Partnerzy serwisu:
Jak wygląda kwestia zamówienia publicznego i płatności leżącej po stronie zamawiającego? Przypominamy definicję i stosowne akty prawne.

Pytanie:

Organizujemy imprezę masową i chcemy wyłonić wykonawcę obsługi gastronomicznej imprezy. Wykonawca za wyłączność na świadczenie usług gastronomicznych będzie zobowiązany zapłacić nam zaoferowaną przez siebie sumę pieniędzy. Zamierzamy ogłosić konkurs ofert, w którym zwycięży wykonawca, który zaoferuje najwyższą cenę. Czy w takiej sytuacji do wyboru wykonawcy należy stosować procedury właściwe dla zamówień publicznych? Jeżeli tak, to jak określić wartość szacunkową takiego zamówienia? Czy będzie to cena wywoławcza?

Odpowiedź:

W okolicznościach przedstawionych w pytaniu nie ma mowy o odpłatności, która leżałaby po stronie zamawiającego, tym samym nie mamy do czynienia z zamówieniem publicznym. Pytanie nie wskazuje również na wystąpienie barteru. Z tego względu, do sytuacji opisanej w nim, nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, w tym również te dotyczące szacowania wartości zamówienia. Kup TANIEJ od komornika! Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia z całej Polski

Zamówieniem publicznym, zgodnie z legalną definicją ustawową, zawartą w art. 2 pkt 13 ustawy Pzpjest umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Przy czym odpłatność leży po stronie zmawiającego, który jednocześnie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy Pzp, wymienionych w art. 3 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna

art. 2 pkt 13, art. 3 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

 • Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie.
   Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego
 • Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Po wejściu w życie nowych przepisów zamawiający zobowiązani będą między innymi do ustalania innych, niż wyłącznie cena, kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, a cena nie będzie musiała mieć decydującego znaczenia.
  Zmiany w procedurze udzielania zamówień publicznych związane z epidemią COVID-19
 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 30.000 euro, tylko w określonych ustawą przypadkach, będzie mógł ustalić jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy - cenę realizacji zamówienia.
  Prawo zamówień publicznych