art. 36 Prawo zamówień publicznych

 • 26-04-2011 06:00

  Wykonawcy zaoferowali takie same ceny jednostkowe, ale inaczej obliczyli wartość brutto zamówienia - którą ofertę wybrać?

  Zamawiający powinien w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonywać precyzyjnych zapisów dotyczących sposobu obliczenia ceny oferty.

 • 04-11-2010 12:00

  Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

  Niezależnie od wartości prowadzonego postępowania, wykonawca ma prawo do swobodnego wyboru formy wniesienia wadium spośród katalogu wskazanego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 • 26-08-2010 06:00

  Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

  Terminy na składanie odwołań różnią się w zależności od wybranej przez zamawiającego procedury. Wartość zamówienie ma natomiast wpływ na zakres czynności które mogą zostać objęte odwołaniem.

 • 21-07-2010 06:00

  Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

  Opisując przedmiot zamówienia, powinieneś używać określeń zrozumiałych, szczegółowych, uwzględniających wymagania i sytuacje mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty, w tym na cenę oferty. Wyznaczając zakres zamówienia, musisz określić, czego dotyczy Twoje zamówienie. Konieczne jest także wskazanie jego wielkości, określając jego np. ilość, wagę czy rozmiar

 • 01-07-2010 06:00

  Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

  Pytanie: Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze obejmujące stałe doradztwo, w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, dla obsługi projektu finansowanego ze środków unijnych?

 • 13-05-2010 08:00

  Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

  W uzasadnionych przypadkach możesz przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz.

 • 12-02-2010 11:33

  Zasady udzielania wyjaśnień

  Ustawodawca zupełnie na nowo uregulował kwestie zadawania pytań do specyfikacji. W myśl nowych przepisów wykonawcy mogą składać wnioski do zamawiających o wyjaśnienie specyfikacji tylko do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 • 23-12-2009 10:44

  Zasady tworzenia i publikacji SIWZ

  W trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający jest zobowiązany udostępnić SIWZ na własnej stronie internetowej. W sytuacji, kiedy zamawiający dokona zmiany SIWZ może się okazać, że czas, jaki pozostał do składania ofert jest zbyt krótki na wprowadzenie zmian w ofertach. W związku z tym zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z tym, że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin przedłuża się, co najmniej o 7 dni.

 • 07-12-2009 11:18

  Sposób postępowania z zapytaniami do SIWZ

  W dniu 25 września 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w III czytaniu ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany objęły m.in. kwestię wyjaśnień SIWZ.

 • 22-09-2008 17:16

  Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

  W znowelizowanej ustawie w zupełnie nowy sposób uregulowano kwestie zmian w ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii