referencje

 • 27-08-2021 15:54

  Aktualność referencji

  Odnośnie zamówień, których realizacja została zakończona referencje są aktualne przez okres odpowiednio 5 lat dla robót budowlanych lub 3 lat dla dostaw i usług od daty zakończenia realizacji zamówienia, którego dotyczą.

 • 02-07-2021 16:42

  Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

  Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia - jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby - mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej.

 • 14-03-2019 16:31

  Co zrobić, gdy masz wątpliwości co do autentyczności referencji?

  Jeżeli zamawiający ma wątpliwości co do autentyczności referencji może skorzystać z instytucji opisanej w § 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentów i wystąpić o stosowne wyjaśnienia bezpośrednio do podmiotu, na rzecz którego usługa została zrealizowana.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii