oferta przetargowa

 • 14-11-2017 12:30

  Rażąco niska cena części oferty przetargowej

  Rażąco niska cena stanowi podstawę do odrzucenia oferty przetargowej. Jak postępować w przypadkach, gdy zawyżone koszty dotyczą tylko części oferty?

 • 28-09-2017 11:34

  Zasady korekty ofert - zmiana cen w formularzu ofertowym

  Ustawa Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek poprawy omyłek w ofercie przetargowej. Jak dokonać korekty zgodnie z przepisami?

 • 11-09-2017 15:12

  Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

  Jak postępować w przypadku oczywistych omyłek pisarskich w postępowaniach przetargowych? Czy wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za podanie błędnych danych? Prawnik odpowiada.

 • 10-08-2017 11:38

  Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

  Ustawa Pzp dopuszcza możliwość poprawiania omyłek rachunkowych. Dowiedz się, czym należy się kierować podczas poprawiania oferty przetargowej.

 • 20-07-2017 10:41

  Zasady wyboru oferty

  Przyjęte w siwz zasady wyboru oferty wiążą wszystkich uczestników postępowania.

 • 20-06-2017 14:04

  Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

  Zadbaj o precyzyjnie informacje o odrzuceniu ofert aby uniknąć odwołania.

 • 31-05-2017 11:40

  Wycofanie oferty przetargowej

  Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy wycofanie oferty przetargowej przed upływem terminu składania ofert wyznaczonym przez zamawiającego .

 • 22-05-2017 11:16

  Wycofanie oferty przetargowej przez wykonawcę

  Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy wycofanie oferty przetargowej przed upływem terminu składania ofert wyznaczonym przez zamawiającego.

 • 12-05-2017 11:14

  Jak prawidłowo wpłacić wadium?

  Wadium wniesione gotówką w kasie na rachunek bankowy zamawiającego jest podstawą do odrzucenia oferty przetargowej. Sprawdź jak prawidłowo uregulować należności przetargowe.

 • 21-04-2017 13:11

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Wynagrodzenie ryczałtowe determinuje sposób poprawiania omyłek w ofertach.

 • 17-02-2017 10:54

  Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

  Nowelizacja Pzp wprowadziła zmiany dotyczące zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 24-10-2016 10:16

  Kosztorys ofertowy

  Kosztorys ofertowy nie powinien być wymagany przy wynagrodzeniu ryczałtowym.

 • 29-06-2016 08:00

  Wymagania zawarte w siwz

  Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz.

 • 27-06-2016 08:00

  Szacunkowa wartość zamówienia

  Zamawiający przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania jest zobowiązany ocenić, w jakim progu progowym przeprowadzi procedurę. W tym celu musi ustalić szacunkową wartość zamówienia.

 • 31-05-2016 08:00

  Odrzucenie oferty przetargowej

  Niewskazanie wymaganej w siwz nazwy producenta stanowi przesłankę do odrzucenia oferty przetargowej.

 • 14-04-2016 10:47

  Zakres świadczenia wykonawcy

  Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zapisów umowy o zamówienie publiczne musi być tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej.

 • 07-03-2016 15:48

  Oferta przetargowa

  Na podstawie artykułu 82 ust.1 Pzp w trakcie postępowania przetargowego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 • 18-02-2016 08:00

  Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

  Bank Pekao S.A ogłasza kolejne przetargi. Dawne oddziały banku między innymi w Warszawie, Poznaniu i Łodzi zostały wystawione na sprzedaż!

 • 09-02-2016 09:41

  Zawarcie umowy z wykonawcą

  Jeżeli zamawiający wykona czynności niezgodnie z żądaniem odwołania (orzeczeniem KIO), to czynności powtórzone podlegają powtórnej kontroli w drodze środków ochrony prawnej.

 • 25-01-2016 11:30

  Przedłużenie terminu związania ofertą

  Zamawiający określa termin związania ofertą złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona.

 • 13-01-2016 11:08

  Przetarg na sprzedaż hal magazynowych w Zabrzu

  Prezydent Miasta Zabrze ogłosił kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. Oferowane nieruchomości to działki oraz budynki magazynowo-użytkowe wybudowane na potrzeby kopalni.

 • 11-01-2016 10:36

  Wartość umowy zawartej z wykonawcą

  Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy o wykonanie zamówienia publicznego jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej.

 • 06-01-2016 08:00

  Unieważnienie przetargu z powodu braku środków zamawiającego

  Jeśli zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty, którą zamierza sfinansować zamówienie do ceny najkorzystniejszej oferty bądź oferty z najniższą ceną jest zobowiązany do unieważnienia postępowania przetargowego.

 • 21-12-2015 11:48

  Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

  Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu w oferty przetargowe , nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu treści złożonych ofert.

 • 08-12-2015 09:48

  Oczywista omyłka rachunkowa

  Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

 • 07-12-2015 10:41

  Częściowa zmiana oferty

  W przetargu o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne określone w przepisach ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 • 26-11-2015 08:00

  Siwz - numer rachunku bankowego

  Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Co do zasady więc, numer rachunku powinien zostać wskazany w siwz.

 • 24-11-2015 08:00

  Zmowa przetargowa

  Przez pojęcia ?zmowa przetargowa? należy rozumieć porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.

 • 23-11-2015 11:51

  Przetargi w Banku PEKAO S.A

  Bank PEKAO S.A ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości. Oferowane obiekty znajdują się między innymi w Lublinie, Radomiu czy Łodzi. Przetargi mają charakter nieograniczony.

 • 19-11-2015 11:13

  Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

  Wykonawca, który chce polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

 • 17-11-2015 09:58

  Kryteria oceny ofert przetargowych

  Zamawiający udzielając zamówienia, którego przedmiot jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, stosując wyłącznie kryterium ceny muszą przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić aspekty wpływające na koszty związane z eksploatacją przedmiotu zamówienia.

 • 12-11-2015 15:18

  Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

  Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, którymi są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

 • 29-10-2015 08:00

  Unieważnienie przetargu

  Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 • 21-10-2015 08:00

  Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym

  Zamawiający może wymagać od wykonawcy spełnienia określonych warunków co do potencjału technicznego, który będzie wykorzystywany podczas realizacji zamówienia publicznego.

 • 20-10-2015 09:58

  Termin złożenia oferty przetargowej

  Oferta zostanie uznana za złożoną prawidłowo, jeśli została dostarczona do zamawiającego przed upłynięciem wyznaczonego przez niego terminu.

 • 19-10-2015 14:17

  Przetargi we Wrocławiu

  Gmina Miasta Wrocław ogłosiła przetargi na sprzedaż nieruchomości. Wśród ofert przetargowych znalazły się lokale mieszkalne oraz działki na terenie Wrocławia.

 • 16-10-2015 09:34

  Odrzucenie oferty przetargowej

  Ustawa Pzp nie daje podstaw do odrzucenia oferty w sytuacji gdy ta zawiera nieistotne omyłki.

 • 22-09-2015 09:59

  Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

  Organizator przetargu chciałby dokonać zakupu samochodu występując z zapytaniem ofertowym do trzech salonów samochodowych określonego producenta. Czy taka praktyka jest zgodna z Pzp?

 • 08-09-2015 08:00

  Budżet na udzielanie zamówień publicznych

  Jednostka zamawiająca nie ma obowiązku wykazywania, że posiada środki na udzielenie zamówienia publicznego, jednak owe środki powinny zostać odpowiednio zabezpieczone w budżecie zamawiającego.

 • 03-09-2015 08:00

  Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

  Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii