elektroniczna

 • 02-07-2021 16:42

  Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

  Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia - jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby - mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej.

 • 04-07-2019 16:37

  Co zrobić, gdy wykonawca złożył tę samą ofertę na papierze i elektronicznie?

  W przypadku, gdy jeden wykonawca złożył w tym samym postępowaniu 2 oferty, to każda z tych ofert podlega odrzuceniu na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.

 • 05-04-2019 16:40

  Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

  Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym[1].

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii