art. 180 Prawo zamówień publicznych

 • 06-06-2011 11:32

  Co powinno zawierać odwołanie, które wykonawca przesyła zamawiającemu?

  Ani przepisy ustawy Pzp, ani rozporządzenia nie wskazują wprost, czy wystarczające jest przesłanie zamawiającemu samej treści odwołania bez załączników, czy też z załącznikami. W tym względzie warto skorzystać z orzecznictwa.

 • 16-09-2010 06:00

  Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

  Pełnomocnictwo dotyczące wszystkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne będzie niewystarczające dla wykonania szczególnych czynności. Tak dzieje się na przykład w przypadku pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie wymagane jest pełnomocnictwo szczególne

 • 26-08-2010 06:00

  Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

  Terminy na składanie odwołań różnią się w zależności od wybranej przez zamawiającego procedury. Wartość zamówienie ma natomiast wpływ na zakres czynności które mogą zostać objęte odwołaniem.

 • 14-06-2010 06:00

  Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje między innymi w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP). Powstaje zatem pytanie - czy możliwe jest na podstawie wskazanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych wniesienie odwołania na treść warunku czy wyłącznie na zapisy dotyczące sposobu oceny jego spełniania.

 • 24-05-2010 10:00

  Załączniki do odwołania muszą być sporządzone w języku polskim

  Treść odwołania oraz wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do odwołania składanego w Krajowej Izbie Odwoławczej muszą być przedstawione w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym należy przedstawić ich tłumaczenie na język polski.

 • 14-05-2010 07:00

  Pełnomocnictwo rodzajowe jest wymagane do złożenia odwołania

  Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania jego firmy. Wskazać należy, że do udzielenia pełnomocnictwa w sprawach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • 26-04-2010 14:18

  Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

  Należy zawsze przeanalizować, czy określone sformułowania siwz, dotyczące np. przedmiotu zamówienia, nie są podyktowane koniecznością dokonania przez zamawiającego potrzebnego zakupu w ramach prowadzonej przez niego statutowej działalności (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lutego 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 91/09, KIO/UZP 92/09).

 • 17-09-2009 10:13

  Zasady postępowania z protestem

  Niezbędnym warunkiem skorzystania z protestu jest interes prawny. Wykonawca musi wykazać, że na skutek działań lub zaniechania zamawiającego, jego interes w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku.

 • 15-06-2009 10:44

  Należy sprawdzać pełnomocnictwo do podpisania protestu

  Zamawiający po otrzymaniu protestu powinien między innymi zweryfikować czy podpisujący w imieniu wykonawcy protest był stosownie umocowany. Sprawdzenia prawidłowości umocowania osoby podpisującej protest należy dokonać w oparciu o dokumenty przedłożone przez wykonawcę wraz z ofertą lub załączone do składanego protestu. Jeżeli zamawiający uzna, że protest nie jest podpisany przez osobę właściwie umocowaną nie powinien dokonywać jego merytorycznego rozpoznania a podjąć decyzję o jego odrzuceniu.

 • 20-04-2009 15:52

  Nowe zasady odwołań dla zamówień o wartości powyżej 14 000 euro

  Dotychczas w przypadku zamówień o mniejszej wartości, czyli poniżej 206 000 lub 133 000 euro w zależności od rodzaju zamawiającego wykonawcy nie mogli sięgać po środek ochrony prawnej, jakim było odwołanie. Nowa ustawa przyniosła w tej kwestii szeroko idące zmiany. Podmiotom uczestniczącym w przetargu przysługuje prawo do złożenia odwołania w przypadku zamówień o wartości od 14 000 euro.

 • 21-08-2008 11:36

  Interpretacja terminu dostarczenia protestu

  Art. 180 ust 2 Prawa Zamówień Publicznych stanowi, iż ?Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii