Partnerzy serwisu:
Zapoznaj się z treścią przepisów prawnych, które kwalifikują przedmiot zamówienia jako roboty budowlane.

Pytanie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dźwigu windowego, wymiana starego i przedłużenie szybu o jeden przystanek. Kody CPV: CPV: 45313100-5 instalowanie windy, 79930000-2 specjalne usługi projektowe, 51511100-8 usługi instalowania urządzeń wyciągowych, 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne, 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45312100-8 instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 42416100-6 windy, 42961000-0 system sterowania i kontroli. Największa wartość tego zamówienia stanowi nowa winda. Czy to zamówienie jest dostawą z instalacją czy też robotą budowlaną w związku z art. 6 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Wskazane w pytaniu zamówienie jest robotą budowlaną.

Na zakwalifikowanie opisanego przedmiotu zamówienia jako roboty budowlanej wskazują przepisy art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, oraz art. 6 ust. 3 ustawy Pzp. Pierwszy ze wskazanych przepisów (art. 2 pkt 8) to definicja robót budowlanych. Zgodnie z nią jako roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Znajdź zlecenie dla firmy: Przetargi budowlane

Wobec tego należy przeanalizować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych, zwane dalej rozporządzeniem. Wskazać tutaj trzeba na grupę 45.3 wymienioną w rozporządzeniu, w której zawarte zostały roboty polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych (ogólny kod CPV - 45300000). W związku z faktem, że roboty instalacyjne stanowią robotę budowlaną, to w myśl wskazanej wyżej definicji, całe zamówienie należy zakwalifikować jako roboty budowlane.

Podstawa prawna

art. 2 pkt 8, art. 6 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 1372). Kup taniej na licytacji! Licytacje, licytacje komornicze - zobacz ogłoszenia