Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26829813,rownowaznosc-w-opisie-przedmiotu-zamowienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/8f/53/14/z21314447F,Opis-przedmiotu-zamowienia.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres kryteriów stosowanych do oceny równoważności. Fri, 26 Feb 2021 09:36:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26829813,rownowaznosc-w-opisie-przedmiotu-zamowienia.html Marek Okniński 2021-02-26T09:36:00Z Czy uwzględnienie zarzutów odwołania usprawnia procedurę udzielenia zamówienia? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26805921,czy-uwzglednienie-zarzutow-odwolania-usprawnia-procedure-udzielenia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>"Czynność wykonana zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu okręgowego rozpoznającego skargę nie może być już przedmiotem odwołania. Wyłącznie w przypadku, gdy dana czynność została dokonana odmienne (tj. niezgodnie z wyrokiem Izby), to podlega ona zaskarżeniu odwołaniem bez żadnych ograniczeń." Fri, 19 Feb 2021 08:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26805921,czy-uwzglednienie-zarzutow-odwolania-usprawnia-procedure-udzielenia.html Marek Okniński 2021-02-19T08:00:00Z Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26784551,fakultatywnosc-negocjacji-w-trybie-podstawowym.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/64/3d/18/z25417828F,negocjacje.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego - ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, po za progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł. netto do kwoty poniżej progów unijnych) przesłanek ograniczających zastosowanie analizowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Fri, 12 Feb 2021 14:39:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26784551,fakultatywnosc-negocjacji-w-trybie-podstawowym.html Marek Okniński 2021-02-12T14:39:00Z Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26758961,odwolanie-rozpatrywane-wedlug-nowych-przepisow-prawa-zamowien.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/71/dc/13/z20824945F,Nowelizacja-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie przysługuje na działania i zaniechania zamawiającego poczynione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130.000 zł. netto. Fri, 05 Feb 2021 12:22:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26758961,odwolanie-rozpatrywane-wedlug-nowych-przepisow-prawa-zamowien.html Marek Okniński 2021-02-05T12:22:00Z Wysokość pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19 jest jawna http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26734793,wysokosc-pomocy-publicznej-uzyskanej-w-zwiazku-z-covid-19-jest.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/23/e5/15/z22959395F,Zmiana-ustawy-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej (orzekającego w sprawie o sygn. akt: KIO 2331/20) ujawnienie informacji dotyczących uzyskanej przez podmiot pomocy związanej z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19, nie naruszy w żadnym aspekcie istotnych interesów przedsiębiorcy. Fri, 29 Jan 2021 12:49:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26734793,wysokosc-pomocy-publicznej-uzyskanej-w-zwiazku-z-covid-19-jest.html Marek Okniński 2021-01-29T12:49:00Z Zmiana wyznaczenia terminu wyjaśnienia treści SWZ (specyfikacji warunków zamówienia) http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26709630,zmiana-wyznaczenia-terminu-wyjasnienia-tresci-swz-specyfikacji.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d4/05/10/z16801236F,Tylko-w-uzasadnionych-przypadkach-zamawiajacy-moze.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w art. 135 ust. 1 stanowi, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Fri, 22 Jan 2021 07:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26709630,zmiana-wyznaczenia-terminu-wyjasnienia-tresci-swz-specyfikacji.html Marek Okniński 2021-01-22T07:30:00Z Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26690562,zmiana-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-nie-zmienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d9/75/11/z18307801F,Ustawa-PZP.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Fri, 15 Jan 2021 17:50:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26690562,zmiana-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-nie-zmienia.html Marek Okniński 2021-01-15T17:50:00Z Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26667113,obligatoryjnosc-konkursu-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/ea/4b/11/z18136298F,Nowa-ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Przyjęte w obowiązującym stanie prawnym rozwiązanie w zakresie braku możliwości identyfikacji autorów prac konkursowych do czasu wyboru najlepszej pracy ma umożliwić obiektywny wybór najlepszej ze złożonych prac. Między innymi dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest przyjęcie subiektywnych kryteriów oceny prac konkursowych. Fri, 08 Jan 2021 07:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26667113,obligatoryjnosc-konkursu-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2021-01-08T07:30:00Z Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26655795,aktualizacja-kosztorysu-inwestorskiego-jak-sie-do-tego-zabrac.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/b4/68/13/z20351924F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Dostarczenie wody i odbiór ścieków powinno się odbywać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, do czego obliguje wykonawcę art. 6 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Sun, 03 Jan 2021 17:36:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26655795,aktualizacja-kosztorysu-inwestorskiego-jak-sie-do-tego-zabrac.html Andrzej Łukaszewicz 2021-01-03T17:36:00Z Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2021] http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22859845,nowe-progi-obowiazywania-pzp.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/59/cd/15/z22859865F,Kary-za-zwloke-w-realizacji-zamowienia-publicznego.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp. Fri, 01 Jan 2021 06:19:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,22859845,nowe-progi-obowiazywania-pzp.html Marek Okniński 2021-01-01T06:19:00Z Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26638526,szacowanie-wartosci-zamowien-udzielanych-w-czesciach-w-nowym.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/f1/58/12/z19237361F,Szacowanie-wartosci-zamowienia.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie. Fri, 25 Dec 2020 11:57:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26638526,szacowanie-wartosci-zamowien-udzielanych-w-czesciach-w-nowym.html Marek Okniński 2020-12-25T11:57:00Z Informacja z banku nie musi być podpisana http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26622702,informacja-z-banku-nie-musi-byc-podpisana.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/b4/68/13/z20351924F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W wyroku z dnia 1 czerwca 2018 r. sygn. akt: KIO 941/18 Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że informacja zaczerpnięta z systemu informatycznego banku w dalszym ciągu pozostaje informacją pochodzącą od banku i powinna być uwzględniona przy ocenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego. Fri, 18 Dec 2020 14:45:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26622702,informacja-z-banku-nie-musi-byc-podpisana.html Marek Okniński 2020-12-18T14:45:00Z Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26598197,nowe-prawo-zamowien-publicznych-utrzymuje-obowiazek-wyjasnienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/00/d3/11/z18693632F,Ocena-oferty.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu ustalonym ustawą z 24 października 2019 r.) zamawiający w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości ma obowiązek wyjaśnić treść złożonej oferty i o ile jest to konieczne, i nie będzie prowadzić do zmiany treści oferty. Fri, 11 Dec 2020 14:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26598197,nowe-prawo-zamowien-publicznych-utrzymuje-obowiazek-wyjasnienia.html Marek Okniński 2020-12-11T14:30:00Z Decyzja zamawiającego musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26575933,decyzja-zamawiajacego-musi-zawierac-uzasadnienie-faktyczne-i.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/e0/47/13/z20216544F,Zamowienie-publiczne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wybór najkorzystniejszej oferty wymaga podania punktacji uzyskanej przez wykonawców oraz uzasadnienia zasad przyznania poszczególnej ilości punktów. Fri, 04 Dec 2020 12:40:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26575933,decyzja-zamawiajacego-musi-zawierac-uzasadnienie-faktyczne-i.html Marek Okniński 2020-12-04T12:40:00Z Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26553672,czy-certyfikat-iso-moze-byc-kryterium-oceny.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/8e/73/12/z19348878F,Kryteria-oceny-ofert-przetargowych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Za dopuszczalne uznać można ocenianie np. posiadania certyfikatów jakościowych ISO 9001. Fri, 27 Nov 2020 12:21:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,26553672,czy-certyfikat-iso-moze-byc-kryterium-oceny.html Marek Okniński 2020-11-27T12:21:00Z