Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25608291,przypominamy-o-obowiazku-sporzadzenia-sprawozdania-z-zamowien.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d9/75/11/z18307801F,Ustawa-PZP.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień[1]. Fri, 17 Jan 2020 11:44:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25608291,przypominamy-o-obowiazku-sporzadzenia-sprawozdania-z-zamowien.html Marek Okniński 2020-01-17T11:44:00Z Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25582898,sciagawka-z-progow-stosowania-prawa-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/b9/86/12/z19424185F,Progi-unijne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 Euro. Fri, 10 Jan 2020 10:32:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25582898,sciagawka-z-progow-stosowania-prawa-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2020-01-10T10:32:00Z Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25563171,nowy-kurs-obowiazujacy-przy-udzielaniu-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c2/cc/15/z22859714F,Kurs-euro-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote. Fri, 03 Jan 2020 11:31:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25563171,nowy-kurs-obowiazujacy-przy-udzielaniu-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2020-01-03T11:31:00Z Kujawsko-Pomorskie. Województwo,które się obroniło https://wyborcza.pl/7,155068,25509884,kujawsko-pomorskie-wojewodztwo-ktore-sie-obronilo.html - Zaprosimy panią Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej do naszego regionu. Ochrona zdrowia to jeden z jej priorytetów, a my mamy się czym pochwalić - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tue, 17 Dec 2019 05:05:00 GMT https://wyborcza.pl/7,155068,25509884,kujawsko-pomorskie-wojewodztwo-ktore-sie-obronilo.html Rozmawiał Wojciech Borakiewicz 2019-12-17T05:05:00Z Połączenie wykonawców startujących w tym samym przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25507318,polaczenie-wykonawcow-startujacych-w-tym-samym-przetargu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/0b/ac/13/z20628747F,Przetarg-ograniczony.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Trybunał w pierwszej kolejności podkreślił, że zasada równego traktowania oraz obowiązek przejrzystości oznaczają między innymi, że oferenci powinni być traktowani jednakowo zarówno na etapie przygotowywania przez nich ofert, jak i na etapie oceny tych ofert przez instytucję zamawiającą, i że owe zasada i obowiązek stanowią podwalinę norm prawa unijnego regulujących procedury udzielania zamówień publicznych. Fri, 13 Dec 2019 08:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25507318,polaczenie-wykonawcow-startujacych-w-tym-samym-przetargu.html Marek Okniński 2019-12-13T08:00:00Z Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25462886,od-stycznia-nowe-progi-obowiazywania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/b9/86/12/z19424185F,Progi-unijne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Fri, 29 Nov 2019 15:20:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25462886,od-stycznia-nowe-progi-obowiazywania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2019-11-29T15:20:00Z Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25435178,jak-rozumiec-obowiazek-jednoczesnego-przedluzenia-waznosci-wadium.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/89/70/11/z18288521F,Wadium.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Przedłużenie terminu związania ofertą[1] jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Fri, 22 Nov 2019 09:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25435178,jak-rozumiec-obowiazek-jednoczesnego-przedluzenia-waznosci-wadium.html Marek Okniński 2019-11-22T09:30:00Z Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25412918,obowiazek-zamieszczenia-projektu-budowlanego-na-stronie-internetowej.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/90/43/15/z22298512F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Fri, 15 Nov 2019 12:11:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25412918,obowiazek-zamieszczenia-projektu-budowlanego-na-stronie-internetowej.html Marek Okniński 2019-11-15T12:11:00Z Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25368220,zasady-opisania-faktury-dotyczacej-wykonania-zamowienia-publicznego.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/ba/59/fd/z16603578F,Prawo-zamowien-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Sposób opisywania dokumentów finansowych dotyczących zrealizowanych zakupów jest określany przez wewnętrzne zarządzenia danego podmiotu. Fri, 01 Nov 2019 10:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25368220,zasady-opisania-faktury-dotyczacej-wykonania-zamowienia-publicznego.html Marek Okniński 2019-11-01T10:00:00Z Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25348078,ilosc-osob-zatrudnionych-na-umowe-o-prace-jako-kryterium-oceny.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016r. Skład orzekający rozstrzygnął o zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ustanowienia kryterium nazwanego jako: "Kryterium społeczne - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę". Fri, 25 Oct 2019 14:40:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25348078,ilosc-osob-zatrudnionych-na-umowe-o-prace-jako-kryterium-oceny.html Marek Okniński 2019-10-25T14:40:00Z Opóźnienie a zwłoka http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25319955,opoznienie-a-zwloka.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/fa/24/18/z25316346F,Kara-za-zwloke-w-realizacji-zamowienia-publicznego.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Niejednokrotnie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego dochodzi do sytuacji, w której zamawiający na skutek niezachowania umownego terminu przewidzianego na realizację zamówienia nalicza wykonawcy kary umowne. Thu, 17 Oct 2019 14:49:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25319955,opoznienie-a-zwloka.html Marek Okniński 2019-10-17T14:49:00Z Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25294753,zmiany-w-vat-skutkuja-zmiana-umowy-o-zamowienie-publiczne.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a3/cd/13/z20764579F,Zmiany-w-przepisach-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zmiana w ustawie PZP skutkuje zmianami w umowach o udzielenie zamówienia publicznego. Fri, 11 Oct 2019 09:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25294753,zmiany-w-vat-skutkuja-zmiana-umowy-o-zamowienie-publiczne.html Marek Okniński 2019-10-11T09:00:00Z Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25272027,sejm-uchwalil-nowe-prawo-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/ea/4b/11/z18136298F,Nowa-ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Fri, 04 Oct 2019 14:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25272027,sejm-uchwalil-nowe-prawo-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2019-10-04T14:00:00Z Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie wyrażać wolę przedłużenia terminu związania ofertą http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25243072,wykonawca-zobowiazany-jest-jednoznacznie-wyrazac-wole-przedluzenia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wykonawca przedłużając termin związania ofertą nie może określać dodatkowych zastrzeżeń[2]. Fri, 27 Sep 2019 14:22:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25243072,wykonawca-zobowiazany-jest-jednoznacznie-wyrazac-wole-przedluzenia.html Marek Okniński 2019-09-27T14:22:00Z Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25216119,czy-producent-swiadczac-uslugi-gwarancyjne-staje-sie-podwykonawca.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/d9/75/11/z18307801F,Ustawa-PZP.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców. Fri, 20 Sep 2019 12:38:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,25216119,czy-producent-swiadczac-uslugi-gwarancyjne-staje-sie-podwykonawca.html Marek Okniński 2019-09-20T12:38:00Z