zamówienia publiczne

 • Możliwości budżetowe są dużo niższe od cen rynkowych - jak postępować?

  11-11-2021 08:00

  Zarówno "stare", jak i "nowe" przepisy Pzp nie zabraniają zamawiającemu wszczynania postępowania, jeżeli dysponuje on mniejszym budżetem na dane zamówienie niż ustalona z należytą starannością wartość szacunkowa.

 • Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

  29-10-2021 08:30

  Wskazane przepisy należy uznać za określające uzupełniającą zasadę zgodnie, z którą specyfikacja warunków zamówienia powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku, gdy dzień udostępniania specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 • Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

  01-10-2021 16:15

  Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''.

 • Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

  17-09-2021 12:00

  Obniżono próg wartości zamówienia, którego przekroczenie obliguje do uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nt. umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

 • Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

  10-09-2021 09:00

  Wykonawca może samodzielnie realizować dowolną część zamówienia pod warunkiem, że dotyczy ona zakresu prac objętych opisem przedmiotu udzielonego zamówienia publicznego.

 • Aktualność referencji

  27-08-2021 15:54

  Odnośnie zamówień, których realizacja została zakończona referencje są aktualne przez okres odpowiednio 5 lat dla robót budowlanych lub 3 lat dla dostaw i usług od daty zakończenia realizacji zamówienia, którego dotyczą.

 • Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

  20-08-2021 19:00

  W zależności od charakteru zamówienia średni czas trwania tego procesu był nieco inny, w robotach budowlanych wynosił 47 dni (w 2019 r. i 2018 r. - 46; w 2017 r. - 43), w dostawach 39 dni (w 2019 r. także 39 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36), i w usługi również 39 dni (w 2019 r. - 40 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36).

 • Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

  05-08-2021 08:30

  W przypadku różnych budynków, o przeznaczeniu tak odmiennym jak wskazane w pytaniu, trudno mówić o jednym zamówieniu podzielonym na części.

 • Jawność ofert obowiązuje również w przypadku zamówień o wartości poniżej 130.000 zł

  30-07-2021 09:00

  Zasady wydatkowania środków publicznych określone przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązują bez względu na kwotę ponoszonego przez jednostkę sektora finansów publicznych wydatku.

 • Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

  23-07-2021 14:07

  Jeśli w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, że przyczyna braku możliwości otwarcia przesłanych plików leży po stronie zamawiającego i spowodowana jest np. brakiem odpowiedniego oprogramowania do otwarcia plików, czy problemami technicznymi w infrastrukturze informatycznej zamawiającego, zamawiający zobowiązany jest do rozważenia zaistnienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przesłanek obligujących do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

  04-06-2021 09:00

  Zdaniem Izby wykonawca nie wykazał przesłanki podjęcia działań w celu zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Wyjaśnienia wykonawcy mają charakter ogólny, są poparte dokumentami nieodnoszącymi się do analizowanego postępowania przetargowego. Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą być uznane za wykazanie spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 11 ust. 2 U o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

  14-05-2021 16:14

  Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa.