Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Jak obliczyć minimalny termin składania ofert? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24984974,jak-obliczyc-minimalny-termin-skladania-ofert.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a6/2b/10/z16956070F,Termin-skladania-ofert.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa Pzp nie określa zasad obliczania terminów składania ofert. Wobec powyższego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanie znajdują zasady obliczania terminów określone w przepisach Kodeksu cywilnego. Fri, 12 Jul 2019 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24984974,jak-obliczyc-minimalny-termin-skladania-ofert.html Marek Okniński 2019-07-12T06:30:00Z Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu? http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24966919,jak-wlasciwie-oceniac-aktualnosc-dokumentow-skladanych-w-postepowaniu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/f2/82/13/z20458226F,Podpis-elektroniczny.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wykonawca, pozyskawszy wcześniej wskazane dokumenty, może się nimi posłużyć na wezwanie zamawiającego, o ile oczywiście pozostają aktualne - jak wskazano powyżej - nie co do daty ich wystawiania, ale co do konkretnych podmiotowych kwestii, wstępnie potwierdzonych w ramach oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub wnioskiem. Fri, 05 Jul 2019 09:45:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24966919,jak-wlasciwie-oceniac-aktualnosc-dokumentow-skladanych-w-postepowaniu.html Marta Mikulska-Nawacka 2019-07-05T09:45:00Z Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24917156,czlonek-konsorcjum-moze-otrzymac-odrebne-wezwanie-do-uzupelnienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej[1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu pomimo, że takie wezwanie było już skierowane do innego członka konsorcjum (np. lidera) i dotyczyło tożsamych dokumentów. Wed, 19 Jun 2019 11:12:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24917156,czlonek-konsorcjum-moze-otrzymac-odrebne-wezwanie-do-uzupelnienia.html Marek Okniński 2019-06-19T11:12:00Z Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24892768,zmiana-przepisow-umozliwia-zmiane-wynagrodzenia-wykonawcy.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/51/70/11/z18288465F,Zamowienia-publiczne.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego. Fri, 14 Jun 2019 06:30:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24892768,zmiana-przepisow-umozliwia-zmiane-wynagrodzenia-wykonawcy.html Marek Okniński 2019-06-14T06:30:00Z Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24873668,odstapienie-od-umowy-nie-uzasadnia-zastosowania-wolnej-reki.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/5b/1b/11/z17939291F,Prawo-zamowien-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej[2] odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy zamówienia publicznego nie stanowi samoistnej przesłanki uzasadniającej skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP w celu udzielenia zamówienia kolejnemu wykonawcy, który dokończy realizację przedmiotu umowy od której odstąpiono. Fri, 07 Jun 2019 10:36:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24873668,odstapienie-od-umowy-nie-uzasadnia-zastosowania-wolnej-reki.html Marek Okniński 2019-06-07T10:36:00Z Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24848477,uniewaznienie-aukcji-elektronicznej-nie-uniewaznia-przetargu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/6d/95/13/z20537197F,Aukcja-elektroniczna-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Unieważnienie postępowania skutkuje jego zakończeniem, natomiast unieważnienie czynności w postępowaniu nie oznacza zakończenia postępowania, lecz powrót etapu poprzedzającego podjęcie wadliwej czynności i daje możliwość jego przeprowadzenia zgodnie z wymaganymi przepisami. Fri, 31 May 2019 11:12:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24848477,uniewaznienie-aukcji-elektronicznej-nie-uniewaznia-przetargu.html Marek Okniński 2019-05-31T11:12:00Z Umowa o roboty budowlane powinna określać warunki wprowadzenia drugiego wykonawcy http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24818483,umowa-o-roboty-budowlane-powinna-okreslac-warunki-wprowadzenia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1d/81/17/z24645917F,12-04-2019-Ryki---Budowa-drogi-ekspresowej-S17-z-n.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym inwestor planujący po wprowadzeniu generalnego wykonawcy na plac budowy - wykonawca (I), wprowadzenie drugiego podmiotu (wykonawca II) powinien szczegółowo określić w umowie zawartej z generalnym wykonawcą warunki wprowadzenia na teren budowy (II drugiego) lub kolejnych wykonawców. Fri, 24 May 2019 12:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24818483,umowa-o-roboty-budowlane-powinna-okreslac-warunki-wprowadzenia.html Marek Okniński 2019-05-24T12:00:00Z Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f. http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24796918,zamawiajacy-decyduje-na-ktorym-etapie-postepowania-skorzystac.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/90/43/15/z22298512F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Przepis art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych to przepis o charakterze dyspozytywnym. Fri, 17 May 2019 15:31:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24796918,zamawiajacy-decyduje-na-ktorym-etapie-postepowania-skorzystac.html Marek Okniński 2019-05-17T15:31:00Z Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24771642,zamawiajacy-powinien-unikac-wskazywania-konkretnej-daty-zakonczenia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/58/8c/17/z24694360F,Odbior-robot-budowlanych----co-warto-wiedziec-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Określenie terminu realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane poprzez wskazanie konkretnej - "sztywnej" - daty powoduje naruszenie obowiązku opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sposób jednoznaczny i uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Fri, 10 May 2019 12:29:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24771642,zamawiajacy-powinien-unikac-wskazywania-konkretnej-daty-zakonczenia.html Marek Okniński 2019-05-10T12:29:00Z Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24711749,nie-mozna-skladac-dwoch-ofert-w-jednym-przetargu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/90/43/15/z22298512F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zawartymi w art. 82 ust. 1, wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę . Wskazana zasada ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy również przypadków gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz będąca również wspólnikiem spółki cywilnej. Mon, 29 Apr 2019 11:56:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24711749,nie-mozna-skladac-dwoch-ofert-w-jednym-przetargu.html Marek Okniński 2019-04-29T11:56:00Z Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24682470,dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-elektronicznym.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/f2/82/13/z20458226F,Podpis-elektroniczny.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. Fri, 19 Apr 2019 09:45:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24682470,dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-elektronicznym.html Marek Okniński 2019-04-19T09:45:00Z Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24646891,zmiana-progu-publikacji-ogloszen-w-biuletynie-zamowien-publicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a3/cd/13/z20764579F,Zmiany-w-przepisach-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Fri, 12 Apr 2019 14:54:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24646891,zmiana-progu-publikacji-ogloszen-w-biuletynie-zamowien-publicznych.html Marek Okniński 2019-04-12T14:54:00Z Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych. http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24620955,wykonawca-ma-prawo-do-skladania-faktur-elektronicznych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/82/b0/13/z20645762F,Faktura-elektroniczna.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym[1]. Fri, 05 Apr 2019 14:40:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24620955,wykonawca-ma-prawo-do-skladania-faktur-elektronicznych.html Marek Okniński 2019-04-05T14:40:00Z Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24597960,tryb-z-wolnej-reki-moze-byc-stosowany-do-zamowien-udzielanych.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/90/43/15/z22298512F,Ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawodawca nie ograniczył możliwości udzielania zamówień w częściach tylko do trybów konkurencyjnych. Fri, 29 Mar 2019 15:35:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24597960,tryb-z-wolnej-reki-moze-byc-stosowany-do-zamowien-udzielanych.html Marek Okniński 2019-03-29T15:35:00Z Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24571970,wykonawca-ma-obowiazek-potwierdzenia-faktu-zatrudniania-pracownikow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/a8/8d/13/z20502440F,Umowa-o-prace-w-zamowieniach-publicznych.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Fri, 22 Mar 2019 08:00:00 GMT http://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,24571970,wykonawca-ma-obowiazek-potwierdzenia-faktu-zatrudniania-pracownikow.html Marek Okniński 2019-03-22T08:00:00Z