kio

 • 22-04-2013 11:13

  Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

  Ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają środków na wniesienie wysokiej opłaty od skargi.

 • 03-04-2013 10:25

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej został wydany w związku z zapytaniem Krajowej Izby Odwoławczej o sposób interpretacji przepisów art. 45 ust. 2 pkt d) dyrektywy 2004/18/WE.

 • 20-02-2013 08:37

  Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

  W zakres zamówień uzupełniających mogą wchodzić jedynie zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, a warunkiem możliwości ich udzielenia jest m.in. zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 • 11-12-2012 09:37

  Wzór przystąpienia do postępowania odwoławczego

  W przypadku gdy firma niezadowolona z wyniku przetargu wniesie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązana jest poinformować o tym fakcie również zamawiającego.

 • 12-11-2012 11:48

  Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

  Każda istotna zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, że została wcześniej przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz wraz z podaniem warunków dokonania tej zmiany.

 • 24-09-2012 14:31

  Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

  Zgodnie z Prawem zamówień publicznych zamawiający może wezwać do uzupełnienia brakujących dokumentów, wskazanych konkretnym przepisem ustawy. Nie obejmuje on jednak kosztorysu ofertowego.

 • 10-07-2012 10:14

  W jaki sposób sformułować warunek wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o zamówienia publiczne?

  Warunek wiedzy i doświadczenia powinien zostać określony w sposób proporcjonalny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

 • 07-05-2012 10:18

  Zasady wnoszenia odwołań do KIO

  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego ma prawo, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się do KIO od czynności podjętej lub zaniechanej przez zamawiającego.

 • 23-04-2012 08:59

  Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

  Na podstawie obowiązujących przepisów wykonawca powinien złożyć wymagane dokumenty w siedzibie zamawiającego do upływu terminu określonego w wezwaniu. Za niezasadne należy uznać twierdzenie, że zamawiający może ponawiać wezwanie do uzupełniania brakujących dokumentów.

 • 12-04-2012 10:18

  Jaki wpływ na złożone oferty ma rozstrzygniecie KIO?

  Zamawiający odrzucił wszystkie oferty na tej samej podstawie prawnej. Tylko jeden wykonawca złożył odwołanie. Odwołujący wygrał sprawę przed KIO. Czy w związku z tym skuteczne odwołanie dotyczy również tych, którzy nie skorzystali ze środków ochrony prawnej?

 • 06-06-2011 11:32

  Co powinno zawierać odwołanie, które wykonawca przesyła zamawiającemu?

  Ani przepisy ustawy Pzp, ani rozporządzenia nie wskazują wprost, czy wystarczające jest przesłanie zamawiającemu samej treści odwołania bez załączników, czy też z załącznikami. W tym względzie warto skorzystać z orzecznictwa.

 • 20-04-2011 06:00

  Rachunek opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

  Wykonawca wnosząc odwołanie do KIO zobowiązany jest do uiszczenia opłat.

 • 19-11-2010 09:46

  Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

  Udział w przetargu wykonawców składających wspólne oferty rodzi szereg praktycznych problemów. Dlatego też warto prześledzić tezy wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które odnoszą się do udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 • 16-09-2010 06:00

  Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

  Pełnomocnictwo dotyczące wszystkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne będzie niewystarczające dla wykonania szczególnych czynności. Tak dzieje się na przykład w przypadku pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie wymagane jest pełnomocnictwo szczególne

 • 14-06-2010 06:00

  Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje między innymi w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP). Powstaje zatem pytanie - czy możliwe jest na podstawie wskazanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych wniesienie odwołania na treść warunku czy wyłącznie na zapisy dotyczące sposobu oceny jego spełniania.

 • 26-04-2010 14:18

  Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

  Należy zawsze przeanalizować, czy określone sformułowania siwz, dotyczące np. przedmiotu zamówienia, nie są podyktowane koniecznością dokonania przez zamawiającego potrzebnego zakupu w ramach prowadzonej przez niego statutowej działalności (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lutego 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 91/09, KIO/UZP 92/09).

 • 15-01-2010 10:17

  Wadium w orzecznictwie KIO

  Przewidziana w art. 45 i art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja wadium pełni dwie istotne role w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Przede wszystkim ustanowienie wadium ma zwiększyć pewność zamawiającego, iż dojdzie do podpisania przez wybranego wykonawcę umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji gdy takie zabezpieczenie jest wymagane.

 • 26-10-2009 09:50

  Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia ryczałtu. Jednak bogate orzecznictwo sądowe pozwala na zdefiniowanie tego pojęcia. Przykładowo zdaniem Sądu Najwyższego (Wyrok SN z dnia 20 listopada 1998 r. sygn. akt II CKN 913/97) ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego.

 • 14-09-2009 10:13

  Referencje w orzecznictwie KIO

  Zamawiający na potwierdzenie, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego spełnia warunki w zakresie wymaganego doświadczenia żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów potwierdzających wymaganą wielkość doświadczenia. Wykonawcy najczęściej przedkładają referencje jako dokument uwiarygodniający posiadane doświadczenie w realizacji zadań zbliżonych do objętych przedmiotem prowadzonego przetargu.

 • 06-07-2009 12:22

  Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

  Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 • 20-12-2007 13:53

  Ruszyła Krajowa Izba Odwoławcza

  Rozstrzyganiem odwołań wnoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zajmują się już arbitrzy, lecz wybrani w drodze otwartej dla wszystkich zainteresowanych procedury kwalifikacyjnej członkowie Krajowej Izby Odwoławczej.

 • 05-11-2007 11:51

  Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

  Z dniem 12 października 2007 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2007r. Nr 87 poz. 560) w zakresie działania Krajowej Izby Odwoławczej, która przejęła rozpatrywanie odwołań wnoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wybrani w drodze konkursu pracownicy KIO zastąpią przy rozpatrywaniu odwołań dotychczasowy system oparty o arbitrów wyznaczanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii