Partnerzy serwisu:
Przepisy stanowią jasno: liczy się faktyczna data wydania orzeczenia. Poznaj odpowiednie podstawy prawne.

Pytanie:

Prowadzimy przetarg nieograniczony w procedurze uproszczonej. Wpływa odwołanie na wybór oferty dwa dni przed upływem terminu związania ofertą. Bieg terminu zostaje zawieszony. Dwóch wykonawców sami z siebie przedłużyło mi termin związania ofertą, jeden nie. Uwzględniam odwołanie. KIO wysyła orzeczenie wyroku pocztą. Od jakiej daty powinnam liczyć odwieszenie biegu terminu związania ofertą?

Odpowiedź:

Istotna jest faktyczna data wydania orzeczenia.

Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Chodzi tutaj o faktyczną datę wydania orzeczenia. W dniu wydania ogłoszenia orzeczenia ziszcza się przesłanka zakończenia zawieszenia terminu związania ofertą i termin ten biegnie dalej, dzieje się tak z mocy ustawy.

Krajowa Izba Odwoławcza po ogłoszeniu orzeczenia podaje ustne motywy rozstrzygnięcia, a nie całe uzasadnienie rozstrzygnięcia. Uzasadnienie jest natomiast sporządzane z urzędu w terminie trzech dni od ogłoszenia orzeczenia. W tym też terminie stronom, uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom wysyła się odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna

art. 182 ust. 6, art. 196 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 z późn. zm.)

 • Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

  Zamówienia publiczne
  Zbigniew Raczkiewicz
  26 września 2014 Sąd Unii Europejskiej (?Sąd?) wydał wyrok w połączonych sprawach T-91/12 i T-280/12. Dotyczył on niezwykle istotnej kwestii - wykluczenia oferenta z procedury udzielania zamówienia publicznego z powodu podania nieprawdziwych informacji.
  Zapisy Rozporządzenia Finansowego wskazują, jaka sankcja przewidziana jest w momencie podania nieprawdziwych informacji.
 • Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  Czy pełnomocnikiem przed KIO może być tylko osoba uprawniona do występowania przed sądem powszechnym?
 • Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

  Zamówienia publiczne
  Zespół Ekspertów Kancelarii Zamówień Publicznych
  Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający może dokonać przesunięcia terminu na uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu? W jakich okolicznościach i na jakich zasadach? KIO wydała wyrok w tej sprawie.
  W przypadku przedłużenia terminu uzupełniania dokumentów istotne jest zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 • KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy brak w siwz żądania składania przez wykonawców informacji o przynależności do grupy kapitałowej zwalnia wykonawców ze złożenia takiego oświadczenia?
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem