VAT

 • 26-11-2021 10:00

  Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

  Przepis art. 225 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych nakłada na wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego obowiązek poinformowania zamawiającego, że to zamawiającego będzie obciążało prawidłowe odprowadzenie stawki podatku VAT, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wartość tego towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego bez kwoty VAT, a także wysokość stawki VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.

 • 15-04-2021 14:09

  Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

  Obowiązek badania rażąco niskiej ceny powstaje każdorazowo w razie zaistnienia co najmniej jeden z przesłanek opisanych w art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • 09-04-2021 08:00

  Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

  Błąd zamawiającego w postaci podania jednej stawki VAT ma wpływ na wynik postępowania i może powodować konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.

 • 05-11-2020 08:30

  Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

  Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w zakresie wzorów dokumentów, które wykonawca ma wypełnić i złożyć z ofertą, stanowią wskazówkę dla potencjalnych oferentów co do informacji, które zamawiający chce uzyskać.

 • 13-08-2020 08:00

  Kiedy wyliczenie ceny z błędnym VAT zmusza do odrzucenia oferty?

  Jeżeli wykonawca popełnił błąd w obliczeniach stawki netto i brutto oraz nie podał stawki VAT zamawiający musi niestety odrzucić ofertę jako zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

 • 30-04-2020 10:15

  Zasady korekty oferty pod kątem kwot netto, brutto i VAT

  Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w siwz opis sposobu obliczenia ceny, który ma wpływ na możliwość i sposób poprawienia ewentualnych omyłek w treści oferty.

 • 19-12-2019 13:23

  Kiedy trzeba opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

  Jeżeli zmiana została wprowadzona do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w związku z tym, że możliwość jej wprowadzenia przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych, zamawiający nie ma obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o takiej zmianie.

 • 12-12-2019 16:02

  Czy o mechanizmie podzielonej płatności trzeba napisać w siwz lub wzorze umowy?

  Obowiązki spoczywające na zamawiającym w związku z regulacjami zawartymi w aktach prawa powszechnie obowiązującego nie wymagają ich ujawnienia w treści siwz.

 • 15-11-2019 12:04

  Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

  Nieprawidłowa stawka VAT może zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Podanie w umowie wysokości stawki VAT (23%) powinno być traktowane jako wskazanie jej w siwz, ponieważ wzór umowy (istotne dla stron postanowienia umowy) stanowią element siwz (art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp).

 • 11-10-2019 11:00

  Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

  Zmiana w ustawie PZP skutkuje zmianami w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.

 • 19-08-2019 13:02

  Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

  ...prawidłowość każdej czynności podjętej przez zamawiającego może zostać zakwestionowana. Nie ma jednak wątpliwości, że zamawiający powinien zweryfikować, czy zastosowana przez wykonawcę stawka VAT jest prawidłowa i znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. Tym samym, odradzam pozostawianie sprawy podatku bez wyjaśnienia.

 • 11-07-2019 17:00

  Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

  Brak wskazania stawki VAT przez zamawiającego nie zmienia faktu, że ? co do zasady ? oferowana cena ma być ceną ostateczną, jaką zamawiający zapłaci w przypadku podpisania umowy z wykonawcą. W przypadku wykonawcy niebędącego płatnikiem VAT cena netto i brutto są identyczne.

 • 07-06-2019 08:30

  Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

  Wartość szacunkowa, którą zamawiający poda w pkt V.2.4. formularza, powinna być obliczona zgodnie z przepisami ustawy Pzp implementującymi dyrektywę 2014/24/UE, a zatem z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz opcji.

 • 04-01-2019 10:26

  Czy wykonawca ma obowiązek poinformować w ofercie, że nie jest VAT-owcem?

  Przyjąć czy odrzucić ofertę jeżeli wykonawca nie jest "vatowcem" i nie podał jednostkowych cen w SIWZ z 0% VAT? Czy prosić o wyjaśnienia?

 • 13-10-2010 21:53

  Przedsiębiorcy skarżą się na wyższy VAT. To poważny problem

  Firmy skarżą się na problemy związane ze wzrostem stawki VAT. Najgorzej mają przedsiębiorcy, którzy wygrali przetargi w instytucjach państwowych

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii