COVID-19

 • 22-10-2021 08:30

  Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

  Zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 wskazanej powyżej ustawy, strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego powinny informować się (poprzez przedstawienie oświadczeń popartych dowodami) o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

 • 14-05-2021 16:14

  Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

  Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa.

 • 02-04-2021 10:28

  Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

  Zamawiający ma prawo zmienić treść siwz przed upływem terminu składania ofert. Ustawa Pzp nie nakłada ograniczeń do co zakresu możliwych zmian. W ramach zmiany treści specyfikacji zamawiający może zatem połączyć w jedno dwie części postępowania.

 • 12-03-2021 08:00

  Nowelizacja ustawy o COVID-19 w związku z nowym Pzp - jak zmieniać umowy na nowych zasadach?

  Zmiany związane z wejściem w życie nowej ustawy Pzp i wprowadzona z tego względu nowelizacja ustawy o COVID nie eliminują w mojej ocenie możliwości odstąpienia od dochodzenia kar umownych lub zmiany umowy, którą zawarto na gruncie "starej" ustawy Pzp.

 • 29-01-2021 13:49

  Wysokość pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19 jest jawna

  W ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej (orzekającego w sprawie o sygn. akt KIO 2331/20) ujawnienie informacji dotyczących uzyskanej przez podmiot pomocy związanej z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 nie naruszy w żadnym aspekcie istotnych interesów przedsiębiorcy.

 • 20-11-2020 14:36

  Zamówienia w czasie epidemii

  Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych[1].

 • 31-07-2020 14:55

  COVID - 19 stanowi przesłankę unieważnienia przetargu

  Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym[2] przez Krajową Izbę Odwoławczą bezspornie wystąpienie epidemii wirusa SARS-CoV-2 stanowi okoliczność, której nie można było wcześniej przewidzieć.

 • 26-06-2020 15:31

  Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

  Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu rozwiązań formalno - prawnych mających na celu przede wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

 • 22-05-2020 09:00

  Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

  Rząd opracował kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków, jakie wywołała w gospodarce epidemia COVID-19.

 • 08-05-2020 15:23

  "Odmrażanie gospodarki" przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO

  Mając na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID - 19, Ustawodawca podejmuje obecnie działania mające na celu ograniczenie potencjalnych strat dla gospodarki.

 • 30-04-2020 11:41

  COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

  Okoliczności wywołane epidemią COVID-19 obligują zamawiającego do zbadania, czy powody odmowy podpisania umowy nie wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 • 24-04-2020 10:49

  Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

  Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno - gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie kolejny pakiet zmian w przepisach w tym również w ustawie Prawo zamówień publicznych, tak aby usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych i jak najszerzej wspomóc przedsiębiorców.

 • 03-04-2020 12:29

  Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mieć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

  Jeżeli zamówienie publiczne nie jest udzielane z wykorzystaniem wyłączenia określonego w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zamawiający muszą przestrzegać zasad Prawa zamówień publicznych w tym zasady równego traktowania, która między innymi ogranicza możliwość ustalania warunków udziału w postępowaniu, które preferują lokalnych wykonawców.

 • 27-03-2020 09:00

  Zmiana trybu otwarcia ofert

  W zakresie jawnego otwarcia ofert przetargowych transmisja online spełnia wymogi art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • 20-03-2020 13:37

  Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

  Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością skorzystania przez zamawiających z instytucji odstąpienia od umowy o wykonanie zamówienia publicznego, powołując się na interes publiczny.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii