odwołania i protesty

 • 04-04-2016 10:36

  Umowa o zamówienie publiczne

  Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy poza zwiększonym ryzykiem ekonomicznym wykonawca poprzez zapisy wzoru umowy został pozbawiony możliwości sporządzenia ważnej oferty.

 • 29-02-2016 10:54

  Przystąpienie do odwołania

  Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego przystąpienie do postępowania odwoławczego.

 • 03-11-2015 09:33

  Jak ustalić interes we wniesieniu odwołania?

  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

 • 26-10-2015 10:40

  Uznanie odwołania do KIO

  Zamawiający uznając część zarzutów podniesionych w odwołaniu wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien możliwie niezwłocznie wykonać zakres żądań jakie określił odwołujący w odniesieniu do uznanych zarzutów.

 • 21-05-2015 09:00

  Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

  Zgodnie z Prawem zamówień publicznych KIO nie może nakazać zawarcia umowy. W tej sytuacji zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

 • 16-06-2014 10:30

  Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

  Dla zachowania terminu wniesienia odwołania konieczne jest jego doręczenie w wymaganym terminie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. A czas jaki wykonawcy mają na wniesienie odwołania jest stosunkowo krótki.

 • 02-06-2014 10:36

  Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

  Wnosząc odwołanie do KIO wykonawca zobowiązany jest wykazać, że działania lub zaniechania zamawiającego naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzą do poniesienia szkody lub możliwości jej poniesienia przez odwołującego.

 • 17-03-2014 09:59

  Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 • 08-01-2013 08:00

  Kopie odwołania można przesłać do zamawiającego nawet po jego godzinach pracy

  Odwołujący ma obowiązek przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 • 11-12-2012 09:37

  Wzór przystąpienia do postępowania odwoławczego

  W przypadku gdy firma niezadowolona z wyniku przetargu wniesie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązana jest poinformować o tym fakcie również zamawiającego.

 • 21-05-2012 09:55

  Zamówienia o wartości do 14.000 euro

  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.

 • 14-05-2012 10:13

  Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może wnieść odwołanie do KIO jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach możliwe jest jedynie poinformowanie zamawiającego o stwierdzonej nieprawidłowości w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.

 • 07-05-2012 10:18

  Zasady wnoszenia odwołań do KIO

  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego ma prawo, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się do KIO od czynności podjętej lub zaniechanej przez zamawiającego.

 • 12-04-2012 10:18

  Jaki wpływ na złożone oferty ma rozstrzygniecie KIO?

  Zamawiający odrzucił wszystkie oferty na tej samej podstawie prawnej. Tylko jeden wykonawca złożył odwołanie. Odwołujący wygrał sprawę przed KIO. Czy w związku z tym skuteczne odwołanie dotyczy również tych, którzy nie skorzystali ze środków ochrony prawnej?

 • 06-06-2011 11:32

  Co powinno zawierać odwołanie, które wykonawca przesyła zamawiającemu?

  Ani przepisy ustawy Pzp, ani rozporządzenia nie wskazują wprost, czy wystarczające jest przesłanie zamawiającemu samej treści odwołania bez załączników, czy też z załącznikami. W tym względzie warto skorzystać z orzecznictwa.

 • 20-04-2011 06:00

  Rachunek opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

  Wykonawca wnosząc odwołanie do KIO zobowiązany jest do uiszczenia opłat.

 • 16-09-2010 06:00

  Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

  Pełnomocnictwo dotyczące wszystkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne będzie niewystarczające dla wykonania szczególnych czynności. Tak dzieje się na przykład w przypadku pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie wymagane jest pełnomocnictwo szczególne

 • 26-08-2010 06:00

  Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

  Terminy na składanie odwołań różnią się w zależności od wybranej przez zamawiającego procedury. Wartość zamówienie ma natomiast wpływ na zakres czynności które mogą zostać objęte odwołaniem.

 • 14-06-2010 06:00

  Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje między innymi w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP). Powstaje zatem pytanie - czy możliwe jest na podstawie wskazanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych wniesienie odwołania na treść warunku czy wyłącznie na zapisy dotyczące sposobu oceny jego spełniania.

 • 24-05-2010 10:00

  Załączniki do odwołania muszą być sporządzone w języku polskim

  Treść odwołania oraz wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do odwołania składanego w Krajowej Izbie Odwoławczej muszą być przedstawione w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym należy przedstawić ich tłumaczenie na język polski.

 • 14-05-2010 07:00

  Pełnomocnictwo rodzajowe jest wymagane do złożenia odwołania

  Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania jego firmy. Wskazać należy, że do udzielenia pełnomocnictwa w sprawach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • 26-04-2010 14:18

  Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

  Należy zawsze przeanalizować, czy określone sformułowania siwz, dotyczące np. przedmiotu zamówienia, nie są podyktowane koniecznością dokonania przez zamawiającego potrzebnego zakupu w ramach prowadzonej przez niego statutowej działalności (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lutego 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 91/09, KIO/UZP 92/09).

 • 22-03-2010 11:30

  Nowa wysokość wpisu od odwołania

  Wykonawca wnosząc do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub czynności zaniechanej przez zamawiającego zobowiązany jest wnieść wpis w wymaganej wysokości. Wysokość wpisu uzależniona jest od rodzaju oraz wartości szacunkowej zamówienia publicznego, którego dotyczy odwołanie.

 • 17-09-2009 10:13

  Zasady postępowania z protestem

  Niezbędnym warunkiem skorzystania z protestu jest interes prawny. Wykonawca musi wykazać, że na skutek działań lub zaniechania zamawiającego, jego interes w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku.

 • 07-09-2009 12:38

  Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

  Skierowany do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje między innymi likwidację prawa do wnoszenia protestów. Wykonawcy kwestionujący decyzje zamawiającego będą mogli wnosić odwołanie kierowane od razu do Krajowej Izby Odwoławczej.

 • 15-06-2009 10:44

  Należy sprawdzać pełnomocnictwo do podpisania protestu

  Zamawiający po otrzymaniu protestu powinien między innymi zweryfikować czy podpisujący w imieniu wykonawcy protest był stosownie umocowany. Sprawdzenia prawidłowości umocowania osoby podpisującej protest należy dokonać w oparciu o dokumenty przedłożone przez wykonawcę wraz z ofertą lub załączone do składanego protestu. Jeżeli zamawiający uzna, że protest nie jest podpisany przez osobę właściwie umocowaną nie powinien dokonywać jego merytorycznego rozpoznania a podjąć decyzję o jego odrzuceniu.

 • 20-04-2009 15:52

  Nowe zasady odwołań dla zamówień o wartości powyżej 14 000 euro

  Dotychczas w przypadku zamówień o mniejszej wartości, czyli poniżej 206 000 lub 133 000 euro w zależności od rodzaju zamawiającego wykonawcy nie mogli sięgać po środek ochrony prawnej, jakim było odwołanie. Nowa ustawa przyniosła w tej kwestii szeroko idące zmiany. Podmiotom uczestniczącym w przetargu przysługuje prawo do złożenia odwołania w przypadku zamówień o wartości od 14 000 euro.

 • 05-03-2009 11:44

  Kopię odwołania należy przekazać zamawiającemu

  Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) wykonawca wnoszący odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zobowiązany jest do jednoczesnego przekazania jego kopii zamawiającemu. Niedotrzymanie wskazanego wymogu może skutkować odrzuceniem odwołania przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej.

 • 04-12-2008 15:21

  Czym jest interes wykonawcy do złożenia protestu?

  Aby wykonawca mógł skorzystać ze środków ochrony prawnej musi wykazać swój interes prawny. Innymi słowy musi udowodnić, że jego interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. ?Do wnoszenia środków ochrony prawnej uprawniony jest podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, który wykaże, że jest w stanie uzyskać dane zamówienie publiczne? czytamy w wyroku Sądu Okręgowego z dnia 10.04.2003r. (syg. V Ca 165/03).

 • 01-09-2008 11:24

  Termin na wniesienie protestu upływa o północy.

  Zgodnie z linią orzeczniczą utrwalaną przez Krajową Izbę Odwoławczą termin na wniesienie protestu upływa o północy ostatniego dnia przewidzianego na jego wniesienie. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) określające godziny pracy zamawiającego nie mogą ograniczać terminu na wniesienie protestu.

 • 21-08-2008 11:36

  Interpretacja terminu dostarczenia protestu

  Art. 180 ust 2 Prawa Zamówień Publicznych stanowi, iż ?Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

 • 04-08-2008 12:26

  Obniżenie kwoty wpisu od odwołania

  Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które zdecydowanie obniża dotychczas obowiązującą wysokość wpisu od wnoszonych odwołań. Projektowana zmiana ma istotne znaczenie zwłaszcza dla firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości.

 • 07-07-2008 11:47

  Składający protest musi wykazać istnienie interesu prawnego

  Wykonawca składając protest musi wykazać, że gdyby zamawiający prawidłowo zastosował obowiązujące przepisy, wnoszący protest mógłby uzyskać zamówienie publiczne. Spełnienie wskazanego wymogu stanowi o istnieniu interesu prawnego po stronie wykonawcy wnoszącego protest na podjęte przez zamawiającego czynności i jest konieczne dla uznania złożonego protestu za podlegający rozpatrzeniu.

 • 14-02-2008 10:08

  Co może zrobić wykonawca, gdy nie przysługuje mu odwołanie?

  W przypadku, kiedy wartość zamówienia prowadzonego np. przez urząd gminy nie przekracza kwoty 211 000 euro wykonawcom przysługuje jedynie protest. Co więc mają zrobić wykonawcy, którzy nie zgadzają się z wynikiem postępowania, skoro nie mogą złożyć odwołania?

 • 20-12-2007 13:53

  Ruszyła Krajowa Izba Odwoławcza

  Rozstrzyganiem odwołań wnoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zajmują się już arbitrzy, lecz wybrani w drodze otwartej dla wszystkich zainteresowanych procedury kwalifikacyjnej członkowie Krajowej Izby Odwoławczej.

 • 05-11-2007 11:51

  Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

  Z dniem 12 października 2007 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2007r. Nr 87 poz. 560) w zakresie działania Krajowej Izby Odwoławczej, która przejęła rozpatrywanie odwołań wnoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wybrani w drodze konkursu pracownicy KIO zastąpią przy rozpatrywaniu odwołań dotychczasowy system oparty o arbitrów wyznaczanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 • 03-09-2007 13:43

  Obowiązek przekazania kopii odwołania

  Wykonawca wnosząc odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu musi przestrzegać wymogów formalnych określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W przeciwnym razie odwołanie zostanie odrzucone a wykonawca nie będzie miał na gruncie Prawa zamówień publicznych dalszych możliwości dochodzenia swoich racji.

 • 20-06-2007 10:59

  Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

  Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w odniesieniu do postępowań o zamówienie publiczne wszczętych od 11 czerwca br. (tj. od daty wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 82 poz. 560) wykonawcy wnosząc odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zobowiązani są do wpłacenia wpisu.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii