świadczenie jednorazowe

  • 21-08-2020 08:30

    Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

    W przypadku gdy umowa, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zostaje zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia takiej umowy podając uzasadnienie faktyczne i prawne[2].

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii