usługi informatyczne

  • 08-07-2021 23:22

    Kiedy można uznać, że postępowanie jest nieuzasadnione i unieważnić je przed terminem składania ofert?

    W uzasadnieniu do ustawy Pzp z 2019 roku wskazano: "Ustawa przewiduje również rozwiązania nowe jak np. przewidziana w art. 256 ustawy możliwość unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii