art. 139 Prawo zamówień publicznych

 • 24-11-2010 06:00

  Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

  Przepisy ustawy Pzp znoszące możliwość zawierania umowy na dostawę energii elektrycznej na czas nieoznaczony nie wprowadziły obowiązku wyboru nowych wykonawców. Dotychczasowe umowy zawarte na podstawie przepisów umożliwiających podpisanie ich na czas nieoznaczony mogą być kontynuowane.

 • 23-11-2010 10:15

  Czy zmiana kierownika robót jest istotną zmianą umowy?

  Zakazane są zmiany umowy powodujące, że pierwotne zobowiązanie w ofercie będzie istotnie odbiegać od zobowiązania wynikającego z wprowadzonych zmian.

 • 13-10-2010 06:00

  Co zrobić jeśli wykonawca chce zerwać umowę?

  Wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony będzie co do zasady możliwe, w sytuacji gdy jej strony przewidziały taką możliwość w treści samej umowy oraz jeśli zaistniały okoliczności w niej wskazane. W przeciwnym razie możliwe jest jedynie rozwiązanie umowy w drodze zgodnego porozumienia stron.

 • 20-09-2010 13:00

  Obniżenie kary umownej

  Wykonawca podpisał umowę o wykonanie zamówienia publicznego. Zamawiający w treści umowy ustalił rażąco wysokie kary za jej nieterminowe wykonanie. Czy można wnioskować do zamawiającego o obniżenie wysokości kar umownych ?

 • 14-09-2010 06:00

  Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

  W obecnym stanie prawnym nie ma zakazu zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego po terminie związania ofertą. W związku z tym przekroczenie terminu związania ofertą nie może być ocenione jako wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy

 • 31-08-2010 14:27

  Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

  W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego zmiana wynagrodzenia powinna być określona aneksem do umowy. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o faktycznie wykonane jednostki przedmiarowe nie stanowi wynagrodzenia za roboty dodatkowe

 • 10-05-2010 10:11

  Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

  Czy możliwa jest zmiana ilościowa materiałów biurowych w trakcie realizacji umowy z wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ?

 • 29-03-2010 08:00

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zmiany wprowadzone w styczniu 2010r. nie ominęły przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W myśl nowego prawa zamawiający został zwolniony z obowiązku żądania wadium powyżej tzw. progów unijnych. Oznacza to, że pozostawiono w tym względzie zamawiającym pełną dowolność.

 • 09-06-2009 08:00

  Zasady zmiany umów

  Dotychczasowe przepisy dawały możliwość dokonywania zmian umowy, o ile wykazana została, co najmniej jedna z przesłanek, tj. zmiana umowy była korzystna dla zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikała z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii