art. 91 Prawo zamówień publicznych

 • 09-03-2015 12:00

  Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

  W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający zobowiązany jest przestrzegać dyspozycji wprowadzonej do art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zamawiającemu zastosowanie jako jedynego kryterium - ceny realizacji zamówienia - wyłącznie w sytuacji gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.

 • 30-11-2011 09:34

  Jak w przetargu na paliwo uniknąć wyboru stacji położnej daleko od zamawiającego?

  Aby uniknąć sytuacji wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę, który posiada stacje paliw położone w znacznej odległości od siedziby zamawiającego, zasadne jest przyjęcie, poza ceną, jako kryterium oceny ofert odległości stacji paliw od siedziby zamawiającego.

 • 28-06-2011 12:39

  Dwie identyczne oferty - czy unieważnić postępowanie?

  W niektórych przypadkach, gdy niemożliwe jest wybranie najkorzystniejszej oferty zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie przetargowe.

 • 26-04-2011 06:00

  Wykonawcy zaoferowali takie same ceny jednostkowe, ale inaczej obliczyli wartość brutto zamówienia - którą ofertę wybrać?

  Zamawiający powinien w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonywać precyzyjnych zapisów dotyczących sposobu obliczenia ceny oferty.

 • 28-02-2011 13:52

  Kryteria i sposób oceny ofert

  Obowiązkiem zamawiającego jest zamieszczenie w treści SIWZ jednoznacznego i wyczerpującego opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny.

 • 01-12-2010 06:00

  W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

  W przypadku, gdy zamawiający zasadnie przypuszcza, że oświadczenia złożone przez wykonawcę są nieprawdziwe, powinien przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 • 26-10-2010 12:05

  Zamawiający nie weryfikuje prawa do podpisania referencji

  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia należytego wykonania uprzednio wykonanych zamówień najczęściej przedstawia kopię referencji od poprzednich zamawiających.

 • 25-10-2010 14:40

  Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

  Ustawa Pzp nie przewiduje możliwości unieważnienia umowy z powodu odmiennego określenia kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.

 • 18-10-2010 16:01

  Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

  Zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.

 • 15-10-2010 11:04

  Czy można oceniać posiadanie certyfikatu ISO ?

  Zamawiający nie może ustalić jako kryterium oceny złożonych ofert posiadania przez wykonawcę zamówienia publicznego certyfikatu z serii ISO. Brak takiej możliwości wynika z faktu, że było by to kryterium odnoszące się do właściwości wykonawcy.

 • 06-09-2010 12:16

  Można wybrać ofertę złożoną po terminie

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 14.000 euro jedna z firm złożyła ofertę po terminie wyznaczonym w specyfikacji. Cena przedstawiona w ofercie jest niższa niż ceny w pozostałych otrzymanych ofertach. Czy w związku z tym możliwe jest przyjęcie oferty pomimo jej złożenia po upływie wyznaczonego terminu ?

 • 02-09-2010 06:00

  Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

  Możliwe jest odrzucenie oferty w której wykonawca wpisał inna stawkę VAT niż określił to zamawiający, jednak doktryna i orzecznictwo nie są zgodne w tej kwestii

 • 07-07-2010 06:00

  Czy oferta złożona przez wykonawcę, który otrzymuje dofinansowanie z PFRON, może zostać odrzucona?

  Jeśli wykonawca wykorzystuje pomoc publiczną zgodnie z przepisami prawa oraz jej przeznaczeniem, wówczas nie masz podstaw do odrzucenia jego oferty.

 • 29-06-2010 06:00

  Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

  Pytanie: Po otwarciu (jedynej) oferty na zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (szkolenie dla archiwistów) wykonawca złożył oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. Dodatkowo na potwierdzenie faktu posiadania wiedzy i doświadczenia miał wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził szkolenie dla min. 15 osób w zakresie archiwisty lub kursu archiwalnego I lub II stopnia (na stosownym załączniku do siwz). Wykonawca przedstawił załącznik, w którym wykazał doświadczenie w realizacji szkoleń dla pracowników biurowych, jednak był to załącznik z innego zamówienia (szkolenie dla pracowników biurowych), gdzie otwarcie ofert nastąpiło w dniu wczorajszym i składał na nie swoją ofertę. Czy na tym etapie postępowania (ocena formalna warunków udziału w postępowaniu) można zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie tej kwestii, czy nie nastąpiła tu zwykła omyłka techniczna wykonawcy?

 • 17-06-2010 06:00

  Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

  Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne od chwili ich otwarcia. Wskazany przepis nie daje jednak prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego aby ten przedstawił oferty konkurencji zaraz po ich otwarciu. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin w którym ten zapozna się z treścią złożonych ofert.

 • 16-06-2010 06:00

  Jak ocenić oferty zagranicznych wykonawców?

  Gdy przewidujesz udział w postępowaniu wykonawców lub konsorcjów wykonawców zagranicznych, powinieneś np. w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu wskazać, po jakim kursie będziesz przeliczał wskazane w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wartości pieniężne wyrażone w innych walutach.

 • 31-05-2010 11:56

  Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

  Czynność uzupełniania dokumentów złożonych przez wykonawców we wnioskach na potwierdzenie wymaganych warunków udziału w postępowaniu jest obowiązkowa i dotyczy m.in. błędnie wypełnionych wykazów robót (doświadczenia). Uzupełnione dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku najpóźniej na dzień składania wniosku (w przetargu ograniczonym).

 • 14-04-2009 10:49

  Najczęściej popełniane błędy w kryteriach oceny ofert

  Kryteria określone przez Zamawiającego powinny być jasne dla uczestników postępowania. W przeciwnym razie zamawiającemu grozi unieważnienie postępowania przetargowego w oparciu o przesłankę zawartą art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy. Stanowisko to potwierdza m. in. wyrok Zespołu Arbitrów (dalej ?ZA?) z dnia 1 czerwca 2005 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-1118/05).

 • 26-06-2008 11:55

  Błędy w zakresie kryteriów oceny ofert

  Kryteria określone przez Zamawiającego powinny być jasne dla uczestników postępowania. W przeciwnym razie zamawiającemu grozi unieważnienie postępowania przetargowego w oparciu o przesłankę zawartą art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy. Stanowisko to potwierdza m. in. wyrok Zespołu Arbitrów (dalej ?ZA?) (sygn. akt: UZP/ZO/0-1118/05). Każde kryterium powinno być szczegółowo opisane, zamawiający musi jasno określić, za co będzie przyznawał punkty (sygn. akt: UZP/ZO/0-2376/04). Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.13 kryteria oceny ofert powinny się znaleźć w siwz. niedopuszczalnym jest odsyłanie wykonawców do regulaminów pracy komisji czy innych dokumentów, w których miałyby zostać określone owe kryteria. To powoduje, że procedura jest nieważna.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii