Zmiana trybu otwarcia ofert

Marek Okniński
27.03.2020 09:00
A A A
Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Pozasądowe rozwiązywanie sporów (fot. Shutterstock)

W zakresie jawnego otwarcia ofert przetargowych transmisja on-line spełnia wymogi art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jedną z kluczowych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Przejawem jawności procedur prowadzonych w ramach udzielania zamówienia publicznego jest zagwarantowana w art. 86 ust. 2 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jawność otwarcia złożonych ofert. Ustawodawca zobligował zamawiających do zapewnienia jawności otwarcia złożonych ofert przetargowych[1] bez względu na wartość udzielanego zamówień.

Przeciwdziałanie COVID-19 (koronawirus) upoważnia do wdrożenia szczególnych procedur formalno-prawnych.

Powyższe może dotyczyć między innymi modyfikacji dotychczasowej praktyki w realizacji zasady jawności w odniesieniu do otwarcia złożonych ofert.

Dotychczas, co do zasady, swobodny dostęp do siedziby zamawiającego umożliwiał (niejednokrotnie w wymiarze kilkunastu osób) udział przedstawicieli nie tylko wykonawców, którzy złożyli oferty, ale również dziennikarzy czy innych osób zainteresowanych poznaniem cen realizacji danego zamówienia w procedurze jawnego otwarcia ofert przetargowych. Aktualnie zamawiający mogą np. ze względów bezpieczeństwa wprowadzonych w instytucji (czy zmiany sposobu organizacji pracy) nie być w stanie zapewnić możliwości udziału przedstawicieli wykonawców w jawnym otwarciu ofert.

Ograniczenia związane z „zamknięciem” instytucji zamawiającej nie upoważniają jednak do całkowitego ograniczenia praw wykonawców składających ofertę przetargową. Możliwe

i zasadne jest skorzystanie przez zamawiających z powszechnie dostępnych rozwiązań technicznych, które spełniają nałożone przepisami Prawa zamówień publicznych obowiązki formalno – prawne.

W zakresie jawnego otwarcia ofert przetargowych transmisja on-line spełnia wymogi art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający decydując się na transmisję on-line nie są ograniczeni wyborem komunikatora. Ważne aby możliwość udziału w transmisji dostępna była dla wszystkich zainteresowanych (również innych niż tylko wykonawcy, którzy złożyli oferty przetargowe) – zatem logowanie dedykowanym hasłem nie jest rozwiązaniem optymalnym.

Nie ma natomiast obowiązku zapewnienia możliwości komentowania czy zadawania pytań w ramach prowadzonej transmisji on-line. Przepisy ustawy PZP przewidują w tym zakresie określone - niejako z góry - formy komunikacji pomiędzy wykonawcazamawiającym.

Procedura jawnego otwarcia ofert powinna stanowić element treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisując w omawianym zakresie przede wszystkim dane techniczne potrzebne do skorzystania z rozwiązania udostępnianego przez zamawiającego. W okresie zagrożenia epidemiologicznego zamawiający zapewniając transmisję on-line z otwarcia ofert nie ma obowiązku zapewnienia osobistego udziału zainteresowanych osób.

Autor: Marek Okniński

 [1] Dotyczy trybu: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, dialogu konkurencyjnego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia.