procedura przetargowa

 • 18-10-2010 16:01

  Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

  Zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.

 • 07-10-2010 06:00

  Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

  Zamawiający może dopuścić złożenie oferty częściowej jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Wykorzystanie tej możliwości jest jego uprawnieniem, ale nie obowiązkiem.

 • 27-09-2010 12:09

  Jak przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na zajęcia językowe?

  Opisując przedmiot zamówienia, jesteś zobowiązany stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Celem tego jest określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, dzięki czemu wykonawcy niezależnie od kraju pochodzenia i używanego języka są w stanie właściwie go zidentyfikować.

 • 21-09-2010 06:00

  Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

  Podanie przez wykonawcę błędnej stawki VAT stanowi uzasadnienie uprawniające do odrzucenia oferty. Zamawiający po zrealizowaniu umowy musi rozliczyć się z wykonawcą, co w przypadku nieprawidłowej stawki podatkowej jest niezmiernie kłopotliwe.

 • 14-09-2010 06:00

  Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

  W obecnym stanie prawnym nie ma zakazu zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego po terminie związania ofertą. W związku z tym przekroczenie terminu związania ofertą nie może być ocenione jako wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy

 • 09-09-2010 06:00

  Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

  Zamawiający ma prawo żądać wskazania w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca nie zaznaczył w ofercie, że powierzy określoną część zamówienia podwykonawcy, należy przyjąć, że wykona zamówienie samodzielnie.

 • 06-09-2010 12:16

  Można wybrać ofertę złożoną po terminie

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 14.000 euro jedna z firm złożyła ofertę po terminie wyznaczonym w specyfikacji. Cena przedstawiona w ofercie jest niższa niż ceny w pozostałych otrzymanych ofertach. Czy w związku z tym możliwe jest przyjęcie oferty pomimo jej złożenia po upływie wyznaczonego terminu ?

 • 31-08-2010 14:27

  Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

  W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego zmiana wynagrodzenia powinna być określona aneksem do umowy. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o faktycznie wykonane jednostki przedmiarowe nie stanowi wynagrodzenia za roboty dodatkowe

 • 30-08-2010 11:11

  Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

  15 sierpnia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 06 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

 • 23-08-2010 10:18

  Warunki udziału w przetargu na usługi cateringowe

  Czy ogłaszając przetarg na dożywanie uczniów szkół w formie cateringu w trosce o jak najlepszą jakość dostarczanych posiłków można w SIWZ zawrzeć warunek: "maksymalna odległość miejsca wytwarzania posiłków od ostatecznego konsumenta (ucznia) nie może być większa niż 10 kilometrów" ?

 • 12-08-2010 06:00

  Zamówienie na dostawę i montaż klimatyzatorów zakwalifikować jako dostawę czy robotę budowlaną?

  Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczenia komputerowego jest w rozumieniu ustawy Pzp dostawą czy robotą budowlaną?

 • 09-08-2010 06:00

  Czy kosztorys ofertowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ?

  Czy wykonawca ma prawo zastrzec kosztorys ofertowy, a jeżeli jest to działanie bezprawne to czy należy odrzucić wykonawcę, czy też możliwe jest np. wezwanie wykonawcy do złożenia kosztorysu pozbawionego klauzuli zastrzeżone ?

 • 04-08-2010 06:00

  Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

  W zależności od zapisów Twojej specyfikacji, odrzucasz ofertę albo w danej części (pakiecie), albo z całego postępowania. Istotne jest, czy katalogów żądałeś dla wszystkich części, czy jedynie dla jednej. W części, w której na postawione żądanie w siwz i ogłoszeniu nie uzyskałeś katalogów - odrzucasz ofertę.

 • 02-08-2010 06:00

  Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

  W trakcie realizacji zamówienia publicznego zmarł jego wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wykonawca został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jakie konsekwencje dla zamawiającego związane są ze śmiercią wykonawcy zamówienia publicznego w trakcie realizacji przedmiotu zawartej umowy ?

