oferta przetargowa

 • 12-08-2015 09:00

  Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

  Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty.

 • 06-08-2015 07:30

  Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

  Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.Samo przystawienie pieczątek nie oznacza, że została zachowana forma pisemna.

 • 03-08-2015 14:21

  Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

  Zamawiający ma prawo żądać próbek towaru, który zamierza kupić. Próbki należy przechowywać analogicznie do protokołu z postępowania w okresie czterech lat.

 • 30-07-2015 09:30

  Ustawa Pzp nie dopuszcza zmian treści oferty w związku z wyjaśnieniami wykonawcy

  Przepisy Pzp nie pozwalają na zmianę treści oferty w wyniku wyjaśnień uzyskanych od wykonawcy. Bez znaczenia ma tutaj określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert, gdyż ocena ofert dotyczy oferty prawidłowej.

 • 29-07-2015 09:21

  Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

  Jeśli pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem innego podmiotu występuje rozbieżność, zamawiający powinien skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i uzyskać stosowne wyjaśnienia.

 • 15-01-2015 09:00

  Konsekwencje upadłości wykonawcy

  Z punktu widzenia zamawiającego odmiennie przedstawia się sytuacja wykonawców, którzy ogłosili upadłość przed udzieleniem zamówienia od tych, którzy dokonali tego po przyznaniu zlecenia publicznego.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii