urząd skarbowy

 • 09-07-2021 08:30

  Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

 • 25-10-2019 16:31

  Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

  Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów "Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem".

 • 05-01-2012 01:00

  Izba skarbowa chce przeszukiwać Allegro

  Wrocławska skarbówka ogłosiła ekspresowy przetarg na narzędzie, które pozwoli jej przeszukiwać aukcje Allegro, także archiwalne. Jej możliwym zwycięzcą jest serwis, o którym niewiele wiadomo

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii