tryby zamówień publicznych

 • 02-01-2020 08:37

  Negocjacje bez ogłoszenia

  Negocjacje bez ogłoszenia to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej szczegóły dotyczące wymogów ustawowych negocjacji bez ogłoszenia.

 • 02-01-2020 08:35

  Negocjacje z ogłoszeniem

  Negocjacje z ogłoszeniem to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje dotyczące negocjacji z ogłoszeniem znajdziesz w tym artykule.

 • 02-01-2020 08:12

  Tryby zamówień publicznych

  Ustawa Pzp rozróżnia kilka trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej informacje na ich temat.

 • 02-03-2016 13:15

  Zamówienie dodatkowe

  Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.

 • 05-10-2015 11:48

  Przetargi w PEKAO S.A - bank sprzedaje nieruchomości

  Bank PEKAO S.A ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Jeleniej Góry, Płocka, Wisły, Olsztyna, Okuninki, Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania. Oferowane nieruchomości mają charakter biurowo-usługowy.

 • 21-05-2015 08:03

  Tryb zapytania o cenę

  Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym tryb zapytania o cenę może być stosowany, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych dla tzw. progów unijnych.

 • 16-12-2014 10:00

  Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

  Według ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie omyłek dotyczących niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty.

 • 11-03-2014 09:53

  Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

  Tryb zapytania o cenę nie jest trybem w pełni konkurencyjnym, dlatego więc nie należy go stosować w przypadku wykorzystywania środków UE.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii