zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych

 • 25-12-2020 12:57

  Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

  Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie.

 • 09-10-2014 13:28

  Grupa kapitałowa - definicja

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji grupy kapitałowej, odsyłając w tym zakresie do przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 • 08-10-2014 14:41

  Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

  Po wejściu w życie nowych przepisów zamawiający zobowiązani będą między innymi do ustalania innych, niż wyłącznie cena, kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, a cena nie będzie musiała mieć decydującego znaczenia.

 • 08-09-2014 09:30

  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

  Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 30.000 euro, tylko w określonych ustawą przypadkach, będzie mógł ustalić jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy - cenę realizacji zamówienia.

 • 20-01-2013 11:13

  Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

  20 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań formalno - prawnych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Celem zmian jest wsparcie firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości w ubieganiu się o zamówienia publiczne.

 • 13-05-2011 09:46

  Kolejne zmiany w Prawie zamówień publicznych

  Z dniem 11 maja 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 484).

 • 11-03-2011 11:06

  Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

  Od początku 2011 r. w ustawie Prawo zamówień publicznych zaszło kilka zmian, które zostały wprowadzone na podstawie uchwalenia innych ustaw.

 • 08-02-2011 12:06

  Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

  Łatwiejsze odzyskanie wadium i łagodniejsze przepisy dla przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się ze swych przetargowych zobowiązań - to najważniejsze zmiany w publicznych przetargach.

 • 30-08-2010 11:11

  Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

  15 sierpnia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 06 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

 • 14-12-2009 11:06

  Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

  W dniu 22 grudnia 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206 poz. 1591). Przedstawiamy zmiany jakie wprowadzono w ustawie.

 • 07-09-2009 12:38

  Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

  Skierowany do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje między innymi likwidację prawa do wnoszenia protestów. Wykonawcy kwestionujący decyzje zamawiającego będą mogli wnosić odwołanie kierowane od razu do Krajowej Izby Odwoławczej.

 • 19-02-2009 06:00

  Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

  Zmieniając przepisy ustawodawca wprowadził nowe rozwiązanie, jakim jest możliwość zmiany ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 • 22-09-2008 17:16

  Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

  W znowelizowanej ustawie w zupełnie nowy sposób uregulowano kwestie zmian w ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • 05-06-2007 10:52

  Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

  W dniu 11 czerwca 2007 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560). Wskazana ustawa przewiduje szereg zmian w dotychczas obowiązującej ustawie Prawo zamówień publicznych, które są istotne zarówno dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne jak i dla zamawiających. Najistotniejsze z wprowadzanych zmian przedstawiamy poniżej.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii