kryteria oceny ofert

 • 30-04-2021 08:00

  Krok po kroku przez tryb podstawowy z obowiązkiem i możliwością negocjacji

  Tryb podstawowy to tryb trójwariantowy. Zgodnie z art. 275 pkt 2 i 3 nowej ustawy Pzp zamawiający może wybrać jedną z dwóch opcji postępowania z negocjacjami.

 • 11-02-2021 10:24

  Kryteria oceny ofert w nowej ustawie Pzp

  Zastosowanie kryterium ceny i drugiego kryterium - odnoszącego się do oferowanej gwarancji - jest możliwe i zgodne z ustawą Pzp obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

 • 20-12-2018 16:15

  Nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert może zmuszać do unieważnienia postępowania

  Nieprawidłowe dane w kryteriach oferty może zostać ocenione błędnie i być podstawą do unieważnienia postępowania.

 • 15-03-2016 10:30

  Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

  Zgodnie z art. 91 ust. 2a. ustawy Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2.

 • 09-03-2016 09:00

  Kryteria oceny ofert przetargowych

  Kryteriami oceny ofert są cena i kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji.

 • 15-12-2015 13:52

  Kryteria oceny ofert przetargowch

  Zamawiający może zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę w przetargu na dostawę nieskomplikowanych materiałów elektrycznych, typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, łatwo dających się porównać.

 • 17-11-2015 09:58

  Kryteria oceny ofert przetargowych

  Zamawiający udzielając zamówienia, którego przedmiot jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, stosując wyłącznie kryterium ceny muszą przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić aspekty wpływające na koszty związane z eksploatacją przedmiotu zamówienia.

 • 12-11-2015 15:18

  Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

  Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, którymi są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

 • 02-12-2013 10:20

  Ocena ofert jest jawna

  Wykonawca zainteresowany przebiegiem oceny ofert w zakresie kryteriów subiektywnych może zażądać od zamawiającego ujawnienia kart indywidualnej oceny ofert sporządzonych przez członków komisji przetargowej.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii