rozporządzenie

  • 25-09-2020 08:30

    Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

    Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

  • 29-11-2019 16:20

    Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

    Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii