gwarancja ubezpieczeniowa

  • 22-10-2014 14:30

    Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

    Przyjmuje się, iż gwarancja ubezpieczeniowa polega na nałożeniu na zakład ubezpieczeń (gwaranta) obowiązku wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej na wypadek ziszczenia się określonego w umowie gwarancji warunku (którym zazwyczaj jest zajście określonego zdarzenia losowego).

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii