procedura przetargowa

 • 26-02-2009 17:57

  Poprawa omyłek rachunkowych według nowych zasad

  Poprawa omyłek rachunkowych od dawna budziła wiele kontrowersji. Dlatego też ustawodawca postanowił zmienić istniejące przepisy, przede wszystkim zrezygnował z zamkniętego katalogu omyłek rachunkowych, które można poprawiać.

 • 19-02-2009 06:00

  Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

  Zmieniając przepisy ustawodawca wprowadził nowe rozwiązanie, jakim jest możliwość zmiany ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 • 11-02-2009 18:20

  Zasady komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

 • 05-02-2009 12:52

  Zamawiający nie może ograniczyć udziału podwykonawców

  Zamawiający nie może, co do zasady ograniczyć udziału podwykonawców. W świetle nowych zapisów wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

 • 12-01-2009 09:47

  Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

  Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym zamówienia publiczne których przedmiotem są usługi w zakresie ochrony mogą być udzielane również w trybie z wolnej ręki bez konieczności wykazania przez zamawiającego, że zachodzą przesłanki określone w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • 08-01-2009 17:21

  Spółka cywilna przypadek szczególny

  Jedną z form prawnych funkcjonujących w polskim prawie jest spółka cywilna. Na gruncie ustawy PZP spółka ta jest traktowana w sposób szczególny.

 • 05-01-2009 14:44

  Nie ma obowiązku tłumaczenia nazw urządzeń

  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie upoważniają zamawiającego do odrzucenia oferty w której wykonawca podał nazwy własne oferowanych urządzeń (np. w języku angielskim) bez ich przetłumaczenia na język polski.

 • 08-12-2008 13:54

  Zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym

  Ustawodawca, w art. 93 ust.1 pkt.6 określił, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 • 01-12-2008 11:49

  Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

  Brak zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o prowadzonym przetargu stanowi z mocy obowiązującego prawa o nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 • 05-11-2008 16:37

  Nowe zasady udostępniania ofert.

  Od dnia 24 października 2008 r. obowiązują nowe zasady udostępniania protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz załączników, którymi między innymi są złożone oferty przetargowe. Nowe zasady udostępniania ofert przetargowych dotyczą również postępowań o zamówienie publiczne ogłoszonych przed wyżej wskazaną datą.

 • 03-11-2008 14:06

  Skutki naruszenia zasady jawności

  Zasada jawności jest jedną z trzech podstawowych zasad, na których opiera się całe Prawo zamówień publicznych. Podstawowym skutkiem złamania zasady jawności jest zarzut utrudniania dostępu do informacji publicznej.

 • 22-09-2008 17:16

  Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

  W znowelizowanej ustawie w zupełnie nowy sposób uregulowano kwestie zmian w ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • 10-09-2008 13:04

  Brak podpisu

  W złożonej ofercie brak jest podpisu pod formularzem cenowym. Czy taki formularz można potraktować jak dokument z błędem i uzupełnić na podstawie art.26 PZP jeśli w SIWZ nie ma wymogu podpisania każdej strony? Czy tak samo można uzupełnić dokument, który jest poprawny ale nie był potwierdzony za zgodność z oryginałem?

 • 04-09-2008 12:27

  Wykluczenie wykonawcy według nowych zasad

  Przygotowując nową ustawę sejm zaproponował nowy sposób wykluczania nierzetelnych wykonawców w oparciu o przepis art. 24 ust.1 pkt.1.

 • 11-08-2008 15:35

  Standardy FIDIC

  Udzielając zamówień publicznych których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych zamawiający może wykorzystać w procedurze wyboru wykonawcy zamówienia standardy wypracowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils).

 • 08-08-2008 11:59

  Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

  W myśl art.44 ustawy pzp wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Co ważne bez żądania takiego oświadczenia przez zamawiającego wykonawcy z własnej inicjatywy nie są zobowiązani ani też nie mogą samodzielnie złożyć takiego dokumentu.

 • 06-08-2008 15:21

  Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

  Moment ten nie został wprost wskazany w ustawie Pzp, jednak, rzeczywiście - co do zasady -oświadczenie o bezstronności (na druku zp-11) podpisuje się w pierwszym momencie w jakim dana osoba zapoznaje się z pełną listą wykonawców biorących udział w danym postępowaniu, przy czym będzie on zależał od trybu w jakim prowadzone jest to postępowanie.

 • 31-07-2008 15:29

  Wykluczenie członka komisji, czy zawsze konieczne?

  Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Przy zamówieniach o niższej wartości nie ma obowiązku powoływania komisji. Każdy z członków mając na uwadze bezstronność i obiektywizm wykonywanych czynności jest zobowiązany złożyć oświadczenie z art.17. W tym celu najlepiej jest się posłużyć drukiem ZP 11.

 • 22-07-2008 12:39

  Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

  Brak podpisu na dokumencie załączanym do oferty nie daje podstaw do uznania, że oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • 14-07-2008 15:16

  Roboty dodatkowe najczęściej popełniane błędy

  Zlecenia na roboty dodatkowe, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zamawiający zleca w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepis art. 67 ust.1 pkt.5. Warunkiem zlecenia tych robót jest także ich wartość nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

 • 03-07-2008 13:07

  Zamawiający musi bezzwłocznie udostępniać dokumentację przetargową

  Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych jest zasada jawności. Jednym z przejawów wskazanej zasady jest jawność protokołu z postępowania o zamówienie publiczne oraz złożonych ofert. Zamawiający nie może ograniczać wykonawcom prawa do zapoznania się z konkurencyjnymi ofertami.

 • 23-06-2008 13:04

  Emeryt może złożyć ofertę przetargową

  Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może złożyć ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego jeżeli spełnia warunki udziału określone przez zamawiającego.

 • 30-05-2008 14:05

  Ogłoszenie o zamówieniu: jak je tworzyć by nie narazić się na zarzuty kontroli?

  Ogłoszenie to podstawowy dokument, z którego wykonawcy zdobywają wiedzę na temat określonego postępowania.

 • 26-05-2008 11:07

  Zamawiający nie może preferować lokalnych wykonawców

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje zamawiającemu możliwości ustalania warunków udziału w przetargu, które umożliwiają prawo do ubiegania się o zamówienie wyłącznie firmom zlokalizowanym na wskazanym przez zamawiającego terenie np. miasta, powiatu itp.

 • 19-05-2008 16:34

  Opis funkcjonalności systemów aukcyjnych

  Fakt, iż ustawodawca podczas prac nad kolejnymi nowelizacjami Prawa zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), co raz więcej czasu i uwagi poświęca metodom udzielania zamówień publicznych, które wykorzystują elektroniczne narzędzia, powoduje, że procedury wykorzystujące zamówienia elektroniczne stają się coraz bardziej atrakcyjne dla zamawiających.

 • 16-05-2008 13:54

  Wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa w świetle najnowszych orzeczeń

  Prawo zamówień publicznych opiera się na trzech zasadach jedna z nich to zasada jawności, wyrażona w art. 8 ustawy. Przepis ten stanowi, że nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

 • 12-05-2008 12:59

  Wybór brokera ubezpieczeniowego

  Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia należy rozważyć zaangażowanie brokera ubezpieczeniowego do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy ubezpieczeniowej.

 • 08-05-2008 11:58

  Jak zbadać czy cena jest rażąco niska?

  W myśl art. 89 ust.1 pkt.4 zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Niestety ani Dyrektywy ani ustawodawca polski nie definiują tego pojęcia. Nie ustalają także żadnej metody kalkulacji.

 • 28-04-2008 11:52

  Zamawiający może wymagać próbek zamawianych towarów

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zabrania aby zamawiający żądał od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego załączenia do składanych ofert próbek asortymentu, którego dostawa stanowi przedmiot udzielanego zamówienia publicznego.

 • 24-04-2008 11:59

  Kwota podawana bezpośrednio przed otwarciem ofert częściowych

  Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert zobowiązany jest podać kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podawana kwota powinna być wyrażona, co najmniej w wartości brutto.

 • 17-04-2008 16:47

  Przykłady łamania zasady uczciwej konkurencji

  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców stanowi art. 7 ust.1 ustawy pzp. Zamawiający po otwarciu ofert nie może ich oceniać w sposób dowolny, ale tylko w taki, jaki podał w specyfikacji. Nie powinien również oceniać oferty w kategoriach zgodności lub niezgodności ze swoimi intencjami - w tym przypadku bardzo blisko jest już do dowolności ocen, co narusza art. 7 ustawy (Wyrok Zespołu Arbitrów sygn. akt UZP/ZO/0-121/05).

 • 11-04-2008 12:43

  Biegły rzeczoznawca - zasady powoływania

  Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych - stanowi artykuł 21 ust.4 ustawy pzp.

 • 04-04-2008 13:16

  Jak opisywać parametry nabywanego sprzętu komputerowego?

  Zgodnie z art. 29 - 31 ustawy Prawo zamówień publicznych1 przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, jednocześnie uniemożliwiający ograniczanie uczciwej konkurencji.

 • 25-03-2008 12:16

  Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

  Zgodnie z zapisem art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z kolei, w art. 86 ust. 3 zapisano, że bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podaję kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • 13-03-2008 12:08

  Kiedy zamawiający narusza dyscyplinę finansów publicznych?

  Nie każde naruszenie przepisów ustawy pzp stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zakres tych naruszeń określa szczegółowo art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 • 04-03-2008 10:27

  Nowe zasady zakupu urządzeń biurowych

  Od 4 marca 2008 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 2422/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych.

 • 28-02-2008 10:37

  Podpis elektroniczny a Prawo zamówień publicznych

  Z dniem 1 maja 2008 roku organy władzy publicznej muszą dysponować podpisem elektronicznym. Od tego dnia, Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z pózn. zm.), nakazuje im umożliwienie odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru.

 • 18-12-2007 10:52

  Zasada uczciwej konkurencji na gruncie PZP

  Jedna z podstawowych zasad, na których opiera się prawo zamówień publicznych głosi, że zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

 • 13-12-2007 14:04

  Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

  Dynamiczny System Zakupów stanowi ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne.

 • 06-12-2007 16:04

  Jak liczyć terminy zdarzeń na gruncie PZP?

  Przy obliczaniu terminów na gruncie procedur przetargowych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 111 k.c. jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Na sposób obliczania terminów nie mają wpływu dni wolne od pracy, występujące w innych niż pierwszy i ostatni dzień terminu. Nie można obliczania terminu ograniczyć do dni roboczych. Za dni wolne od pracy uznajemy jedynie niedziele i święta. Należy, zatem pamiętać, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem dnia ostatniego.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii