Partnerzy serwisu:
Syndyk masy upadłości ?MTE-DESIGN? Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Gronostajowej 4, na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 14-03-2016 roku, sygn. akt VI GUp 29/15 ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości.

PRZEDMIOT PRZETARGU

§ 1

1.Regulamin niniejszy dotyczy przetargu pisemnego na sprzedaż przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks Cywilny /Dz.U. 2014.129 t.j. z późn. zm./ , w skład którego wchodzą:

a) ruchomości stanowiące wyposażenie budynku biurowego według spisu inwentaryzacyjnego sporządzonego na dzień 9 września 2015 r.,

b) licencje na programy komputerowe według spisu inwentaryzacyjnego na dzień 9 września 2015 r.,

znajdujące się w Gdańsku przy ul. Gronostajowej 4 za cenę nie niższą niż 832.000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych ) plus należny podatek VAT,

- z wyłączeniem wierzytelności przysługujących upadłemu, środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych upadłego, nadpłaconych podatków i opłat oraz ksiąg i dokumentów w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowania upadłościowego, jak również dokumentacji projektowej i związanych z nią praw autorskich.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostanie opublikowane w dzienniku "Gazeta Wyborcza " w sieci Internet oraz poprzez zamieszczenie ogłoszenia w budynku sądowym niezwłocznie po zatwierdzeniu treści i formatu obwieszczenia przez Sędziego Komisarza.

3. Organizatorem przetargu jest Sędzia Komisarz SSR Maria Jezierska-Mikszewicz oraz syndyk masy upadłości Jarosław Banasik.

WARUNKI I PRZEBIEG PRZTARGU

§ 2

1. Sprzedaż następuje w trybie określonym przepisami ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze /Dz.U. 2015.233 t.j. z późn. zm./ .

2. Sprzedaż i nabycie ruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się w dacie sprzedaży.

§ 3

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium na rachunek wskazany przez syndyka.

2. W przetargu nie mogą uczestniczyć:Syndyk i Sędzia Komisarz,

1. Reprezentanci i przedstawiciele upadłego,

2. Upadły,

3. Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób wymienionych w Rozdział II §2 ust.2 a, b, c Regulaminu,

4. Oferenci, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe.

§ 4

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w terminie do 11 kwietnia 2016 r. do godz. 12:00 wadium w wysokości 83.200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych ) plus należny podatek VAT wyłącznie na nr rachunku bankowego Syndyka masy upadłości MTE-DESIGN sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej na nr rachunku: Bank BPH S.A. 82-1060-0076-0000-3210-0024-1210 .

§ 5

Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2016 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Maria Jezierska-Mikszewicz. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w osobnej kopercie formatu mniejszego niż A4. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu z podaniem sygnatury akt VI GUp 29/15 z dopiskiem: "Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa MTE-DESIGN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 29/15 " oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie ofert nastąpi 20 kwietnia o godzinie 10:00.

§ 6

Oferta -  pod rygorem jej odrzucenia -  powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę,

2. Aktualny wypis z KRS lub innych właściwych rejestrów, wskazanie numerów NIP i REGON,

3. Oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa niż 832.000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych ) plus należny podatek VAT ,

4. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,

5. Oświadczenie o przyjęciu regulaminu przetargu, oraz oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów opisanych w §2 ust.2 regulaminu,

6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym ruchomości oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§ 1 Kodeksu Cywilnego ,

7. Podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji referenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach,

8. Dowód wpłaty wadium,

9. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

10. W przypadku oferty składanej przez inne niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego - pisemne oświadczenie, iż środki z których sfinansowany będzie zakup przedmiotu umowy nie pochodzą za źródeł, o których mowa w ustawie z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ,

11.  Pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup ruchomości jest oferent lub bank albo inny podmiot,

12.  W przypadku ofert składanej przez inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek oferenta o obrotach na kontach oferenta, z których dokonana zostanie zapłata za okres ostatnich trzech miesięcy przed datą złożenia oferty.

§ 7

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki regulaminu i zawierająca propozycję ceny nie mniejszą niż wskazana w regulaminie.

§ 8

1. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów,

2. Przetarg pod nadzorem Sędziego Komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości,

3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości i dokumenty uprawniające do reprezentacji lub pełnomocnictwa oraz bankowe dowody przelewu lub wpłaty wadium,

4. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności:

5. stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,

6. ustala liczbę złożonych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,

7.otwiera koperty z ofertami i sprawdza, czy oferty:

- odpowiadają warunkom regulaminu przetargu,

- zostały złożone w wyznaczonym terminie,

- zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji  oferenta,

- są czytelne i nie budzą wątpliwości,

i w wyniku tych czynności ustala oferty, które spełniają warunki przetargu oraz oferty, które podlegają odrzuceniu.

5. Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki przetargu syndyk dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert.

§ 9

W przypadku gdy złożone zostaną równorzędne oferty syndyk przeprowadza dodatkowe negocjacje, której uczestnikami będą oferenci obecni na posiedzeniu, którzy złożyli równorzędne oferty w obecności Sędziego Komisarza.

§ 10

1. Wybór oferty dokonany przez syndyka nabiera skuteczności prawnej po zatwierdzeniu przez Sędziego-Komisarza na posiedzeniu w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w budynku B Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, w sali nr B65 .

2. Sędzia Komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferty na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty.

3. Sędzia Komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferty  podlega obwieszczeniu w budynku Sadu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-196 Gdańsk oraz w "Gazecie Wyborczej".

4. Niezależnie od tego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

5. O terminie posiedzenia Sędzia-Komisarz powiadomi syndyka oraz upadłego.

§ 11

Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, wadium zostanie zwrócone w ciągu 5 dni po dokonaniu wyboru oferty przetargowej - bez odsetek na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy, a wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

§ 12

1. Syndyk ustali z oferentem, którego oferta została wybrana, zwanym dalej nabywcą termin zapłaty, a także miejsce i termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży. Warunkiem podpisania aktu notarialnego jest stwierdzenie wpływu ustalonej w przetargu ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek bankowy masy upadłości.

2. Potrącenie wierzytelności przysługujących nabywcy w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

§ 13

Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

§ 14

1. Syndyk zastrzega sobie:

a) prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn,

b) unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

c) niedokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny,

2. W przypadkach określonych w ust.1 wadium zostanie zwrócone w ciągu 5 dni - bez odsetek na wskazany przez oferentów w treści oferty rachunek bankowy.

§ 15

1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu w siedzibie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy w godzinach urzędowania sekretariatu.

2. Ruchomości można oglądać, po uzgodnieniu terminu z Sędzią Komisarzem oraz Syndykiem masy upadłości pod nr. telefonu 508-394-918 .

ROZDZIAŁ III

ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU KUPNA

§ 16

Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w kancelarii notarialnej w Gdańsku wskazanej przez syndyka w terminie jednego miesiąca od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Koszty zawarcia tej umowy ponosi nabywca.

§ 17

Cena nabycia ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Wskazany przez syndyka rachunek bankowy musi być uznany całą ceną nabycia najpóźniej w dniu podpisania umowy, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany przez syndyka.

§ 18

1. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy,

2. Nabywca ruchomości nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

§ 19

Przekazanie ruchomości nastąpi w dniu zawarcia umowy.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Upadłościowego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 21

1. Niniejszy regulamin przetargu wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych w biurze syndyka oraz sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10.

2. Dokumentacja przetargowa przechowywana będzie w SR Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10.

Złożone na potrzeby przetargu oferty i związana z nimi dokumentacja nie podlega zwrotowi i pozostaje w aktach upadłościowych.

WARUNKI I PRZEBIEG PRZTARGU

§ 2

1. Sprzedaż następuje w trybie określonym przepisami ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze /Dz.U. 2015.233 t.j. z późn. zm./ .

2. Sprzedaż i nabycie ruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się w dacie sprzedaży.

§ 3

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium na rachunek wskazany przez syndyka.

2. W przetargu nie mogą uczestniczyć:

1. Syndyk i Sędzia Komisarz,

2. Reprezentanci i przedstawiciele upadłego,

3. Upadły,

5. Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób wymienionych w Rozdział II §2 ust.2 a, b, c Regulaminu,

6. Oferenci, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe.

§ 4

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w terminie do 11 kwietnia 2016 r. do godz. 12:00 wadium w wysokości 83.200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych ) plus należny podatek VAT wyłącznie na nr rachunku bankowego Syndyka masy upadłości MTE-DESIGN sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej na nr rachunku: Bank BPH S.A. 82-1060-0076-0000-3210-0024-1210 .

§ 5

Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2016 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Maria Jezierska-Mikszewicz. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w osobnej kopercie formatu mniejszego niż A4. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu z podaniem sygnatury akt VI GUp 29/15 z dopiskiem: "Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa MTE-DESIGN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 29/15 " oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie ofert nastąpi 20 kwietnia o godzinie 10:00.

§ 6

Oferta -  podrygorem jej odrzucenia -  powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę,

2. Aktualny wypis z KRS lub innych właściwych rejestrów, wskazanie numerów NIP i REGON,

3. Oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa niż 832.000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych ) plus należny podatek VAT ,

4. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,

5. Oświadczenie o przyjęciu regulaminu przetargu, oraz oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów opisanych w §2 ust.2 regulaminu,

6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym ruchomości oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§ 1 Kodeksu Cywilnego ,

7. Podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji referenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach,

8. Dowód wpłaty wadium,

9. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

10. W przypadku oferty składanej przez inne niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego - pisemne oświadczenie, iż środki z których sfinansowany będzie zakup przedmiotu umowy nie pochodzą za źródeł, o których mowa w ustawie z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ,

11.  Pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup ruchomości jest oferent lub bank albo inny podmiot,

12.  W przypadku ofert składanej przez inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek oferenta o obrotach na kontach oferenta, z których dokonana zostanie zapłata za okres ostatnich trzech miesięcy przed datą złożenia oferty.

§ 7

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki regulaminu i zawierająca propozycję ceny nie mniejszą niż wskazana w regulaminie.

§ 8

1. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów,

2. Przetarg pod nadzorem Sędziego Komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości,

3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości i dokumenty uprawniające do reprezentacji lub pełnomocnictwa oraz bankowe dowody przelewu lub wpłaty wadium,

4. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności:

5. stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,

6. ustala liczbę złożonych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,

7. otwiera koperty z ofertami i sprawdza, czy oferty:

- odpowiadają warunkom regulaminu przetargu,

- zostały złożone w wyznaczonym terminie,

- zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji  oferenta,

- są czytelne i nie budzą wątpliwości,

i w wyniku tych czynności ustala oferty, które spełniają warunki przetargu oraz oferty, które podlegają odrzuceniu.

5. Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki przetargu syndyk dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert.

§ 9

W przypadku gdy złożone zostaną równorzędne oferty syndyk przeprowadza dodatkowe negocjacje, której uczestnikami będą oferenci obecni na posiedzeniu, którzy złożyli równorzędne oferty w obecności Sędziego Komisarza.

§ 10

1. Wybór oferty dokonany przez syndyka nabiera skuteczności prawnej po zatwierdzeniu przez Sędziego-Komisarza na posiedzeniu w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w budynku B Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, w sali nr B65 .

2. Sędzia Komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferty na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty.

3. Sędzia Komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferty  podlega obwieszczeniu w budynku Sadu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-196 Gdańsk oraz w "Gazecie Wyborczej".

4. Niezależnie od tego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

5. O terminie posiedzenia Sędzia-Komisarz powiadomi syndyka oraz upadłego.

§ 11

Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, wadium zostanie zwrócone w ciągu 5 dni po dokonaniu wyboru oferty przetargowej - bez odsetek na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy, a wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

§ 12

1. Syndyk ustali z oferentem, którego oferta została wybrana, zwanym dalej nabywcą termin zapłaty, a także miejsce i termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży. Warunkiem podpisania aktu notarialnego jest stwierdzenie wpływu ustalonej w przetargu ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek bankowy masy upadłości.

2. Potrącenie wierzytelności przysługujących nabywcy w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

§ 13

Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

§ 14

1. Syndyk zastrzega sobie:

a)      prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn,

b)      unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

c)      niedokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny,

2. W przypadkach określonych w ust.1 wadium zostanie zwrócone w ciągu 5 dni - bez odsetek na wskazany przez oferentów w treści oferty rachunek bankowy.

§ 15

1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu w siedzibie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy w godzinach urzędowania sekretariatu.

2. Ruchomości można oglądać, po uzgodnieniu terminu z Sędzią Komisarzem oraz Syndykiem masy upadłości pod nr. telefonu 508-394-918 .

ROZDZIAŁ III

ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU KUPNA

§ 16

Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w kancelarii notarialnej w Gdańsku wskazanej przez syndyka w terminie jednego miesiąca od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Koszty zawarcia tej umowy ponosi nabywca.

§ 17

Cena nabycia ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Wskazany przez syndyka rachunek bankowy musi być uznany całą ceną nabycia najpóźniej w dniu podpisania umowy, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany przez syndyka.

§ 18

1. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy,

2. Nabywca ruchomości nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

§ 19

Przekazanie ruchomości nastąpi w dniu zawarcia umowy.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Upadłościowego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 21

1. Niniejszy regulamin przetargu wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych w biurze syndyka oraz sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10.

2. Dokumentacja przetargowa przechowywana będzie w SR Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10.

Złożone na potrzeby przetargu oferty i związana z nimi dokumentacja nie podlega zwrotowi i pozostaje w aktach upadłościowych.Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem