja wyjaśniania treści oferty nie służy jej uzupełnianiu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25879062,instytucja-wyjasniania-tresci-oferty-nie-sluzy-jej-uzupelnianiu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/e4/1e/11/z17949156F,Obowiazek-stosowania-ustawy-Prawo-zamowien-publicz.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Brak informacji niezbędnych dla oceny oferty - tj. informacji niezbędnych do przyznania ofercie punktów w kryteriach oceny - nie może być usunięty w trybie wyjaśnienia, gdyż prowadziłby do uzupełnienia oferty o informacje (oświadczenia) umożliwiające przyznanie punktów określonych w zasadach oceny ofert. Fri, 17 Apr 2020 15:28:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25879062,instytucja-wyjasniania-tresci-oferty-nie-sluzy-jej-uzupelnianiu.html Marek Okniński 2020-04-17T15:28:00Z Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25855605,rozwiazanie-umowy-o-wykonanie-zamowienia-publicznego.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/8e/54/14/z21315982F,Rozwiazanie-umowy.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawodawca poprzez przepisy art. 145 - 145a ustawy PZP wprowadził katalog okoliczności uprawniających zamawiającego do rozwiązania umowy o zamówienie publiczne - a w pewnych przypadkach nawet do odstąpienia od umowy. Fri, 10 Apr 2020 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25855605,rozwiazanie-umowy-o-wykonanie-zamowienia-publicznego.html Marek Okniński 2020-04-10T06:30:00Z Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mięć pierwszeństwa, także w czasie pandemii http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25843594,preferencje-lokalne-sa-zabronione-rowniez-w-celu-wsparcia-lokalnych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/51/70/11/z18288465F,Zamowienia-publiczne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jeżeli zamówienie publiczne nie jest udzielane z wykorzystaniem wyłączenia określonego w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zamawiający muszą przestrzegać zasad Prawa zamówień publicznych w tym zasady równego traktowania, która między innymi ogranicza możliwość ustalania warunków udziału w postępowaniu, które preferują lokalnych wykonawców. Fri, 03 Apr 2020 10:29:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25843594,preferencje-lokalne-sa-zabronione-rowniez-w-celu-wsparcia-lokalnych.html Marek Okniński 2020-04-03T10:29:00Z Zmiana trybu otwarcia ofert http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25823694,zmiana-trybu-otwarcia-ofert.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a3/cd/13/z20764579F,Pozasadowe-rozwiazywanie-sporow.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W zakresie jawnego otwarcia ofert przetargowych transmisja on-line spełnia wymogi art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Fri, 27 Mar 2020 08:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25823694,zmiana-trybu-otwarcia-ofert.html Marek Okniński 2020-03-27T08:00:00Z