 • 29-07-2010 06:00

  Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

  Jeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki po rozstrzygnięciu postępowania, które ogłosiłeś, masz 3 rozwiązania.

 • 27-07-2010 16:06

  Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

  W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV ?Udzielenie zamówienia? powinieneś podać cenę wybranej oferty oraz cenę oferty najniższą i najwyższą. Podane wartości są wartościami brutto.

 • 12-07-2010 06:00

  Czy udzielając zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych, musisz stosować ustawę Pzp?

  W art. 4 ustawy Pzp zawarty został katalog zamówień, do których udzielania nie mają zastosowania przepisy tej ustawy. Są to wyjątki od podstawowej zasady stanowiącej, iż wszystkie podmioty określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp mają obowiązek udzielania zamówień publicznych zgodnie z procedurami w niej określonymi.

 • 07-07-2010 06:00

  Czy oferta złożona przez wykonawcę, który otrzymuje dofinansowanie z PFRON, może zostać odrzucona?

  Jeśli wykonawca wykorzystuje pomoc publiczną zgodnie z przepisami prawa oraz jej przeznaczeniem, wówczas nie masz podstaw do odrzucenia jego oferty.

 • 29-06-2010 06:00

  Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

  Pytanie: Po otwarciu (jedynej) oferty na zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (szkolenie dla archiwistów) wykonawca złożył oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. Dodatkowo na potwierdzenie faktu posiadania wiedzy i doświadczenia miał wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził szkolenie dla min. 15 osób w zakresie archiwisty lub kursu archiwalnego I lub II stopnia (na stosownym załączniku do siwz). Wykonawca przedstawił załącznik, w którym wykazał doświadczenie w realizacji szkoleń dla pracowników biurowych, jednak był to załącznik z innego zamówienia (szkolenie dla pracowników biurowych), gdzie otwarcie ofert nastąpiło w dniu wczorajszym i składał na nie swoją ofertę. Czy na tym etapie postępowania (ocena formalna warunków udziału w postępowaniu) można zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie tej kwestii, czy nie nastąpiła tu zwykła omyłka techniczna wykonawcy?

 • 23-06-2010 06:00

  Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

  Pytanie: Czy należy sumować wartość komputerów z wartością skanera, drukarki, kopiarki? Czy ma znaczenie tutaj fakt, iż poszczególne przedmioty można nabyć od tego samego wykonawcy, w tym samym czasie i mają podobne przeznaczenie? Ponadto czy w powyższym zamówieniu można zastosować art. 6a ustawy Pzp? Czy właściwe będzie podzielenie zamówienia na części i zastosowanie dla pierwszej części (wartość zamówienia wynosi 10.000 zł.) przepisów właściwych dla tej części, czyli zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp?

 • 17-06-2010 06:00

  Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

  Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne od chwili ich otwarcia. Wskazany przepis nie daje jednak prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego aby ten przedstawił oferty konkurencji zaraz po ich otwarciu. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin w którym ten zapozna się z treścią złożonych ofert.

 • 15-06-2010 06:00

  Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

  Pytanie: W ramach projektu, którego okres trwania wynosi 5 lat, potrzebuję dokonać zamówienia na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, kursy, praktyki zawodowe, egzaminy (zewnętrzne i wewnętrzne). Czy wartości poszczególnych pozycji należy sumować, czy przeprowadzić zamówienie na każdą pozycję odrębnie? Ponadto co w przypadku, gdy udzielę zamówienia na cały okres projektu, czyli na 5 lat (wartość ponad 14.000 euro), a po 2 latach zmieni się osoba prowadząca np. zajęcia pozalekcyjne? Czy wówczas dojdzie do sytuacji, iż będzie konieczne podpisanie nowej umowy zlecenia? Czy w takim przypadku udzielając kolejnego zamówienia na pozostałą już sumę poniżej 14.000 euro, mogę zgodnie z art. 4 pkt 8 nie stosować ustawy Pzp?

 • 10-06-2010 06:00

  Jak opracować formularz ofertowy na przewóz dzieci zarówno gimbusem szkolnym, jak i należącym do prywatnego przewoźnika?

  Pytanie: Organizuję przetarg na dowóz dzieci do szkół. Gmina posiada własny gimbus oraz chce korzystać z autobusu przewoźnika, który będzie świadczył usługi. Wobec tego jak można rozpisać kwotę w formularzu ofertowym: A: cena za 1 km gimbusem, B: cena za 1 km autokarem przewoźnika, czy następnie dać łączną cenę A + B - muszę mieć jedną cenę jako kryterium? Kolejne pytanie dotyczy tego, jakie dać zapisy do siwz, aby można było np. po upływie roku zmienić lub zmodyfikować plan dowozu lub zmienić cenę za km w przypadku zmian ceny paliwa?

 • 08-06-2010 07:00

  Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

  Pytanie: Ogłosiłam przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, z podziałem na 2 części (wartość zamówienia poniżej 14.000 euro). Przed terminem składania ofert otrzymałam pytania do siwz, gdzie w udzielonych wyjaśnieniach opisałam wszystkie pozycje formularza cenowego, których dotyczyły pytania. Do wyjaśnień dołączyłam formularz cenowy w części I po zmianach. Pominęłam w nim jedną pozycję. Podczas badania ofert okazało się, że jeden wykonawca skorzystał z zamieszczonego na stronie internetowej formularza cenowego po zmianach, bez tej jednej pozycji. Czy w tej sytuacji mogę unieważnić postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż zamawiający w takiej sytuacji nie może porównać ofert i dokonać ich oceny. Nadmieniam, iż wartość złożonych ofert w tej części wynosi 23.450,10 zł, 26.171,45 zł i 27.462,96 zł.

 • 08-06-2010 06:00

  Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

  Zamawiający podejmując decyzję o udzieleniu zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego zobowiązany jest zamieścić taką informację już w ogłoszeniu o prowadzonym przetargu. Równie istotne jest jednak odpowiednie sformułowanie zapisów umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, tak aby uregulować wszystkie możliwe do wystąpienia kwestie sporne dotyczące zasad wypłacenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

 • 02-06-2010 07:00

  Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

  Ani ustawa Pzp, ani rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazują sposobu wypełniania druku ZP-17 czy stopnia szczegółowości warunków udziału w postępowaniu, jakie w tym druku zobowiązany jesteś zawrzeć.

 • 27-05-2010 06:00

  Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

  Pytanie: W ramach projektu realizowanego w okresie 5 lat potrzebujemy dokonać zamówienia na wynajęcie sal konferencyjnych w różnych miastach. W jakim trybie i na jakich zasadach (zamówienie w częściach, z zastrzeżeniem ofert częściowych) dokonać powyższego zamówienia? Rozumiem, że musimy zsumować wartość wszystkich sal przez cały okres trwania projektu. Czy możemy zastosować art. 6a ustawy Pzp?

 • 25-05-2010 07:00

  Jak prawidłowo wybrać kod CPV dla swojej usługi?

  Pytanie: Jaki kod CPV będzie właściwy dla eksperta, którego zadaniem będzie opracowanie standardów programów zajęć z kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych?

 • 19-05-2010 07:00

  Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

  Dokonując zamówień publicznych w danym okresie, należy sumować wartość zamówień tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. Jeśli pojawi się jednak analogiczne zamówienie, którego zamawiający nie przewidział w momencie wszczęcia procedury, należy je traktować jako zamówienie odrębne.

 • 18-05-2010 08:18

  Zaliczki na poczet realizacji zadania

  Art. 151 a ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • 07-05-2010 08:00

  Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

  Pytanie: W gminie jest fundusz sołecki, z którego konkretne kwoty (od 1.300 do 20.000 zł) zostały wydzielone na organizację placów zabaw w różnych miejscowościach. Całość opiewa na 86.000 zł. Kwoty muszą być wykorzystane w zatwierdzonych uchwałą wysokościach. Jaki tryb mogę wykorzystać? Według mnie nie spełniam żadnych przesłanek, żeby zastosować negocjacje bez ogłoszenia czy zamówienie z wolnej ręki. Natomiast jeżeli zdecyduję się na przetarg nieograniczony, to jak powinienem opisać przedmiot zamówienia, skoro kryterium to konkretna kwota i w niej trzeba zmieścić wyposażenie placu?

 • 06-05-2010 08:00

  Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

  Pytanie: Dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednak otrzymaliśmy informację od jednego z wykonawców, że oferta wybranego wykonawcy jest niezgodna z siwz. W związku z tym dokonaliśmy ponownie wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuciliśmy ofertę wykonawcy poprzednio wybranego. Musieliśmy jednak unieważnić postępowanie, ponieważ cena oferty wybranej jako najkorzystniejsza w wyniku ponownego dokonania wyboru okazała się za wysoka w stosunku do wartości oszacowanej przez nas. W uzasadnieniu swojej decyzji podaliśmy kwotę, którą zaproponował wykonawca, oraz kwotę, jaką możemy przeznaczyć na realizację zamówienia. Chcemy ponownie ogłosić przetarg na to samo zadanie. Czy podanie przez nas kwoty, jaką oszacowaliśmy, do unieważnionego przetargu nie stoi w sprzeczności z tym, że zaraz ogłosiliśmy drugi przetarg i wykonawcy będą mogli domyśleć się tej kwoty?

 • 05-05-2010 10:14

  Stawka VAT w zamówieniach publicznych

  Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji wskazanej w ofercie stawki podatku VAT, jest on zobowiązany przyjąć ofertę bez względu na wysokość zastosowanych do obliczenia ceny oferty stawki VAT - wskazana teza wynika z wyroku KIO sygn. akt: KIO/UZP 203.219/09).

 • 26-04-2010 15:52

  Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

  W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (zaprojektuj i wykonaj), konieczne będzie sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Służy on do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

 • 26-04-2010 15:47

  Zamawiający pominął jednego z wykonawców przy otwarciu ofert - czy może dalej prowadzić postępowanie (omówienie wyroku)

  Otwarcie ofert nie stanowi czynności prawnej, a czynność faktyczną. Ma ona charakter jednokrotny i nie może być ponawiana w danym postępowaniu o zamówienie publiczne (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 października 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 1344/09).

 • 26-04-2010 15:39

  Kiedy możesz żądać wyjaśnień od wykonawcy postępowania o zamówienie publiczne?

  Pytanie: Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przedstawił wykaz wykonanych robót budowlanych na potwierdzenie warunku posiadania doświadczenia. Dwie z przedstawionych referencji są wystawione na wykonawcę, natomiast trzecia potwierdza wykonanie zamówienia przez inną firmę. Adresy firm są takie same. Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu czy też uznać, iż spełnia warunek doświadczenia?

 • 26-04-2010 15:31

  Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

  Jeżeli zamawiający ma wątpliwości do tego, kto złożył ofertę, powinien nie opierać się na dosłownym brzmieniu jej treści, lecz uwzględnić zamiar stron oraz cel złożenia oferty (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 listopada 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 1420/09).

 • 26-04-2010 15:19

  Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

  Pytanie: Jak w świetle ostatnich zmian ustawy Pzp powinno się prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej? Czy może to być zamówienie na kompleksową dostawę energii, tj. przesył i dostawę, czy raczej powinno się rozdzielić to zamówienie, co może wiązać się później z otrzymywaniem odrębnych faktur od operatora i dostawcy? Obecnie roczny koszt opłat za energię wynosi ok. 40.000 zł brutto. Z jakiego trybu najprościej skorzystać?

 • 26-04-2010 11:08

  Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z przetargu

  W myśl nowych przepisów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

 • 19-04-2010 10:47

  Bezpłatna platforma aukcyjna

  Procedura aukcji elektronicznej stanowi formę swoistej dogrywki dla wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii