procedura przetargowa

 • 14-04-2010 10:11

  Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym

  Jednym z ważniejszych elementów procedury przetargowej są warunki udziału w postępowaniu. W praktyce często zdarzało się, że zamawiający popełniali w tej kwestii wiele błędów. Dlatego ustawodawca w ostatniej nowelizacji wprowadził wyraźne zapisy jak powinien wyglądać opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 • 05-04-2010 10:00

  Roboty budowlane do 14.000 euro

  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 53.732,00 zł. netto.

 • 01-03-2010 10:33

  Nowe terminy składania ofert

  Ostatnio wprowadzone zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych miały między innymi na celu usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych poprzez przyspieszenie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca dla zrealizowania wskazanego celu nowelizacji, postanowił o skróceniu terminów składania ofert oraz zmianie zasad obliczania czasu jaki wykonawcy mają na zadawanie pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • 22-02-2010 11:07

  Główny księgowy może zostać członkiem komisji przetargowej

  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych nie ustalają zakazu powołania głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego na członka komisji przetargowej.

 • 12-02-2010 11:33

  Zasady udzielania wyjaśnień

  Ustawodawca zupełnie na nowo uregulował kwestie zadawania pytań do specyfikacji. W myśl nowych przepisów wykonawcy mogą składać wnioski do zamawiających o wyjaśnienie specyfikacji tylko do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 • 04-02-2010 10:55

  Przedłużenie ważności wadium

  Wraz z wejściem w życie nowej ustawy w dniu 22 grudnia zmieniły się przepisy dotyczące przedłużania terminu ważności wadium.

 • 01-02-2010 15:45

  Treść gwarancji wadialnej

  W ocenie Zespołu Arbitrów i KIO wadium ma rolę zabezpieczenia udziału w postępowaniu i skutkiem złożenia wadliwego dokumentu w tym zakresie jest uznanie, że zaistniała wada skutkująca wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

 • 21-01-2010 09:55

  Oświadczenia z art. 17 składane przez członków komisji

  Członkowie komisji po otwarciu ofert składają oświadczenia o nie istnieniu przeszkód określonych w art. 17 ust.1. W przypadku, kiedy zaistnieje jedna z przytoczonych tam przesłanek członek komisji nie może pełnić swojej funkcji a kierownik zamawiającego jest zobowiązany do powołania w to miejsce nowej osoby.

 • 18-01-2010 16:00

  Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

  Wchodząca w życie z dniem 29 stycznia 2010 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwi zamawiającemu bezpośrednie kierowanie, do znanych jemu wykonawców, informacji o ogłoszonym przetargu nieograniczonym.

 • 11-01-2010 11:08

  Trzy zasady na których opiera się Prawo zamówień publicznych

  Jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Umożliwia ona m.in. informacje o organizowanych postępowaniach przetargowych, dostęp wykonawców do dokumentacji przetargowej, jawność wyników przeprowadzonego postępowania, nakłada też obowiązek informowania wykonawców o wszelkich zmianach i wyjaśnieniach udzielonych w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

 • 28-12-2009 08:30

  Wyjaśnienie treści oferty

  Zgodnie z zapisem art. 87 zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty, która została mu przekazana. Wątpliwości, o których mowa w poniższym artykule mogą dotyczyć treści złożonych ofert, tj. treści oświadczeń woli zawarcia z zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego i istotnych postanowień tej umowy, jak też treści oświadczeń i dokumentów dołączanych do ofert, stanowiących element oferty.

 • 16-12-2009 12:32

  Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

  Z dniem 01 stycznia 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 30 listopada 2009 r. nr: 1177/2009 zmieniające dyrektywy: 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych.

 • 14-12-2009 11:06

  Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

  W dniu 22 grudnia 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206 poz. 1591). Przedstawiamy zmiany jakie wprowadzono w ustawie.

 • 07-12-2009 11:18

  Sposób postępowania z zapytaniami do SIWZ

  W dniu 25 września 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w III czytaniu ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany objęły m.in. kwestię wyjaśnień SIWZ.

 • 16-11-2009 10:59

  Wykonawca może być rodzinnie powiązany z pracownikami zamawiającego

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera przepisów wykluczających z ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego wykonawcy, którego pracownicy lub współwłaściciele są rodzinnie powiązani z osobami zatrudnionymi u zamawiającego.

 • 19-10-2009 20:42

  Zasada uczciwej konkurencji a ważność procedury

  Zasada uczciwej konkurencji jest jedną z trzech podstawowych zasad, na której opiera się prawo zamówień publicznych. Znajduje ona swoje rozwinięcie m.in. w przepisie art. 29 ustawy PZP. W świetle tego artykułu zamawiającemu nie wolno określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

 • 05-10-2009 09:39

  Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

  W dniu 25 września 2009 r. Sejm przyjął bez głosów przeciwnych ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany przewidziane wskazaną ustawą przede wszystkim mają na celu ułatwienie udziału przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz usprawnienie procesu wyboru wykonawcy.

 • 28-09-2009 12:13

  Odroczenie terminu płatności

  Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia, na podstawie których zobowiąże wykonawcę do odroczenia płatności za wykonane zamówienia, tak aby płatności zostały wykonane w terminie późniejszym np. z przyszłorocznego budżetu.

 • 24-09-2009 16:35

  Zasady działania i zakres odpowiedzialności komisji przetargowej

  Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Ale ostatecznie to nie komisja, a kierownik zamawiającego dokonuje wyboru wykonawcy.

 • 07-09-2009 12:38

  Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

  Skierowany do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje między innymi likwidację prawa do wnoszenia protestów. Wykonawcy kwestionujący decyzje zamawiającego będą mogli wnosić odwołanie kierowane od razu do Krajowej Izby Odwoławczej.

 • 31-08-2009 08:00

  Doświadczenie podwykonawcy również podlega ocenie

  Zamawiający zobowiązany jest oceniając spełnianie warunków udziału w przetargu uwzględnić nie tylko doświadczenie wykonawcy składającego ofertę ale również wskazanych w ofercie podwykonawców.

 • 17-08-2009 08:00

  Jak udzielać zamówień uzupełniających?

  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, temu samemu wykonawcy usług lub robót budowlanych. Wartość tych zamówień uzupełniających nie może stanowić więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 • 10-08-2009 10:52

  Pełnomocnik nie może potwierdzić swojego pełnomocnictwa

  Potwierdzenie pełnomocnictwa ?za zgodność z oryginałem? przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa może zostać uznane przez zamawiającego za naruszające zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia złożonej oferty.

 • 04-08-2009 10:20

  Jak udzielać zamówień dodatkowych?

  Zlecenia na roboty dodatkowe, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zamawiający zleca w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepis art. 67 ust.1 pkt.5. Wartość robót dodatkowych nie może przekraczać łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

 • 20-07-2009 10:52

  Umowa konsorcjum

  Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Ubiegając się wspólnie o zamówienie publiczne wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może zostać ustanowione jako odrębny dokument lub być częścią umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie składających ofertę (tzw. umowa konsorcjum)

 • 13-07-2009 11:19

  Zasady postępowania w przypadku unieważnienia postępowania

  Kiedy zamawiający dokona czynności unieważnienia postępowania musi zawiadomić równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, bądź złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. Ważne jest, aby zamawiający podał uzasadnienie faktyczne i prawne.

 • 29-06-2009 10:27

  Biegły w komisji przetargowej

  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają powołanie do składu komisji przetargowej biegłych posiadających specjalistyczną wiedzę dotyczącą prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • 23-06-2009 09:55

  Zasady dopuszczania ofert wariantowych

  Dopuszczenie możliwości złożenia przez wykonawców ofert wariantowych jest uprawnieniem zamawiającego. Jeżeli zamierza skorzystać z tego uprawnienia jest zobowiązany dać temu wyraz w SIWZ, a także opisać w tym dokumencie sposób przedstawienia ofert oraz podać minimalne warunki, jakim oferty te powinny odpowiadać.

 • 01-06-2009 10:43

  Zatrzymanie wadium

  Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, nie przedstawi w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.

 • 25-05-2009 14:32

  Naruszenia, które nie skutkują nieważnością procedury w świetle kontroli UZP

  Zamawiający przeprowadzając procedury przetargowe popełniają różnego rodzaju błędy. Jednak nie wszystkie naruszenia ustawy są rażące i co za tym idzie nie skutkują nieważnością procedury.

 • 21-05-2009 10:33

  Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego obowiązku aby w chwili ogłoszenia przetargu posiadał zabezpieczoną w budżecie kwotę co najmniej równą wartości szacunkowej zamówienia.

 • 19-05-2009 11:51

  Jak traktować zamówienia mieszane dostawy, roboty i usługi

  Artykuł 6 ustawy PZP dotyczy tzw. zamówień wielorodzajowych (zwanych także ?mieszanymi?), tzn. zamówień na świadczenia właściwe dla różnych rodzajów zamówień (dostaw, usług lub robót budowlanych). Zawarte w nim wytyczne pozwalają rozstrzygnąć, czy udzielenie zamówienia wielorodzajowego odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla dostaw, usług czy też może robót budowlanych.

 • 11-05-2009 12:57

  Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

  W praktyce udzielania zamówień publicznych coraz częściej występują sytuacje w których zamawiający nakłada na wykonawców wymóg, aby ewentualne roboty dodatkowe były realizowane wg cen zawartych w złożonych ofertach przetargowych. Tymczasem tego rodzaju warunek nie znajduje oparcia w obowiązującym stanie prawnym.

 • 04-05-2009 16:26

  Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

  Udzielając zamówień, zwłaszcza tych finansowanych że środków UE, należy pamiętać, że dyrektywy ustanawiają minimalne jednolite standardy w celu ochrony konkurencji na jednolitym rynku. Uwagi kontroli są ukierunkowane właśnie na równe traktowanie wykonawców bez względu na kraj pochodzenia.

 • 27-04-2009 17:16

  Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń

  Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy). Wskazana zasada nie może jednak ograniczać prawa zamawiającego do zakupu urządzeń odpowiadających jego uzasadnionym potrzebom, w szczególności związanych z koniecznością efektywnego funkcjonowania jednostki, sprawnej i bezpiecznej realizacji jego celów oraz ekonomicznego i racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami w trakcie eksploatacji zakupionych urządzeń.

 • 16-04-2009 10:45

  Mniej czasu na zadawanie pytań do przetargu

  Prezes Rady Ministrów skierował do uzgodnień międzyresortowych pilny projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt zawiera zmianę przepisów ustawy odnoszącą się do ograniczenia możliwości zadawania pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

 • 07-04-2009 11:56

  Definicja istotnej zmiany treści oferty

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek poprawienia w ofercie omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

 • 30-03-2009 10:49

  Zasady liczenia terminów na gruncie ustawy PZP

  Prowadząc procedury przetargowe zamawiający są zobowiązani zachować określone w ustawie terminy. Sprawą istotną jest prawidłowy sposób liczenia tych terminów. Zgodnie z zapisem art. 14 ustawy PZP do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 • 18-03-2009 09:56

  Zasady udostępniania ofert konkurencji po nowelizacji

  Ustawodawca na nowo regulował kwestię zasady jawności, jest ona w obecnym kształcie trochę ograniczona. W świetle nowych przepisów zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek. Dotychczas wniosek nie był wymagany.

 • 13-03-2009 10:42

  Wykonawca ma obowiązek dotrzymania godziny złożenia oferty

  Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące miejsca, daty i godziny złożenia oferty muszą być bezwzględnie dotrzymane przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Dla dotrzymania określonego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu składania ofert nie ma znaczenia ustalenie, o której godzinie upoważniony pracownik wykonawcy dotarł do siedziby zamawiającego z ofertą. Istotna jest godzina o której faktycznie złożono ofertę.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii