krajowy rejestr karny

  • 02-01-2020 13:19

    Jakie zaświadczenia z KRK powinna złożyć fundacja, która bierze udział w przetargu?

    Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku fundacji dotyczy jej urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Zamawiający powinien zatem dysponować zaświadczeniami od wszystkich członków zarządu.

  • 25-10-2019 16:31

    Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

    Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów "Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem".

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii