oświetlenie

  • 19-02-2021 08:00

    Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

    Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii