Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f. http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24796918,zamawiajacy-decyduje-na-ktorym-etapie-postepowania-skorzystac.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/90/43/15/z22298512F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Przepis art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych to przepis o charakterze dyspozytywnym. Fri, 17 May 2019 15:31:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24796918,zamawiajacy-decyduje-na-ktorym-etapie-postepowania-skorzystac.html Marek Okniński 2019-05-17T15:31:00Z Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24771642,zamawiajacy-powinien-unikac-wskazywania-konkretnej-daty-zakonczenia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/58/8c/17/z24694360F,Odbior-robot-budowlanych----co-warto-wiedziec-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Określenie terminu realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane poprzez wskazanie konkretnej - "sztywnej" - daty powoduje naruszenie obowiązku opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sposób jednoznaczny i uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Fri, 10 May 2019 12:29:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24771642,zamawiajacy-powinien-unikac-wskazywania-konkretnej-daty-zakonczenia.html Marek Okniński 2019-05-10T12:29:00Z Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24711749,nie-mozna-skladac-dwoch-ofert-w-jednym-przetargu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/90/43/15/z22298512F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zawartymi w art. 82 ust. 1, wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę . Wskazana zasada ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy również przypadków gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz będąca również wspólnikiem spółki cywilnej. Mon, 29 Apr 2019 11:56:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24711749,nie-mozna-skladac-dwoch-ofert-w-jednym-przetargu.html Marek Okniński 2019-04-29T11:56:00Z Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24682470,dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-elektronicznym.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/f2/82/13/z20458226F,Podpis-elektroniczny.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. Fri, 19 Apr 2019 09:45:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24682470,dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-elektronicznym.html Marek Okniński 2019-04-19T09:45:00Z Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24646891,zmiana-progu-publikacji-ogloszen-w-biuletynie-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a3/cd/13/z20764579F,Zmiany-w-przepisach-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Fri, 12 Apr 2019 14:54:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24646891,zmiana-progu-publikacji-ogloszen-w-biuletynie-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2019-04-12T14:54:00Z Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych. http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24620955,wykonawca-ma-prawo-do-skladania-faktur-elektronicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/82/b0/13/z20645762F,Faktura-elektroniczna.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym[1]. Fri, 05 Apr 2019 14:40:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24620955,wykonawca-ma-prawo-do-skladania-faktur-elektronicznych.html Marek Okniński 2019-04-05T14:40:00Z Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24597960,tryb-z-wolnej-reki-moze-byc-stosowany-do-zamowien-udzielanych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/90/43/15/z22298512F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawodawca nie ograniczył możliwości udzielania zamówień w częściach tylko do trybów konkurencyjnych. Fri, 29 Mar 2019 15:35:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24597960,tryb-z-wolnej-reki-moze-byc-stosowany-do-zamowien-udzielanych.html Marek Okniński 2019-03-29T15:35:00Z Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24571970,wykonawca-ma-obowiazek-potwierdzenia-faktu-zatrudniania-pracownikow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a8/8d/13/z20502440F,Umowa-o-prace-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Fri, 22 Mar 2019 08:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24571970,wykonawca-ma-obowiazek-potwierdzenia-faktu-zatrudniania-pracownikow.html Marek Okniński 2019-03-22T08:00:00Z Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24552980,zamawiajacy-moze-wymagac-konkretnego-oznakowania.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a5/05/17/z24138149F,Znakowanie-produktu.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Określając wymóg posiadania przez zamawiane produkty i usługi konkretnego oznakowania, zamawiający musi przestrzegać zasady zachowania związku wymogów dotyczących oznakowania z przedmiotem udzielanego zamówienia. Fri, 15 Mar 2019 15:13:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24552980,zamawiajacy-moze-wymagac-konkretnego-oznakowania.html Marek Okniński 2019-03-15T15:13:00Z Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24530549,wylaczenie-obowiazku-wyjasnienia-razaco-niskiej-ceny.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c1/5e/15/z22406593F,Razaco-niska-cena.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Fri, 08 Mar 2019 15:28:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24530549,wylaczenie-obowiazku-wyjasnienia-razaco-niskiej-ceny.html Marek Okniński 2019-03-08T15:28:00Z Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24507647,wypelnienie-ankiety-nt-zamowien-publicznych-nie-jest-obowiazkiem.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/cb/6d/12/z19323083F,Udzielenie-informacji-o-zamowieniu-publicznym.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1330 z późn. zm.) informacją publiczną jest wszystko to co dotyczy faktów. Fri, 01 Mar 2019 15:23:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24507647,wypelnienie-ankiety-nt-zamowien-publicznych-nie-jest-obowiazkiem.html Marek Okniński 2019-03-01T15:23:00Z Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24480555,elektronizacja-procedury-udzielenia-zamowienia-publicznego-w.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/93/45/13/z20206227F,Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ). Fri, 22 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24480555,elektronizacja-procedury-udzielenia-zamowienia-publicznego-w.html Marek Okniński 2019-02-22T12:00:00Z Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24458811,czy-umowa-podpisana-przed-rozstrzygnieciem-skargi-na-wyrok-kio.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wniesienie skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający musi się jednak liczyć z tym, że w sytuacji gdy sąd okręgowy w wyniku wniesienia skargi na wyrok KIO, orzeknie inaczej niż skład orzekający KIO i stwierdzi naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może na tej podstawie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Thu, 14 Feb 2019 14:13:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24458811,czy-umowa-podpisana-przed-rozstrzygnieciem-skargi-na-wyrok-kio.html Marek Okniński 2019-02-14T14:13:00Z Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24440643,uniewaznienie-procedur-czesciowych-kilka-wskazowek.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/9e/91/16/z23666334F,Kielce--12-lipca-2018-roku--Kadzielnia--Budowa-sci.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jedynym możliwym rozwiązaniem jest unieważnienie postępowania w zakresie jednej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że może zostać zanegowane wystąpienie przesłanki unieważnienia wskazanej w tym przepisie. Fri, 08 Feb 2019 11:04:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24440643,uniewaznienie-procedur-czesciowych-kilka-wskazowek.html Agnieszka Gwóźdź-Kuzior 2019-02-08T11:04:00Z Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24421747,procedura-zawierania-umow-na-czesci-niezbedne-formalnosci.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a5/76/11/z18311077F,Dokumenty-przetargowe.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jeżeli zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi dokumentami na daną część, gdyż wykonawca złożył je wraz z ofertą, to może je uznać za prawidłowo złożone i nie ma potrzeby ponownego wzywania wykonawcy do ich złożenia. Fri, 01 Feb 2019 15:41:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24421747,procedura-zawierania-umow-na-czesci-niezbedne-formalnosci.html Marta Mikulska-Nawacka 2019-02-01T15:41:00Z