Przetargi - Vademecum

 • 04-06-2021 09:00

  Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

  Zdaniem Izby wykonawca nie wykazał przesłanki podjęcia działań w celu zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Wyjaśnienia wykonawcy mają charakter ogólny, są poparte dokumentami nieodnoszącymi się do analizowanego postępowania przetargowego. Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą być uznane za wykazanie spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 11 ust. 2 U o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • 28-05-2021 14:34

  Dopuszczalne ograniczanie konkurencji poprzez warunki udziału w przetargu

  Jeżeli zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez odniesienie się do przedmiotu zamówienia.

 • 21-05-2021 15:24

  Przystąpienie do odwołania - nowe wymogi formalne

  W nowym stanie prawnym (ustalonym przez przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym[1].

 • 14-05-2021 16:14

  Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

  Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa.

 • 09-05-2021 23:09

  Czy jest potrzebny regulamin wyboru najmu powierzchni biurowej?

  W przypadku, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia jest najem, dzierżawa budynku lub jego części zamawiający nie musi stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • 30-04-2021 08:30

  Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, procedura odwrócona może być stosowana wyłącznie do zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego[2].

 • 23-04-2021 15:49

  Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

  Zatem pomimo brexitu polscy przedsiębiorcy nadal mogą ubiegać się o zamówienia publiczne udzielane na terenie Zjednoczonego Królestwa.

 • 16-04-2021 15:57

  Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

  Prawo zamówień publicznych nie eliminuje stosowania kryteriów niewymiernych, należy jednak przestrzegać wymogu ich odpowiedniego opisania odnośnie do informacji, jakie są konieczne do uzyskania punktacji w danym zakresie/przedziale.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalne