Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24377488,zarzuty-zawarte-w-odwolaniu-musza-byc-skonkretyzowane.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek mający na celu doprowadzenie do zgodnej z przepisami decyzji o wyborze oferty odwołującego. Fri, 18 Jan 2019 16:08:00 GMT 24377488 Marek Okniński 2019-01-18T16:08:00Z Ocena dostępności potencjału wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24351803,ocena-dostepnosci-potencjalu-wykonawcy-w-inne-przedsiewziecie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/7d/99/13/z20553341F,Wykluczenie-wykonawcy-z-postepowania.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ocena realnej dostępności zdolności wykonawcy wymaganych w ramach warunków udziału w postępowaniu powinna być każdorazowo dokonywana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i zależna od rodzaju potencjału oraz sposobu i zakresu jego zaangażowania w inne przedsięwzięcie, a także możliwości zmian w tym zakresie. Fri, 11 Jan 2019 10:18:00 GMT 24351803 Marek Okniński 2019-01-11T10:18:00Z Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24331181,nadzor-autorski-nalezy-przewidziec-w-umowie-na-opracowanie-dokumentacji.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/16/c6/15/z22831638F,Kamienica-przy-Unii-Lubelskiej-3-to-kolejny-budyne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Brak uregulowania przez Zamawiającego kwestii nadzoru autorskiego i wynagrodzenia za jego pełnienie na rzecz projektanta w umowie w przypadku udzielania zamówienia publicznego na prace projektowe nie uprawnia Zamawiającego do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na rzecz projektanta za pełnienie tego nadzoru. Fri, 04 Jan 2019 12:00:00 GMT 24331181 Marek Okniński 2019-01-04T12:00:00Z Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24299424,zamawiajacy-moze-odstapic-od-wymogu-elektronicznego-skladania.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/51/03/13/z19935569F,Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia--JEDZ-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Obowiązek ten dotyczy w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także wszelkich oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak zamknięty katalog przypadków, w których zamawiający może zdecydować, że oferta lub jej część będzie składana w tradycyjnej formie pisemnej. Fri, 21 Dec 2018 14:35:00 GMT 24299424 Marek Okniński 2018-12-21T14:35:00Z Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24278280,zmiana-lidera-konsorcjum-jest-dopuszczalna.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Żaden przepis prawa nie statuuje obowiązku co do formy i sposobu uregulowania stosunków wewnętrznych członków Konsorcjum na etapie składania ofert, poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Thu, 20 Dec 2018 13:46:00 GMT 24278280 Marek Okniński 2018-12-20T13:46:00Z Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24217095,mozliwym-jest-uznanie-wyjasnien-bez-dolaczonych-dowodow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Fri, 30 Nov 2018 07:25:00 GMT 24217095 Marek Okniński 2018-11-30T07:25:00Z Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24203971,obowiazek-informacyjny-zamawiajacego-a-rodo.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/f6/52/16/z23405814F,RODO---o-czym-powinni-wiedziec-przedsiebiorcy.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający może poprzez zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nakładać na wykonawcę zamówienia publicznego zobowiązanie do przekazywania przez wykonawcę zatrudnianym do realizacji danego zamówienia publicznego osobom fizycznym, w imieniu zamawiającego, informacji, o których mowa w art. 14 RODO [1].<br><br> Fri, 23 Nov 2018 11:50:00 GMT 24203971 Marek Okniński 2018-11-23T11:50:00Z Termin realizacji musi być adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24146380,termin-realizacji-musi-byc-adekwatny-do-zakresu-przedmiotu-zamowienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a1/d6/15/z22897313F.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wyznaczony przez zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zamówienia jest istotnym elementem opisu przedmiotu zamówienia. Fri, 09 Nov 2018 09:34:00 GMT 24146380 Marek Okniński 2018-11-09T09:34:00Z Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,24117154,self-cleaning-inicjatywa-firmy-ubiegajacej-sie-o-zamowienie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/f5/f8/16/z24086005F,Budowa.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Przewidziana przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja tzw. samooczyszczenia wykonawcy (self-cleaning) dotyczy sytuacji, w której wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego, chociaż istnieją wobec niego podstawy wykluczenia, zostanie dopuszczony do udziału w postępowaniu. Fri, 02 Nov 2018 07:12:00 GMT 24117154 Marek Okniński 2018-11-02T07:12:00Z Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,24085885,brak-wyjasnien-nie-stanowi-podstaw-do-odrzucenia-oferty.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Fri, 26 Oct 2018 06:04:00 GMT 24085885 Marek Okniński 2018-10-26T06:04:00Z Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,24058140,zasada-aktualnosci-dokumentow-skladanych-na-wezwanie-zamawiajacego.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/3a/b4/fa/z16430138F,Prawo-zamowien-publicznych-nie-przewiduje-mozliwos.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zmiana zarządu spółki, która nastąpiła po złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a przed wyborem najkorzystniejszej oferty, musi być odpowiednio uwzględniona w dokumentach składanych przez spółkę w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego kierowane na podstawie art. 26 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Fri, 19 Oct 2018 05:16:00 GMT 24058140 Marek Okniński 2018-10-19T05:16:00Z Kiedy możemy mówić o zmowie przetargowej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,24022451,zmowa-przetargowa.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jednym z działań, które mogą być uznane za zmowę przetargową jest wycofanie oferty, to znaczy rezygnacja przez zwycięzcę przetargu z zawarcia umowy z zamawiającym, co dla zamawiającego oznacza konieczność zawarcia umowy z przedsiębiorcą oferującym wyższą cenę. Fri, 12 Oct 2018 04:34:00 GMT 24022451 Marek Okniński 2018-10-12T04:34:00Z Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23992629,sad-najwyzszy-wydal-wyrok-w-sprawie-wnoszenia-wadium-przez-konsorcjum.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/ff/de/16/z23980543F,Sad-Najwyzszy.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową. Fri, 05 Oct 2018 05:00:00 GMT 23992629 Marek Okniński 2018-10-05T05:00:00Z Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23966074,ponowne-zweryfikowanie-spelniania-warunkow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/36/e6/15/z22964278F,JEDZ---obowiazek-uzupelnienia-przez-wykonawce.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamawiający może ponownie zweryfikować spełnianie przez wykonawcę, który złożył ofertę przetargową, warunków udziału w przetargu. Tue, 25 Sep 2018 12:43:00 GMT 23966074 Marek Okniński 2018-09-25T12:43:00Z Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,23918006,zaliczka-dozwolonym-wsparciem-malych-i-srednich-przedsiebiorstw.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d7/42/12/z19147735F,W-przypadku-gdy-umowa-dochodzi-do-skutku-zarowno-z.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Instytucja zaliczki została wprowadzona do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na mocy noweli z dnia 5 listopada 2011 roku. Pomimo swoich walorów praktycznych, zamawiający niezwykle rzadko wprowadzają ten instrument w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Thu, 13 Sep 2018 19:31:00 GMT 23918006 Marek Okniński 2018-09-13T19:31:00Z