odwołania i protesty

 • Umowa o zamówienie publiczne

  04-04-2016 10:36

  Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy poza zwiększonym ryzykiem ekonomicznym wykonawca poprzez zapisy wzoru umowy został pozbawiony możliwości sporządzenia ważnej oferty.

 • Przystąpienie do odwołania

  29-02-2016 10:54

  Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego przystąpienie do postępowania odwoławczego.

 • Jak ustalić interes we wniesieniu odwołania?

  03-11-2015 09:33

  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

 • Uznanie odwołania do KIO

  26-10-2015 10:40

  Zamawiający uznając część zarzutów podniesionych w odwołaniu wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien możliwie niezwłocznie wykonać zakres żądań jakie określił odwołujący w odniesieniu do uznanych zarzutów.

 • Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

  21-05-2015 09:00

  Zgodnie z Prawem zamówień publicznych KIO nie może nakazać zawarcia umowy. W tej sytuacji zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

 • Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

  16-06-2014 10:30

  Dla zachowania terminu wniesienia odwołania konieczne jest jego doręczenie w wymaganym terminie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. A czas jaki wykonawcy mają na wniesienie odwołania jest stosunkowo krótki.

 • Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

  02-06-2014 10:36

  Wnosząc odwołanie do KIO wykonawca zobowiązany jest wykazać, że działania lub zaniechania zamawiającego naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzą do poniesienia szkody lub możliwości jej poniesienia przez odwołującego.

 • Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

  17-03-2014 09:59

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 • Kopie odwołania można przesłać do zamawiającego nawet po jego godzinach pracy

  08-01-2013 08:00

  Odwołujący ma obowiązek przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 • Wzór przystąpienia do postępowania odwoławczego

  11-12-2012 09:37

  W przypadku gdy firma niezadowolona z wyniku przetargu wniesie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązana jest poinformować o tym fakcie również zamawiającego.

 • Zamówienia o wartości do 14.000 euro

  21-05-2012 09:55

  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.

 • Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

  14-05-2012 10:13

  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może wnieść odwołanie do KIO jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach możliwe jest jedynie poinformowanie zamawiającego o stwierdzonej nieprawidłowości w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.