procedura przetargowa

 • 29-11-2007 16:09

  W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

  W przypadku robót budowlanych, kiedy to najczęściej mamy do czynienia z ofertą konsorcjum zamawiający często wymagają złożenia wadium czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 • 28-11-2007 11:52

  Zakup usług telekomunikacyjnych

  Do maja 2006 roku ustawa Prawo zamówień publicznych wyłączała konieczność jej stosowania przy nabywaniu usług telekomunikacyjnych. Usługi te nabywane były w sposób uznaniowy, często wynikający z aktualnej potrzeby zamawiającego.

 • 20-11-2007 12:13

  Projekt budowlany musi być zamieszczony w internecie

  Ogłaszając przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest budowa nowego obiektu budowlanego zamawiający musi zamieścić dokumentację projektową na stronach internetowych. Za niezgodne z obowiązującym stanem prawnym uznać należy wprowadzanie wymogów, na podstawie których z dokumentacją projektową można zapoznać się wyłącznie w siedzibie zamawiającego.

 • 15-11-2007 16:07

  Ujemna marża w postępowaniach przetargowych

  Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i opałowego. Przetarg wygrała pewna firma, jednak inny wykonawca nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem i wniósł protest. Zarzucił zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty zwycięskiej firmy jako niezgodnej z prawem zamówień publicznych i zażądał powtórzenia czynności oceny ofert. Szczególne zastrzeżenia wzbudziło to, że zwycięska firma zaproponowała marżę 0 proc. na olej napędowy oraz marżę ujemną na olej opałowy (w stosunku do cen PKN Orlen).

 • 13-11-2007 11:36

  Nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

  Z dniem 15 listopada 2007 r. wejdą w życie przepisy określające nowe wzory protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustalające nowy zakres informacji, jakie należy zawrzeć w protokole z postępowania o zamówienie publiczne.

 • 29-10-2007 17:03

  Konkurs w ustawie Prawo zamówień publicznych

  Procedura konkursu przewidziana w art. 110 - 127 ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie między innymi do wyboru wykonawcy projektu architektoniczno - budowlanego. Organizując konkurs architektoniczny zamawiający ma możliwość wybrania projektu, który najlepiej odpowiada jego potrzebom, oczekiwaniom oraz możliwościom finansowym.

 • 25-10-2007 10:24

  Jawność ofert

  Artykuł 96 ust.3 ustawy stanowi, że protokół wraz z załącznikami jest jawny. Oferty zaś udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

 • 25-10-2007 10:22

  Aukcja elektroniczna - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę

  Aukcja elektroniczna w obecnej postaci pojawiła się w Prawie zamówień publicznych w maju 2006 roku. Od tego czasu przestała być oddzielnym trybem udzielania zamówienia publicznego, stając się dogrywką w postępowaniach prowadzonych w formie ?tradycyjnej?. Zasady jej organizowania i przeprowadzenia są określone w art. 91 a-c Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • 17-10-2007 16:32

  Przetarg na bony towarowe?

  Zbliżający się koniec roku jest okresem, w którym szereg zamawiających zamierza dokonać zakupu bonów towarowych przeznaczonych dla zatrudnianych pracowników. Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wyboru wykonawcy, który sprzeda bony towarowe, muszą dokonać w wyniku przeprowadzenia procedur określonych w tej ustawie.

 • 09-10-2007 12:33

  Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

  Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

 • 03-10-2007 11:17

  Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy

  Art. 24 ust.1 pkt.1 stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.?

 • 01-10-2007 10:47

  Warunki w przetargu na sprzęt komputerowy

  Początek czwartego kwartału jest z reguły okresem, w którym ogłaszanych jest szereg przetargów, których przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętu komputerowego. Termin dostawy i rozliczenia zamówienia jest z reguły wyznaczany na ostatnie dni grudnia tak aby jeszcze zdążyć z wydatkowaniem środków zaplanowanych w tego rocznym budżecie.

 • 17-09-2007 10:41

  Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

  Ustawa Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych oraz usług przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, kolejnych zamówień o łącznej wartości nawet do 50% wartości zamówienia podstawowego. Ponieważ możliwość udzielania zamówień dodatkowych oraz zamówień uzupełniających ma istotne znaczenie praktyczne wskazany powyżej limit został podniesiony z uprzednio obowiązującego, który wynosił jedynie 20% wartości zamówienia podstawowego.

 • 13-09-2007 17:37

  Modyfikacja SIWZ

  Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji (dalej SIWZ) na skutek zapytań wykonawców. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 • 20-08-2007 12:11

  Istotna jest treść a nie forma oferty

  W praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych niejednokrotnie dochodzi do sytuacji gdy oferta wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ponieważ w ocenie zamawiającego jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie zawsze jednak decyzja zamawiającego o odrzuceniu oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ jest prawidłowa.

 • 06-08-2007 12:09

  Kosztorys ofertowy tajemnicą przedsiębiorstwa?

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • 05-06-2007 10:52

  Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

  W dniu 11 czerwca 2007 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560). Wskazana ustawa przewiduje szereg zmian w dotychczas obowiązującej ustawie Prawo zamówień publicznych, które są istotne zarówno dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne jak i dla zamawiających. Najistotniejsze z wprowadzanych zmian przedstawiamy poniżej.

 • 04-06-2007 12:39

  Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię czy w przypadku, gdy ceny wszystkich ofert złożonych w przetargu na roboty budowlane są wyższe od kwoty jaką zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert bezwzględnie musi dojść do unieważnienia przetargu ?

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii